โรงเรียนตะโหมดเป็นโรงเรียนประจำอำเภอซึ่งเป็นที่ยอมรับของสังคมและสถาบันต่าง ๆ ว่ามีมาตรฐาน และมีศักยภาพสูง โดยนักเรียนในโรงเรียน ได้พิสูจน์แล้วว่าโรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนที่ดี มีคุณภาพ สามารถผลิตนักเรียนที่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่สามารถเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับชาติ และนานาชาติ คว้ารางวัลมาแล้วมากมาย และเมื่อจบการศึกษายังสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ในคณะต่างๆ เป็นจำนวนมาก สามารถสำเร็จการศึกษาเป็นแพทย์ วิศวกร สถาปนิก นักการเมือง นักปกครอง นักการศึกษา และอื่นๆ อีกหลากหลาย