กลุ่มบริหารงานฝ่ายวิชาการ

📢 ประชาสัมพันธ์

>>เอกสารตัวชี้วัดระหว่างทางและปลายทาง<<

กลุ่มงานฝ่ายวิชาการ :  สารสนเทศวิชาการ

รายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
ภาคเรียนที่ 1/2566

- เกรดเฉลี่ยสูงสุด10 อันดับของสายชั้น

     -เกรดเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับของห้อง

************

>> ตารางเรียน/ตารางสอน 2566 <<
>>ปฏิทินวิชาการ  1/2566<<
*****************************

>>ส่งโครงการปีงบประมาณ 2566<<

>> ประกาศโรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

เรื่อง มาตรการการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19)ในการเปิดเรียนรูปแบบ On-Site ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

>> หลักเกณ์การเปิดโรงเรียนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

>> ใบรับรองสถานศึกษาสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา

>> แบบประเมิน "ไทยเซฟไทย" ครัวเรือนปลอดภัย ที่ทำงานไร้โควิด


**********

นักเรียนที่จะรับวัคซีนเข็มที่ 3 ให้เตรียมเอกสารดังนี้


*************


>> สมัครเรียน ปีการศึกษา 2566

>> ใบรับรองสถานศึกษาสะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 โรงเรียนอิสาณโกศลศึกษา


>> แบบสำรวจการรับวัคซีน Pfizer เข็ม 1 และ เข็ม 2

>> แนวปฏิบัติการดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอน 

>> ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สำหรับการจัดการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

แบบสำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ/ทำงาน ปีการศึกษา 2564
ม.3 และ ม.6 


>>ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา2564<< 

>> แบบสำรวจการสอบ O-NET ม.3/2564

>> ลูกเสือ-เนตรนารี 1/2564

>> ลงทะเบียนเรียนชุมนุม 1/2564

>> ผลการสอบ O-Net 2563   

>> ตรวจสอบการลงทะเบียน ONLINE <<


************************************