งานจัดการเรียนการสอน


1. แบบจัดครูเข้าสอน

2. แบบรายงานรายวิชาที่เปิดสอน

3. แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

4. แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม / เอกสารประกอบการสอน

5. ตารางสอนของครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. ตารางเรียนของนักเรียน

7. ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

8. แบบเลือกรายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดเป็นกลุ่มเลือกเพิ่มเติม

9. แบบจัดสอนแทนกรณีไปราชการ / ลากิจ

10. เอกสารนิเทศ

11. ประมวลการสอน

12. แบบขออนุญาตใช้แผนการจัดการเรียนรู้

13. แบบรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

14. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

15. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

16. ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตร


1. แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

2. แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

3. แบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา

4. แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร

5. การเขียนรายงานการใช้หลักสูตร

งานวัดและประเมินผล


1. แบบบันทึกข้อความการส่งสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

2. แบบสรุปการส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

3. แบบตรวจทาน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

4. แบบสำรวจรายวิชาสำหรับจัดตารางสอบ

5. แบบส่งแบบทดสอบ

6. แบบบันทึกขอเลื่อนสอบ

7. แบบขออนุญาตระบุชิ้นงานที่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียน "ร"

8. แบบขออนุญาตตัดสินผลการเรียน "ร"

9. แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน "ร"

10. แบบส่งรายชื่อนักเรียน มส.

11. แบบรายงานการทุจริตการสอบ

12. แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนรายวิชา

13. แบบรายงานและขออนุมัติผลการเรียน

14. รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

15. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

16. แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

17. แบบขออนุมัติจัดสอบนอกตาราง

18. แบบการตรวจห้องสอบและการปฏิบัติงานของผู้กำกับห้องสอบ

งานสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


1. แบบบันทึกรายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม

2. แบบรายงานการจัดทำ/การใช้สื่อ นวัตกรรม

3. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม

4. ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา


1. แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

งานสารสนเทศ


1. แบบรายงานข้อมูลการอบรม / ประชุม / สัมมนา

2. แบบรายงานการสรุปผลการเข้ารับการอบรม / ประชุม / สัมมนา

3. แบบรายงานข้อมูลครูผู้เป็นวิทยากร

4. แบบรายงานข้อมูลครูที่ได้รับรางวัล

5. แบบรายงานสรุปผลการแข่งขันของนักเรียน

6. ผลคะแนน O-NET ม.3 / ม.6

7. แบบสรุปนักเรียนผลการเรียนดีแต่ละระดับชั้น

8. แบบสรุปนักเรียนได้รับรางวัล O-NET คะแนนดี 10 อันดับ

9. แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


1. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

2. แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4. แบบแจ้งชื่อผู้ไม่ผ่านกิจกรรม

5. แนวการปฏิบัติและวิธีการประเมินผลกิจกรรม

สำนักงานวิชาการ


1. บันทึกข้อความขอเบิกเกียรติบัตร

2. แบบสับเปลี่ยนคาบสอน