WHAT IS REIKI?
Rei means "spirit or spiritual".

Ki means "energy".

Reiki is energy or spiritual healing.

What is Reiki

Rei means "spirit or spiritual".

Ki means "energy".

Reiki is energy or spiritual healing.