2019 Board Members

Kaijiang Zhang; Li Xu; Jasmine (Yingchun) Lu; Dachao Li; Wenmei Xue; Mingxiang Lin; Xiaobo Zhu; Zhiqiang Yang; Yuan Cheng; Yunlong Zhang; Chii-Fen Wang; Yang Deng; Xindi Yu; Xiaozhou (John) Zhang

2018 Board Members

Chen, Yunshen ; Cheng, Yuan; Lei, Yabin; Li, Dachao; Lin, Mingxiang; Lu, Yingchun; Ma, Baoqing; Wang, Chii-Fen; Wang, Lijuan; Xu, Li; Xue, Wenmei; Yang, Zhiqiang; Yuan, Yanhua; Zeng, Fanwen; Zhang, Kaijiang; Zhang, Shel; Zhang, Yunlong; Treasurer: Xiaoqiu Wu; Web Master: HongHong Li

2017 Board Members


From left to right:

Xiaodong (Shel) Zhang, Zhiqiang Yang, Dachao Li, Kaijiang Zhang, Mingxiang Lin, Li Xu, Yabin Lei, Jijun Xing(counsellor), Yuan Cheng, Baoqing Ma, Hu Feng (Consul), Wenmei Xue, Yingchun Li, Lijuan Wang, Shuji Luo, Yunlong Zhang (Busy)

2016 Board Members

2015 Board Members

2014 Board Members

Back: Left to right – Drs. Zhiqiang Yang, Jian Wu, Baoqing Ma, Yabin Lei, Kun Wang, Li Xu and Hongwei Shen

Front Left to right – Drs. Guowen Liu, Mark Zhen, Lijuan Wang, Wendy Zhong, Yingchun Lu, Peng Zhang, Shuji Luo and Fanwen Zeng

2013 Board Members

Board of Directors (15): Zhong, Wendy (president) ; Li, Zhigang (Jack) ; Liu, Min ; Wang, Jian (John) ; Boli Zhou ; Lijuan Wang ; Kunwang ; Baoqing Ma ; Peng Zhang ; Xiang Zhu ; Yabin Lei ; Yingchun Lu ; Hongwei Shen ; Mark Zhen (president-elect) ; Xiaodong Zhang ; Honghong Li (officer) ; xiaoqiu Wu (officer) ; Sunny Wang (officer) ; Fanwen Zeng (Immediate past president)

2012 Board Members

Board2012.pdf

2011 Board Members

Board2011.pdf

2010 Board Members

Board2010.pdf

2009 Board Members

Wang,Sunny; Zhang, Duxi; Huang, Yong; Li, Fangbiao; Zeng, Fanwen; Wang, Yanong; Zhong, Wendy; Ding, Qingjie; Gao, Zhongli; Xu,Teng; Dong,Jinquan; Wei,Bin; Li,Wenni; Quinn K. Tong

Advisory Board 2009:

Hu, Longqin; Cao, Guang; Cao, Ping; Chang, David Y. ; Chen, Chien-Kuang; Chen, Guodong; Chen, K. Y. ; Chen, Meng-Hsin; Chen, Shaoqing; Cheung, Hong-Son; Chiang, Joseph; Duh, How-Yunn; Guo, Paul; Ho, Teh C.; Hu, Kevin; Hsieh, Tony Y.; Lan, Shih-Jung; Li, Ge; Ma, Wuping; Qian, Kuangnan; Shi, Shawn; Shih, Neng-Yang; Siew, Ernest; Su, Heng; Sun, Yongkui ; Tan, Hock; Wang, Stephen; Wang, Yuguang; Wu, Xiaoqiu; Xia, Tianhui; Yeh, Lisa; Zhang, DongLu; Zhang, Hongjian; Zhang, Xumu.

2008 Board Members

Board2008.pdf

2007 Board Members

Board2007.pdf

2006 Board Members

2005 Board Members

2004 Board Members


Board2004.pdf