หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าววิชาการ / ข่าวประชาสัมพันธ์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com