team

Bart Braeckman

 Ik werk als psycholoog, psychotherapeut en ergotherapeut in een MFC.

Mijn ervaring is voornamelijk gebaseerd op de begeleiding van kinderen, jongeren en jongvolwassen binnen het autisme spectrum, jongeren met gedragsmoeilijkheden en jongeren met een fysieke beperking. In mijn praktijk bied ik consult aan op maandagavond en richt ik me op jongeren en volwassenen.


Psychische problemen kunnen heel divers zijn; een gevoel van zinloosheid, eenzaamheid, depressieve klachten, emotionele pijn, angst, isolement, dwingende gedachten of handelingen, destructieve gedragspatronen, onduidelijke lichamelijke klachten,… Erover spreken kan opluchten, uitklaren en onder begeleiding zaken in een nieuw daglicht plaatsen.

Bij jongeren kunnen, wanneer zinvol en gewenst, ouders of anderen ook worden betrokken.

Mijn therapeutisch denkkader is psychoanalytisch geïnspireerd.

Door mijn ervaring als ergotherapeut kunnen we ook praktische

en functionele moeilijkheden onderzoeken en behandelen.

Een consultatie duurt 45 minuten en kost 50€. Op maandagavond van 18:00 tot 18:45,

19:00 tot 19:45, 20:00 tot 20:45. 

Een ontmoeting op een ander moment dan maandagavond, buiten de praktijk is ook

mogelijk, bijvoorbeeld een huisbezoek, een wandeling, … In dat geval kunnen ook

transportkosten en extra duur worden aangerekend.

ELKE ROOSE

***Ik ben in zwangerschapsverlof tot begin oktober 2023. Vanaf eind september kan je je opnieuw aanmelden.***


Ik werk als psycholoog in Verhaalpunt, en doe dit voornamelijk via het

cognitief-gedragstherapeutisch kader. CGT gaat er van uit dat onze

gedachten, gevoelens en gedrag met elkaar verbonden zijn. We maken een

behandelplan op en sturen bij waar nodig.

Het blijft niet enkel bij praten, maar er wordt ook gewerkt via opdrachten

en oefeningen tussen de sessies door.

Een sessie duurt vijftig minuten en kost 65 euro. Je kan een gemaakte

afspraak afzeggen of verplaatsen. Doe dit wel ten minste 48u op voorhand,

dan zal die sessie ook niet aangerekend worden. Verwittigen hieromtrent

kan enkel telefonisch.

Interessegebieden:

2. Angst, dwangstoornis

3. Depressieve stemming

4. Stress en spanning

5. Piekeren

Erkenning psychologencommissie: 862118227

Lid van de Vlaamse Vereniging voor GedragsTherapie (VVGT)

Contact: 0487/21.67.54 of elkeroose.psy@gmail.com

Filip Slosse

Reeds gedurende 10 jaar heb ik ervaring met volwassen cliënten met depressie, relatieproblemen, burn-out, verwerkingsproblematiek en allerhande klachten rond zelfbeeld en identiteit.

De werkwijze is cliëntgericht. Dat betekent dat in een sfeer van vertrouwen op een onvoorwaardelijke wijze geluisterd wordt naar het verhaal van de cliënt.

Verschillende psychotherapeutische technieken komen hierbij van pas. Afhankelijk van de problematiek wordt minder of meer sturend opgetreden. Uitgebreide informatie rond werking kan u terugvinden op onderstaande link 

http://www.vvcepc.be/

Kostprijs:

50 euro per gesprek van 60 minuten. Bij langere gesprekken wordt in evenredigheid een meerprijs gevraagd.

Duur

Afhankelijk van de wens van de cliënt. Gestreefd wordt tijdig de sessies te evalueren. Er kan op wekelijkse, 14-daagse of maandelijkse basis worden afgesproken. In gezamenlijk overleg wordt bepaald de therapie te beëindigen.

Afspraken

Bij verhindering wordt gevraagd minimaal 2 dagen op voorhand te verwittigen. Indien op de dag zelf de afspraak wordt geannuleerd wordt een vergoeding van 10 euro aangerekend die de volgende sessie in meerprijs zal worden toegepast.

Tot binnenkort !

