สื่อการสอน

สื่อการสอนนี้  ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Software Adobe Illustrator , Adobe Photoshop  สำหรับผู้เริ่มต้น  เพื่อไว้ให้ผู้เรียนใช้ในการทบทวนภายหลังจากการเรียนและฝึกปฏิบัติในชั้นเรียนแล้ว

สื่อการสอนชุดนี้ จัดทำโดย  อาจารย์ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  ใช้ประกอบการสอนรายวิชาดังนี้

ในทุกรายวิชามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ Software ที่กล่าวมาข้างต้นเช่นเดียวกัน  โดยในการจัดการเรียนการสอนการฝึกการใช้เครื่องมือ (Tool) ไม่มีความแตกต่างกัน  หากแต่การยกตัวอย่างประกอบการวิเคราะห์  และแบบฝึกหัดในชั้นเรียน  ตลอดจนงานที่มอบหมายให้ในแต่ละรายวิชา  จะมีความแตกต่างกันตามบริบทของหลักสูตรที่ผู้เรียนกำลังศึกษา  และภาพตัวอย่างประกอบการสาธิตในคลิปวีดีโอ  และภาพตัวอย่างสำหรับให้ผู้เรียนนำไปฝึกปฏิบัตินี้  ได้นำมาจากการสืบค้นทั่วไปจาก Google  และภาพบุคคลได้ดึงภาพตัวอย่างมาจากการทำ Ai Generate  บุคคลดังกล่าวจึงไม่มีตัวตนอยู่จริง

หากมีความผิดพลาดประการใดในคลิปการเรียนการสอน  จึงขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

***หมายเหตุ. สื่อการเรียนการสอนนี้  ไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นนำไปใช้ประกอบการทำธุรกิจ หรือใช้เพื่อหาประโยชน์ส่วนตนโดยเด็ดขาด


อ.ประภวิษณุ์  พนัสทรัพย์สุข
สาขาวิชาการสื่อสารดิจิทัลคอนเทนต์
คณะวิทยาการจัดการ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
#DCC  #BSRU