งานจัดการเรียนการสอน


1. แบบจัดครูเข้าสอน

2. แบบรายงานรายวิชาที่เปิดสอน

3. แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐาน

4. แบบสำรวจรายการหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติม / เอกสารประกอบการสอน

5. ตารางสอนของครูจำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้

6. ตารางเรียนของนักเรียน

7. ตารางการใช้ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ

8. แบบเลือกรายวิชาเพิ่มเติมที่เปิดเป็นกลุ่มเลือกเพิ่มเติม

9. แบบจัดสอนแทนกรณีไปราชการ / ลากิจ

10. เอกสารนิเทศ

12. แบบรายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

13. แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้

14. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง

15. ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตนำนักเรียนไปนอกสถานศึกษา

16. ปกแผนการจัดการเรียนรู้ - รวม

17. บันทึกข้อความตรวจแผนการเรียนรู้

18. บันทึกข้อความจัดส่งแผนการเรียนรู้

19. บันทึกข้อความขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้

20. รายงานการใช้แผนการจัดการเรียนรู้

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

งานพัฒนาหลักสูตร


1. แบบฟอร์มหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้

2. แบบฟอร์มคำอธิบายรายวิชา

3. แบบฟอร์มโครงร่างรายวิชา

4. แบบฟอร์มประเมินหลักสูตร

5. แบบฟอร์มรายงานการใช้หลักสูตร

6. ผลรายงานการใช้หลักสูตร

งานวัดและประเมินผล


1. แบบบันทึกข้อความการส่งสมุดบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา

2. แบบสรุปการส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5)

3. แบบตรวจทาน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ( กลางภาค )

4. แบบตรวจทาน แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา ปพ.5 ( ปลายภาค )

5. แบบสำรวจรายวิชาสำหรับจัดตารางสอบ

6. แบบส่งแบบทดสอบ

7. แบบบันทึกขอเลื่อนสอบ

8. แบบขออนุญาตระบุชิ้นงานที่มีผลต่อการตัดสินผลการเรียน "ร"

9. แบบขออนุญาตตัดสินผลการเรียน "ร"

10. แบบส่งรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน "ร"

11. แบบส่งรายชื่อนักเรียน มส.

12. แบบรายงานการทุจริตการสอบ

13. แบบฟอร์มสรุปผลการเรียนรายวิชา

14. แบบรายงานและขออนุมัติผลการเรียน

15. รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค

16. แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ

17. แบบคำร้องขอมีสิทธิ์สอบ

18. แบบขออนุมัติจัดสอบนอกตาราง

19. แบบการตรวจห้องสอบและการปฏิบัติงานของผู้กำกับห้องสอบ

งานสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา


1. แบบบันทึกรายงานการใช้สื่อ/นวัตกรรม

2. แบบรายงานการจัดทำ/การใช้สื่อ นวัตกรรม

3. แบบประเมินสื่อ/นวัตกรรม

4. ทะเบียนสื่อ/นวัตกรรมการเรียนรู้

งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา


1. แบบฟอร์มการเขียนรายงานวิจัยในชั้นเรียน

งานสารสนเทศ


1. ข้อมูลบุคคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้

2. ข้อมูลบุคลากรจำแนกตามตำแหน่งและวุฒิการศึกษา

3. รายวิชาและจำนวนคาบของกลุ่มสาระการเรียนรู้

4. แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

5. ผลงานวิจัยชั้นเรียน

6. สื่อและนวัตกรรม

7. แหล่งเรียนรู้

8. ข้อมูลครูเข้ารับการอบรม-ประชุม-สัมมนา-1

9. แบบสรุปผลการแข่งขันของนักเรียน-1

10. ข้อมูลครูเป็นวิทยากร

11. เกียรติประวัติและผลงานดีเด่น

12.แผนการจัดกิจกรรมชุมนุม

13. บันทึกข้อความรายงานการอบรม

14. รายงานการอบรม

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


1. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมชุมนุม

2. แบบรายงานการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

3. แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

4. แบบแจ้งชื่อผู้ไม่ผ่านกิจกรรม

5. แนวการปฏิบัติและวิธีการประเมินผลกิจกรรม

สำนักงานวิชาการ


1. บันทึกข้อความขอเบิกเกียรติบัตร

2. แบบสับเปลี่ยนคาบสอน

กิจกรรม PLC


1. คู่มือ log book PLC

2. log book PLC

O-NET