Hans de ruyck

Interessegebieden:

1. angst

2. fobieën

3. dwang

4. faalangst

5. assertiviteit

Katlijn hendrickx

Na mijn studies ging ik in 2002 aan de slag als psycholoog in een centrum voor leerlingenbegeleiding. Ik doe er zowel psychodiagnostiek als begeleiding van kinderen en jongeren.

Bijkomend deed ik jarenlang ervaring op als vrijwilliger bij kinderen en jongeren met autisme (met normale begaafdheid en mentale beperking) en voel ik een sterke verbondenheid met deze doelgroep.

In Verhaalpunt wil ik mij vooral richten op kinderen en jongeren met socio-emotionele moeilijkheden en ontwikkelingsproblemen. Ik werk voornamelijk vanuit het ontwikkelingsgericht en psychoanalytisch denkkader. Bij kinderen gebruik ik ook vaak spel(technieken) en creatieve technieken om aan de slag te gaan.

Interessegebieden:

1.Emotionele problemen (angst, verdriet, depressie, rouw, ...) 

2.Sociale problemen (zwakke sociale vaardigheden, perspectiefwisseling, …)

3.Belevingsonderzoek

4.Psychosomatische klachten, stress

5.Ontwikkelingsmoeilijkheden bij kleuters en kinderen

6.Ontwikkelingsstoornissen: ADHD, autismespectrumstoornis, hechtingsproblemen, …

7.Begeleiding van kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis (zowel met normale begaafdheid als mentale beperking)


Voor meer info of een afspraak kan u via mail of telefonisch contact opnemen:

katlijnhendrickx@hotmail.com

0468/ 05 85 96

Gesprekken in Verhaalpunt gaan door op donderdagavond.

Huisbezoek is mogelijk.

Lidewei Beel

Ik ben coach en loopbaancoach in Verhaalpunt. Sessies gaan door op afspraak, op woensdagnamiddag. Ik kijk er alvast naar uit je te ontmoeten en je het effect van coaching te laten ervaren of met je loopbaanvraag aan de slag te gaan. 

Coaching wordt gebruikt wanneer je een bepaald doel hebt of wanneer je meer helderheid wenst voor jezelf over wat je wil. Ook wanneer je vastloopt in het leven, kan coaching helpen terug los te komen, te deblokkeren. 

Het resultaat van coaching is steeds dat je meer zicht krijgt op wat je wil en dat je stappen gaat zetten in de richting die jij voor ogen hebt. Als jij je hierna ook sterker voelt en meer verbonden met je eigen waarden, is het coachingstraject geslaagd. Vaak zie je dat mensen zich tijdens een coachingstraject nieuwe gewoontes en overtuigingen eigen maken. 

Coaching is het proces met als doel het ontwikkelen, uitdagen, ondersteunen en stimuleren van mensen om hun volle potentieel te benutten. Dit zowel op persoonlijk als professioneel vlak, via vragen en andere technieken. 

Coaching is eigenlijk in essentie mensen helpen hun dromen te realiseren, klein of groot. In coaching spreken we steeds in termen van 'doelen' i.p.v. problemen en geloven we heel sterk in de kracht van elk individu.

Ik heb eveneens een ruime professionele ervaring met personen met autisme en ADHD en specialiseerde me in het werken met zelfstandigen met ADHD. 

Coaching kan over eender welk onderwerp gaan dat voor jou belangrijk is. 

Coaching kan ook nuttig zijn na een therapeutisch traject, wanneer je nog wat ondersteuning wenst om een aantal stappen te zetten in je leven, nieuwe gewoontes aan te leren, inzichten toe te passen... Coaching werkt ook goed wanneer je weet wat je moet doen, maar het toch niet doet.

Meer info en veelgestelde vragen vind je op www.licoaching.be. Je vindt er ook meer info over het zelfwerkpakket voor zelfstandigen met ADHD (werkboek, educatieve podcasts,…)

Ik werk op woensdagnamiddag in Verhaalpunt en heb ook een thuispraktijk in Gentbrugge waar ik op andere dagen overdag cliënten ontvang.

In de loop van januari 2024 ga ik in moederschapsrust.

LUC PAELINCK

Algemeen

Rijke ervaring in de geestelijke gezondheidszorg als psychotherapeut werkzaam in diverse teams in een algemeen ziekhuis en in privépraktijk.

