UKLPAB 2017

UK Language Policy after Brexit 2017: The influence of devolution

Polisiau Iaith yn y DU Wedi Ymadael â’r Undeb Ewropeaidd 2017: Dylanwad datganoli

Registration is now closed.

Mae cofrestru bellach ar gau.

21 September 2017, Aberystwyth University

Plenary speaker: Prof. Sue Wright, University of Portsmouth

This event is generously sponsored by the Language, Culture and Identity Research Network of the Wales Institute for Social & Economic Research, Data & Methods (www.wiserd.ac.uk) and Abersystwyth University.

The event is free. Lunch and refreshments will be provided.


21 Medi 2017, Prifysgol Aberystwyth

Siaradwr Gwadd: Yr Athro Sue Wright, Prifysgol Portsmouth

Digwyddiad wedi ei gefnogi gan Rwydwaith Ymchwil Iaith, Diwylliant a Hunaniaeth y Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru a Phrifysgol Aberystwyth.

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim. Darperir lluniaeth am ddim yn y digwyddiad hwn.

Venue: Medrus Conference Centre

Lleoliad: Canolfan Gynhadleddau MedRus

Following on from the inaugural UKLPAB conference in 2016, the theme of this year’s meeting will be devolution and the extent of policy variation post-Brexit. What will be the significance of Brexit for language policies adopted by UK nations?

UKLPAB took place last year in England, and this year will take place in Wales. In addition to our call for papers, we invite applications to host next year’s UKLPAB in another of the UK nations.


Programme

9.30-10:00 Registration and tea and coffee

10:00 - Welcome. Prof. Rhys Jones, Aberystwyth University; Dave Sayers, Sheffield Hallam University & Cardiff University


Morning session: Brexit and modern languages

10:10 Plenary speaker. Sue Wright, Portsmouth University: 'What makes language policy work?' Chair: Professor R. Gwynedd Parry, Swansea University

11:00 Joanna McPake, Strathclyde University & Fiona Copland, University of Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations’

11:30 Claire Gorrara, Cardiff University: ‘Modern Languages Policy and Practice in Wales in an era of Brexit: Mentoring as an Effective Intervention’


12:15 Lunch


Afternoon session: Brexit and regional and minority language revitalisation

13:00 Roundtable Discussion: The implications of Brexit for the language strategies and policies of UK sub-state nations. To include: Elin Haf Gruffydd Jones (Aberystwyth University); Meirion Prys Jones (LinguaNi). Chair: Elin Royles, Aberystwyth University.

13:45 Catrin Fflur Huws, Aberystwyth University : ‘Legislation or policy: influences on language policies’

14:15 Dyfan Powel et al, Aberystwyth University: 'Young people, linguistic identities in Wales and Brexit'

14:45 Gwennan Higham, Swansea University: “Sooner or later I will be a citizen of this country…I want to learn Welsh”: reflections on language learning and belonging in a post-Brexit Wales’

15:15 Closing remarks

Yn dilyn cynhadledd gyntaf UKPLAB yn 2016, thema cyfarfod eleni fydd datganoli a graddau amrywiadau polisi wedi ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Beth fydd arwyddocâd Brexit i bolisiau iaith cenhedloedd y DU?

Cynhaliwyd UKLPAB y llynedd yn Lloegr gan gael ei gynnal yn Aberystwyth eleni. Yn ychwanegol at y cais am bapurau, rydym yn gwahodd ceisiadau i fod yn lleoliad ar gyfer UKLPAB mewn rhan arall o’r DU flwyddyn nesaf.


Rhaglen y dydd

9.30 – 10.00 Cofrestru a phaned

10:00 - Croeso. Yr Athro Rhys Jones, Prifysgol Aberystwyth; Dave Sayers, Prifysgol Sheffield Hallam & Prifysgol Caerdydd

Sesiwn Fore: Brexit a ieithoedd modern

10:10 Sesiwn Lawn. Sue Wright, Prifysgol Portsmouth: 'What makes language policy work?' Cadeirydd: Yr Athro R. Gwynedd Parry, Prifysgol Abertawe

11:00 Joanna McPake, Prifysgol Strathclyde & Fiona Copland, Prifysgol Stirling: ‘The future of languages education in the ‘other’ UK nations’

11:30 Claire Gorrara, Prifysgol Caerdydd: ‘Modern Languages Policy and Practice in Wales in an era of Brexit: Mentoring as an Effective Intervention’

12:15 Cinio


Sesiwn y Prynhawn: Brexit ac adfywio ieithoedd rhanbarthol a lleiafrifol

13:00 Trafodaeth Bord Gron: Goblygiadau Brexit i strategaethau a pholisiau iaith cenhedloedd is-wladwriaethol y Deyrnas Gyfunol. I gynnwys: Elin Haf Gruffydd Jones, Prifysgol Aberystwyth; Meirion Prys Jones, LinguaNi. Cadeirydd: Elin Royles, Prifysgol Aberystwyth.

13:45 Catrin Fflur Huws, Prifysgol Aberystwyth: ‘Deddfwriaeth neu bolisi: dylanwadau ar bolisi ieithyddol’

14:15 Dyfan Powel et al, Prifysgol Aberystwyth: 'Pobl Ifanc a hunaniaeth ieithyddol yng Nghymru a Brexit'

14:45 Gwennan Higham, Prifysgol Abertawe: ' "Dinesydd y wlad hon fydda i cyn bo hir...dw i eisiau dysgu Cymraeg": agweddau ar ddysgu iaith a perthyn yn y Gymru ôl-Brexit'

15:15 Sylwadau terfynol ac ymadael

Media coverage

Sylw’r cyfryngau

S4C 21 Medi 2017, Brexit.mp4