หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าววิชาการ / ข่าวประชาสัมพันธ์

ตัวอย่างการกรอกแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

- กำหนดการรายงานตัว ลงทะเบียน และปฐมนิเทศ

- การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ภาคเรียนที่ 1/2560

- แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60

- ปฏิทินวิชาการปีการศึกษา 2560

- ระบบบันทึกทะเบียนประวัติ สำหรับนักศึกษาใหม่

- ตารางสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 60 ภาคเรียนที่ 1/2560

- ระบบการลงทะเบียนเรียน

- แนะนำสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

- รายชื่อนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59

วีดีทัศน์แนะนำหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2560,คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ดูแลระบบ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ : educmru@gmail.com