2020

Festival „ Erinevate rahvaste laulud “ toimub Pärnu Ühisgümnaasiumis (Kooli 13) 6. veebruaril 2020. aastal algusega kell 12.30.

Pühendatud Euroopa digikultuuriaastale

2019-2020 õppeaastal osaleb Pärnu Ühisgümnaasium 4-s Erasmus+ koostööprojektis:

EVA (EQUALITY, VARIETY, ACCEPTANCE) – SCHOOLS IN A CHANGING WORLD FINDING COMMON VALUES FOR LIVING TOGETHER IN PEACE

Partnerriigid: Saksamaa, Türgi, Portugal, Prantsusmaa (La Réunion’i saar), Bulgaaria

Peateemad: väärtused, sallivus, aktsepteerimine; Euroopa ajalugu ning selle institutsioonide toimimine.

Eesmärk: Õppida üksteist paremini mõistma ja arendada sallivust Euroopas.

Nähtav tulemus projekti lõpus: muusikafestival


Artiklit saab lugeda Pärnu Postimehe veebilehest:

https://clck.ru/MCKdK

Õpetajate Leht:

https://opleht.ee/2020/02/laul-teeb-keele-selgemaks/

Festival «Erinevate rahvaste laulud»

Euroopa kultuuriline pilt on viimastel aastatel muutunud ja seetõttu tuleks uuesti rääkida ka ühistest väärtustest Euroopa tasandil. Projekti peamiseks eesmärgiks on üksteise mõistmine ja tolerantsus ning ühiste inimlike väärtuste leidmine olenemata meie religioossest, etnilisest või kultuurilis-keelelisest taustast. Tänase Euroopa kultuuriline mitmekülgsus võiks muutuda väljakutse ja probleemi asemel meie tugevuseks ja trumbiks! Selleks tuleb olla salliv, loobuda eelarvamustest, õppida teisi kaasama ning näha ühist tulevikku!

Projekti põhieesmärk on mitmekülgselt haritud inimese kujundamine, projektis osalemine avardab õpilaste kultuurilist silmaringi. Näiteks traditsioonilise festivali kaudu populariseeritakse eesti õpilaste seas vene keelt ja kultuuri. Festival on õppekava toetav kultuurisündmus, mis lisab ka õpetajatele kogemuste vahetamise võimalusi.

Palume Teid osalema festivalile „ Erinevate rahvaste laulud “, mis toimub Pärnu Ühisgümnaasiumis (Kooli 13) 6. veebruaril 2020. aastal algusega kell 12.30.

Festivalile ootame osalema-esinema gümnaasiumi õpilased. Oodatud on solistid ja ansamblid.

Kõigil esineda soovijatel palume ette valmistada üks venekeelne laul (v.a. Saksamaa, Bulgaaria, Portugal, Türgi, Prantsusmaa).

Ettekandele tulevad laulud võivad olla Teie eelistatud žanris ja stiilis.

Täiendavate küsimuste korral ja teie osavõtu registreerimiseks ( kuni 24. jaanuar 2020) palume pöörduda aadressil: https://forms.gle/Te75nDurMyYUAis9A

Фестиваль «Песни разных народов»

Основная цель проекта - развитие творческих способностей учеников, воспитание толерантности, чувства уважения, сопереживания, гуманности.

Проблема воспитания толерантной культуры на сегодняшний день является одной из самых актуальных в Европе. В современном обществе толерантная культура имеет особое значение: она выступает и как общечеловеческая ценность, и как норма социального действия. В своей жизни мы общаемся с представителями разных национальностей, миров и культур. Исходя из вышесказанного, надо уметь уважать культурные ценности, как своего народа, так и представителей других культур, религий, научиться находить точки соприкосновения.

В 2020 году наш традиционный фестиваль «Русская песня» будет иметь немного иной формат, в связи с тем, что примут участие представители других европейских стран: Германии, Болгарии, Португалии, Турции, Франции.

Русская пословица гласит: Где песня льётся, там легче живётся!

Приглашаем Вас принять участие в фестивале «Песни разных народов» , который состоится в актовом зале Пярнуской общей гимназии 6 февраля 2020 года в 12.30.

(Адрес гимназии: Kooli13)

В фестивале могут принять участие ученики гимназии (солисты и ансамбли).

Всем желающим, для участия в фестивале, необходимо подготовить исполнение одной песни на русском языке (кроме Германии, Болгарии, Португалии, Турции, Франции).

Песни могут быть любого жанра и стиля.

По дополнительным вопросам и регистрации (которая продлится до 24 января 2020 года) обращайтесь по адресу: https://forms.gle/Te75nDurMyYUAis9A

Songs of various nations

During recent years the cultural picture of Europa has changed a lot. The main aim of the project is achievement of common understanding and tolerance, finding common human values irrespective of religious, ethnical or cultural-linguistic background.

The main aim of the project is to develop a person who is educated and has knowledge of various cultures For example, in Estonia, introduction of Russian songs is facilitating students’ interest in Russian language and culture . Festival Songs of various nations is a cultural event supporting our curriculum and enabling teachers sharing their experience and best practices.

There is a Russian proverb that it is easier to live with a song. Pärnu Ühisgümnaasium has organised the festival of Russian songs for 5 years. Our aims were based on the principles of the European year of Cultural Heritage giving high value to our communities of cultural and linguistic minorities.

Dear Sir or Madam,

We kindly invite you to participate in the festival Songs of various nations which is going to take place at Pärnu Co-educational Gymnasium (13 Kooli Street) on 6th February 2020 at 12.30 p.m.

Upper secondary school students are welcome to attend and perform at the festival.

Soloists and bands are welcome.

Songs that will be chosen may be in your preferred genre and style.

All those who wish to perform are asked to prepare one song in Russian (except Germany, Bulgaria, Portugal, Turkey, France).

For additional questions and to register your participation (until January 24, 2020), please contact: https://forms.gle/Te75nDurMyYUAis9A