หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข่าววิชาการ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศหยุดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561เนื่องจากตรงกับ "วันวิสาขบูชา" ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

และสามารถสมัครได้อีกครั้งตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 ในเวลาราชการ


ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างรอประกาศจากคุรุสภาให้เปิดรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปี ๒๕๖๑ ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถลงทะเบียนสมัครระบบออนไลน์ของคณะครุศาสตร์ ได้ตั้งแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป และจะประกาศรายละเอียดวันเวลาการยื่นใบสมัครและการสอบข้อเขียนให้ทราบอีกครั้ง

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

๒) มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัด

๓) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน

ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

(๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

(๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันรับสมัคร หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

(๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

(๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หลักฐานประกอบการสมัคร

(๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ

(๒) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป (ติดใบสมัคร)

(๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

(๔) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

(๕) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และมีคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอน โดยระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ จำนวน ๑ ฉบับ

(๖) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันที่รับสมัคร หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุในวันสมัคร ผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯฉบับใหม่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่