The history behind my art

John Scerri Fine Art

PLEASE use the menu bar at the top to navigate

(Click on the 3 lines top left on phones)

THE HISTORY BEHIND MY ART

L-ISTORJA WARA L-PITTURI TIEGHI

Upon retiring I was looking forward to plunge into my woodwork hobby. All went well until at the onset of winter it became too cold for me to work in a backyard shed, so I had to find an alternative. My wife came up with the excellent idea of taking up painting and so she bought me a course of instruction at at a local art school. After one course I went in for another and still another until I had honed my skills enough to be accepted as member of a group of artists. Nowadays since I have the History of Malta at heart, many times I choose a subject with a Maltese scene or building from the past to paint.

Malli rtirajt kont lest biex nibda nahdem fuq il-passatemp tal-injam. Kollox mexa harir sakemm bdiet diehla l-kesha tax-xitwa u sibt li ma stajtx nibqa nahdem fil-kmajra ta wara d-dar, u ghalhekk kelli nsib xi hag’ohra f’hiex nehda. Il-mara tieghi harget bi proposta eccellenti illi nibda npitter u ghalhekk hallsitli ghal kors ta struzzjoni mal-iskola tal-arti lokali. Wara li spicca dan mort ghal tnejn ohra sakemm sibt lili nnifsi kapaci fl-irqaqat tal-pittura u gejt accettat fost ghaqda ta artisti. Illum-il gurnata billi nhobb hafna l-istorja ta Malta hafna drabi naghzel suggett b'xi xena jew bini storiku ta Malta x’inpitter.

Apart from the actual painting, I am usually very curious about the history and development of the scene in hand, so I am compelled to do some research about the subject. In the following pages one can find a few historical notes and comments about each of my subjects presented on canvas. I will also include diverse photos to complement my ideas on the subject.

Barra mill-gost illi npitter, jiena dejjem ghandi kurzita kbira fuq l-istorja u l-izvilupp tax-xena ta quddiemi, ghalhekk inhossni li jkolli naghmel ricerka fuq is-suggett. Fil-pagni li gejjin tistghu issibu xi ftit noti storici u kummenti fuq kull suggett li nipprezenta fuq it-tila. Issibu wkoll ritratti differenti li jiena qieghed intella biex niftiehmu ahjar x’irrid nghid fuq is-suggett.

JOHN SCERRI

Please have a look at my other websites:

HOME PAGE: