ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

อำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ โดย ครูธนวิชญ์ สิงคะปะ

การออกแบบและเทคโนโลยี


การสร้างภาพเคลื่อนไหว


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แบบลงเวลาเข้าเรียนของผู้เรียน

ม.4/1-4/12

ม.2/11-2/12

ส่งงาน

ติดต่อครูผู้สอน

วิธีการส่งงานใน Google Classroom


ปฏิทินกำหนดการเรียนออนไลน์ 1/2563

วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1- 12

วิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12

ว22246
homework done.mp4

วิธีการส่งงาน

Link ส่งงาน


AV

ชุมนุม AV

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ว22142 วิทยาการคำนวณ

2/1-2/12

ว22246 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2/11-2/12

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การออกแบบและเทคโนโลยี

2/1-2/12


การสร้าง Vector

2/11-2/12


การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

2/1