WELCOME

อำนวยความสะดวกสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชา คอมพิวเตอร์ โดย ครูจัมโบ้

ว22246
homework done.mp4

วิธีการส่งงาน

Google เอกสาร (Google Docs)

Link ส่งงาน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ว22142 วิทยาการคำนวณ

2/1-2/12

ว22246 การสร้างภาพเคลื่อนไหว

2/11-2/12

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

การออกแบบและเทคโนโลยี

2/1-2/12


การสร้าง Vector

2/11-2/12


การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์

2/1