Achtergrond

De studie, opleiding en praktijk zijn gemotiveerd uit (het gevolg van) eigen ervaringen als patiënt/cliënt in de geestelijke gezondheidszorg nu 30 jaar geleden. Op die wijze ben ik ervaringsdeskundige in de psychotherapie/psychoanalyse met (relatief) goed gevolg wil ik getuigen.

Werkwijze

Eerst gaan we rustig maar actief luisteren naar elkaar om daarna samen te ervaren of we iets kunnen (her)betekenen.

Ik ben evenwel overtuigd dat het een positief verschil kan maken.

Silvia Janssens

U kan met mij contact opnemen via bijgevoegd telefoonnummer of via mail: in deze eerste aanmelding pols ik naar uw zorgvraag om na te gaan of ik voor u de meest geschikte therapeut ben. Bij aanmelding wordt u uitgenodigd voor een eerste kennismakingsgesprek waarin nagegaan wordt wat er precies aan de hand is. Na deze intake-fase, wordt samen overlegd of er een begeleiding wordt opgestart en hoe er verder zal gewerkt worden. 

Binnen het therapeutisch kader bied ik u de ruimte om te spreken over uw klachten /zorgvragen en dit steeds vanuit een cliëntgericht perspectief. Dat betekent dat u begeleid wordt in het proces om te begrijpen en te veranderen. 

Cliëntgerichte begeleiding wordt gekenmerkt door drie kernwoorden: persoonsgericht, procesgericht en pragmatisch. 

'Persoonsgericht' houdt in dat de cliëntgerichte psychotherapeute het uniek individu als uitgangspunt neemt. De relatie tussen cliënt en therapeut staat hierbij centraal. Een houding van empathie, aanvaarding en positieve gezindheid vormen de kerningrediënten van deze relatie. 

'Procesgericht' betekent dat problemen en klachten worden gezien als uitingen van een - op sommige punten - verstoord ontwikkelingsproces. Er bestaat een kloof tussen wat men denkt, voelt en doet. In therapie tracht men deze kloof te overbruggen en het gestagneerde ontwikkelingsproces terug in beweging te krijgen. 

'Pragmatisch' impliceert dat de psychotherapeute met zijn/haar werkwijze aansluit bij hetgeen de cliënt in zijn proces precies nodig heeft. De psychotherapeute zal zich afstemmen op alles wat het proces van (zelf)onderzoek en ervaren kan stimuleren. Deze voortdurende empathische gerichtheid op het proces van de cliënt is zeer typerend voor de cliëntgerichte benadering, houdt in dat de cliëntgerichte psychotherapeute het uniek individu als uitgangspunt neemt. De relatie tussen cliënt en therapeut staat hierbij centraal. Een houding van empathie, aanvaarding en positieve gezindheid vormen de kerningrediënten van deze relatie.(Bron: Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling)zich afstemmen 

Als therapeut ben ik geregistreerd voor terugbetalingstarief voor jongeren tot 25 jaar: meer informatie hierrond kan u navragen bij uw mutualiteit.

In onderling overleg wordt een afspraak gemaakt. Een gesprek duurt 50 min en kost € 50. Er wordt enkel gewerkt op afspraak. 

Interessegebieden:

(jong)volwassenen

angst-en stemmingsstoornissen

emotionele problemen

levensvragen

rouw

persoonlijkheidsstoornissen 

Wannes Rambour

k werk voornamelijk op cognitief-gedragsmatige wijze. Hierbij wordt steeds rekening gehouden met de wisselwerking tussen gedachten, gevoelens en gedrag. 

Meestal wordt concreet gewerkt, zowel binnen als tussen de sessies door, zodat de begeleiding meer is dan gewoon een gesprek van 45 minuten. Aan de hand van oefen- en registratieopdrachten kun je thuis alleen verder werken.

Het doel van de begeleiding bestaat er voor mij in mezelf overbodig te maken en de cliënt handvaten aan te leren, zodat hij of zij alleen verder kan werken. Het is niet de bedoeling alle problemen op te lossen, maar wel om manieren te kennen om tot een oplossing te komen of de vaardigheid hebben om hulp te vragen.

Interessegebieden:

1.slaap(stoornissen)  

2.Obsessief-Compulsieve Stoornis (OCD)

3.Chronisch Vermoeidheidssyndroom (CVS)

4.Psychosomatische Klachten

5.stress

6.Aanvaardingsproblematiek

7.Angst en fobie