งานนิเทศนักศึกษาปฏิบัติงาน
Workplace Visit

♦️ ข้อมูลประกอบการจัดทำกำหนดการและประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางนิเทศ