Privacyverklaring

De Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem
hecht belang aan uw privacy en werkt volgens de Europese richtlijn in uitvoering van de GDPR (25 mei 2018)
lees hieronder onze privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw

- P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw, Pastoriestraat 1 - 8501 Heule met als ondernemingsnummer BE0631 709 827

- P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw hecht belang aan je privacy. Daarom willen we je hierbij op de hoogte brengen welke persoonlijke gegevens we van jou bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Tegelijk willen wij je informeren wat je rechten zijn inzake gegevensverwerking en privacy. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Dit alles kadert in de Europese verordening ‘General Data Protection Regulation’ die in werking treedt op 25 mei 2018 (afgekort: GDPR).

- Als organisatie is P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

- Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens

Pastorale Eenheid Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw
Pastoriestraat 1
8501 Heule
info@sintmarcus.be


- Functionaris voor de gegevensbescherming

De secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België

Interdiocesaan centrum vzw
Guimardstraat 1
1040 Brussel
tel: 02/507 05 93
ce.belgica@interdio.be


- Toezichthoudende autoriteit:

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
tel: 02/274 48 00
commission@privacycommission.be

- Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

* Uw persoonsgegevens worden door P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en op basis van de respectieve rechtsgronden:

* Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw; (op grond van de contractuele relatie als gevolg van uw inschrijving en uitvoering overeenkomst)

* Om u op de hoogte te houden van onze activiteiten (direct marketing) op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze missie te realiseren voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op grond van ons gerechtvaardigd belang om onze missie te realiseren het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van toestemming van u als betrokkene) voldoen aan wettelijke verplichtingen inzake verzekeringen, de vzw wetgeving (registratie van gegevens bestuurders en leden vzw) (op grond van wettelijke verplichting)

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (beperkt tot u verder blijven informeren over activiteiten van P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem),

volstaat het ons dat mee te delen op (info@sintmarcus.be). Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen

over te dragen.

- Welke gegevens verwerken en bewaren wij:

* Als je een ouder van een dopeling, eerstecommunicant of vormeling bent, dan vragen we naar de naam, voornaam, geboorteplaats en geboortedatum van het kind, naam, voornaam en adres van de ouders, telefoon en mailadres van de ouders en de gegevens van het doopsel van het kind (datum en plaats). Voor het sorteren van de uitnodigingen wordt additioneel naar school en klas gevraagd.

* Van onze vrijwilligers vragen we naar naam, voornaam, adres en eventueel ook mailadres en telefoon en bewaren we ook waar jullie inzetbaar zijn op onze parochie.

* Ben je lid, of is jouw zoon of dochter lid van onze acolieten-jongerengroep dan bewaren we volgende gegevens van onze jongeren: Naam, voornaam, adres, telefoon en mailadres.

* Van de leden van onze nieuwsbrief hebben we alleen het mailadres.

* De gegevens van de abonnees van Kerk & Leven worden bewaard en verwerkt op de servers van Halewijn en daar is onze parochie niet verantwoordelijk voor. Meer info bij Kerk & Leven Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen

- Je persoonlijke gegevens worden bewaard in onze database op onze beveiligde pagina (login en wachtwoord) en kunnen enkel worden ingezien en bewerkt door de bestuurders van onze P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw en de gemandateerde secretarissen. Je gegevens worden beschermd vanuit de algemene beschermingsgaranties die geboden worden door Microsoft-One-Drive.

- Delen van gegevens

Je persoonlijke gegevens spelen we nooit door naar derden.

- Audio-visueel materiaal.

Het is mogelijk dat er tijdens activiteiten foto’s of filmpjes gemaakt worden. Je zal hiervan op het moment zelf op de hoogte gebracht worden. Op dat moment krijg je de kans om te melden of je al dan niet in beeld wil komen.

- Website en sociale media.

- Op onze website en Facebookpagina komen uitnodigingen en verslagen met foto’s van onze activiteiten. Via deze kanalen geven we nooit persoonlijke gegevens mee als daar zijn: naam en adres.

- Onze websites verzamelen nooit anonieme of gegevensreeksen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt, de domeinnaam van de website langs waar je naar onze website gekomen bent of waarlangs je die verlaat.

- Bewaartermijn

P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na laatste gebruik bijgehouden.

- Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

* Alle personen die namens P.E. Sint-Marcus Heule-Bissegem vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

* We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

* We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

* Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

- Inzake de bescherming en verwerking van gegevens heb je de volgende rechten:

* Recht op informatie wat er met je persoonlijke gegevens gebeurt

* Recht op inzage en kopie van je gegevens, zoals deze bewaard worden in ons administratieve systeem

* Recht op aanpassing, aanvulling of correctie van deze gegevens

* Recht op bezwaar

* Recht op vergetelheid, of het verwijderen van je gegevens. Dit recht kan enkel uitgeoefend voor zoverre het de uitvoering van administratieve of bestuurlijke verplichtingen niet onmogelijk maakt. Dit betekent dat je niet uit de parochiale registers kan verwijdert worden.

* Recht op het intrekken van de toestemming om je gegevens bij te houden of te verwerken.

* Recht op beperking van verwerking

Als je je rechten in het kader van GDPR wil uitoefenen, dan kan je ons contacteren via ons mailadres: info@sintmarcus.be

Laatste aanpassing op zaterdag 22 september 2018 - 09:00