วารสารการยศาตร์ไทย

Thai Journal of Ergonomics

เกี่ยวกับวารสาร

วารสารการยศาสตร์ไทย (Thai Journal of Ergonomics: TJE) จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ ผลงานวิจัย และ แนวทางการปฏิบัติที่ดีด้านการยศาสตร์ บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารนี้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเผยแพร่วารสารทางออนไลน์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการวิจัยทางด้านการยศาสตร์ในประเทศไทย

2. เพื่อเป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นทางวิชาการด้านการยศาสตร์

3. เพื่อเผยแพร่ความรู้และผลงานวิจัยทางด้านการยศาสตร์

ISSN: 2586-9213

ความเป็นเจ้าของและการจัดการ

สมาคมการยศาสตร์ไทย (The Ergonomics Society of Thailand: EST) เป็นเจ้าของวารสารการยศาสตร์ไทย วารสารการยศาสตร์ไทย บริหารจัดการโดย รศ.ดร.สสิธร เทพตระการพร (บรรณาธิการ), ดร. นพพร คุรุเสถียร (ผู้ช่วยบรรณาธิการ), ดร.เพชรรัตน์ ภูอนันตานนท์ (บรรณาธิการฝ่ายจัดการ), ผศ.ดร.ชุติมา ชลายนเดชะ (ผู้ช่วยบรรณาธิการฝ่ายจัดการ) และ กองบรรณาธิการ

วารสารการยศาสตร์ไทยเผยแพร่ออนไลน์ และสนับสนุนโดยสมาคมการยศาสตร์ไทย

เกี่ยวกับสมาคมการยศาสตร์ไทย

สมาคมการยศาสตร์ไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2554 มีจำนวนสมาชิกมากกว่า 200 ท่าน โดยสมาชิกของสมาคมได้ทำงานเพื่อส่งเสริมการยศาสตร์ โดยได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (SEANES, ERGOCON)