อำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ โดย ครูธนวิชญ์ สิงคะปะ

ว31181 วิทยาการคำนวณ

ว22245 การสร้างภาพ 2 มิติ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ภาคเรียนที่ 2565

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1-4/13

ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1-1/13

วิทยการคำนวณ

การออกแบบและเทคโนโลยี

การสร้างภาพ 2 มิติ

การสร้างภาพ 3 มิติ

กลุ่ม Line นักเรียน

การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ 5 พฤษภาคม 2564

การสร้างภาพ 2 มิติ

รหัสในการเข้า Google Classroom : [Coming soon]

วิทยการคำนวณ

รหัสในการเข้า Google Classroom : [Coming soon]

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

แบบลงเวลาเข้าเรียนของผู้เรียน

การออกแบบและเทคโนโลยี

การสร้างภาพเคลื่อนไหว 3D

ตรวจสอบเวลาเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ม.4/1-4/12

ม.2/11-2/12

ส่งงาน

ติดต่อครูผู้สอน

วิธีการส่งงานใน Google Classroom


ปฏิทินกำหนดการเรียนออนไลน์ 1/2563

วิชา วิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1- 12

วิชา คอมพิวเตอร์ เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12

ว22246
homework done.mp4

วิธีการส่งงาน

Link ส่งงาน

AV

ชุมนุม AV

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ว22142 วิทยาการคำนวณ

2/1-2/12

ว22246 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2/11-2/12

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การออกแบบและเทคโนโลยี

2/1-2/12


การสร้าง Vector

2/11-2/12


การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

2/1

ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2563