ศูนย์ประสานงาน

ล่ามแปลภาษา เพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์

Interpreter for Anti - Trafficking in persons

ขอเชิญล่ามแปลภาษา

ไทย - เมียนมา (รุ่นที่ 1)

เข้าร่วมฝึกอบรม

ประจำปีงบประมาณ 2562

งานวันต่อต้านการค้ามนุษย์

ประจำปี 2561

ภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ ร่วมใจ ต้านภัยค้ามนุษย์”

พม.ชวนประชาชนแจ้งเบาะแสค้ามนุษย์-สืบสวนสู่การจับกุมมีรางวัล | 4 มิ.ย.61

พม.จัดอบรมเหยื่อค้ามนุษย์ สร้างทักษะเป็นผู้ช่วยด้านภาษา | 2 มิ.ย.61

พม.เตรียมความพร้อมงานวันต่อต้านการค้ามนุษย์ (Spring News)

ออกหมายจับคดีรุมโทรมเด็ก 14 ปี ขยายผลพบเยาวชนร่วมขบวนการด้วย ติดตามใน ถามตรงๆ กับจอมขวัญ หลาวเพ็ชร์

Website : http://www.thairath.tv

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดโครงการฝึกอบรมล่ามภาษาจีนเป็นรุ่นแรก

โดยเน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อให้ผู้อบรมสามารถ

ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์

มอบใบประกาศนียบัตรให้กับล่ามภาษาเมียนมา

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

นางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ

ผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์

ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมล่าม (ภาษาเวียดนาม)

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560

ม่ธรรมดา!! 4 นศ.ผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียนล่ามแปลภาษา พม.

กองต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)

เมื่อวันที่ 21-24 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา กองต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดอบรมล่ามสำหรับการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (ภาษาเวียดนาม) ณ โรงแรมแกรนด์ไชน่า ปริ้นเซส กรุงเทพฯ โดยคัดเลือกผู้ที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นจำนวนมากจากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ด้านความรู้เกี่ยวกับการค้ามนุษย์และความรู้ภาษาเวียดนาม และมีผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 20 คน

Link ข่าว