[arbetsprocess]

Det finns en uppsjö av olika modeller och processer inom UX. Den som granskar dem i detalj finner att de ofta är rätt lika varandra.

I valet av modell/process tänker jag så här:

 • Det viktigaste är att man väljer en process. På så vis går arbetet snabbare (för repetition ger färdighet) och samarbetet blir smidigare när alla i gruppen delar syn på vad som skall göras. Om man enas kring en process finns även större möjligheter att kontinuerligt utvärdera och utveckla sitt arbete.
 • Även den bästa standardlösning kan behöva anpassas utifrån den specifika utmaningen och uppgiften. Det finns en poäng med att alltid vara öppen för att testa nya modeller och processer.
 • Inom UX är en iterativ process vanligen att föredra. Finns tillräckligt med tid når man i så fall alltid ett gott resultat - om något inte fungerar är det ju bara att backa bandet för ett justerat försök.
 • Allt utvecklas. De bästa modellerna och processerna har vi förmodligen inte kommit på ännu!


[futurefox]

Uppgift

Du har blivit känd som en webbprogrammerare med känsla för design och kunderna står nu i kö. Futurefox är ett exklusivt managementföretag med en bred portfolio av tjänster. Man söker det avskalade och enkla snarare än det pråliga och komplexa. Den seriösa framtoningen måste balanseras mot känslan av innovation och framåtanda. Tag fram företagets nya visuella identitet samt responsiva webbplats.

Min roll

Designer, copywriter, utvecklare

Projektets gång

 • Analys av kundbehov
 • Analys av varumärke/identitet
 • Framtagning av personas
 • Skisser
 • Design
 • Bildmanéer
 • Textproduktion
 • Kodning (HTML, CSS, PHP)

Utmaningar på vägen

Det här var första gången jag tvingades utveckla en sajt utifrån någon annans redan existerande kod. Det visade sig vara betydligt svårare än att göra uppgiften själv från scratch.

Vad jag är nöjd med

Designen blev avskalad, distinkt och tillgänglig. Sajten fungerar oavsett vilken enhet som nyttjas.

Vad jag kunde gjort annorlunda

 • Det blev kanske litet väl luftigt i mobilt läge.
 • Ikonerna hade med fördel kunnat vara något mindre i mobilt läge.
 • Jag hade gärna velat koda sökfunktionen på bloggsidan (det hanns inte med).
 • Responsiviteten i designen kan finputsats.


Detta var ett skolarbete för Blekinge Tekniska Högskola.


[karma]

Uppgift

Designa tre nya, från varandra skilda, användargränssnitt för artefakten (en app som låter dig köpa restaurangers överblivna mat till reducerat pris). Dessa skall passa användningssammanhang och användare bättre än nuvarande gränssnitt.

Vart och ett av gränssnittsförslagen skall designas utifrån en unik designprincip enligt Norman. Varje förslag skall ha en analog skiss. För ett av förslagen skall mockup eller prototyp tas fram.

Min roll

UX-researcher/-designer

Projektets gång

 • Användare testade nuvarande app under observation.
 • Utifrån användarnas kommentarer och handlingar tog jag fram skisser.
 • Användarna lämnade synpunkter på skisserna, varefter nya skisser togs fram.
 • Användarna lämnade sina synpunkter på de nya skisserna. Den skiss som togs emot mest positivt låg sedan till grund för en mockup.
 • Den framtagna mockupen testades av användarna. Inga ytterligare korrigeringar visade sig behövas.
 • Nästa steg hade varit en hi-fi-prototyp.

Utmaningar på vägen

Mina kunskaper om Normans designprinciper var vid den här tiden begränsade. Lösningen blev att jobba snabbt och läsa på parallellt.

Vad jag är nöjd med

Härligt att även inom detta yrke få använda händerna när man skapar!

Vad jag kunde gjort annorlunda

Appen hade behövts förändras även på andra sätt (men det låg utanför uppgiften).


Detta var ett skolarbete för Högskolan i Kristianstad.


[hbo]

Uppgift

Utvärdera en existerande interaktiv tjänst och föreslå en utveckling eller förbättringar av denna. Välj en applikation ni upplever som krånglig eller bristfälligt designad ur något perspektiv.

Min roll

UX-researcher/-designer och team lead

Projektets gång

 • Användarutvärdering
 • Expertutvärdering (heuristisk utvärdering)
 • Skisser, prototyping (pappersprototyper, Balsamiq och Proto.io) och användartester
 • Vi konstaterade att användarna tyckte det var svårt eller helt omöjligt att spola, speciellt kortare avsnitt. Lösningen blev större siffror när man spolar och knappar för att möjliggöra 10 sekunders spolning framåt och bakåt. (Denna lösning har sedermera implementerats av HBO.)
 • Vi upptäckte att användarna hade svårt att se var de befann sig i en serie. Lösningen blev en funktion där man kan välja om uppspelning skall ske från starten av det senaste avsnittet eller från där man senast tittade.
 • Användarna efterlyste en plattform för att diskutera filmer och serier som de sett. Lösningen blev ett forum med spoilers och ett forum utan spoilers.

Utmaningar på vägen

Vi uppfattade Balsamiq som något begränsat. Vi gick därför över till Proto.io som erbjöd de möjligheter vi sökte.

Vad jag är nöjd med

Arbetet i gruppen gick väldigt smidigt. Vi följde vald designprocess och landade aldrig i tidsnöd.

Vad jag kunde gjort annorlunda

Vi kunde ha ställt fler öppna frågor och givit deltagarna i studien mer frihet.

Vi hade gärna utforskat möjligheten att använda hela den tryckkänsliga skärmen som gränssnitt (istället för fast positionerade ikoner). Exempelvis skulle det kanske fungera bra att pausa var som helst på skärmen eller att svepa med fingret åt det håll man önskar spola.


Detta var ett skolarbete för Södertörns högskola.


[hemköp]

Uppgift

Genomför en etnografisk undersökning av en specifik brukskontext i ett mycket tidigt skede av en designprocess. Jag valde att undersöka nyligen införd självskanning på Hemköp i Skarpnäck.

Min roll

UX-researcher

Syfte

Syftet med undersökningen var att identifiera användarnas eventuella problem med den nya självskanningen samt att om det behövdes − föreslå lösningar för dessa.

Intervjuer

Det visade sig i intervjuer med kunder och personal att det enda egentliga problemet hängde samman med hur man raderade en redan inskannad vara. Personalen förklarade att detta var den absolut vanligaste frågan och att de fick den flera gånger om dagen.

Kunder och personal visade på förfrågan två alternativa sätt att radera en vara på. Det ena sättet var att markera något i listan med fingret, trycka på papperskorgen och till sist skanna den vara som skulle bort igen (tre steg). Det andra sättet var att direkt trycka på papperskorgen och sedan skanna den vara som skulle bort igen (två steg).

En särskild utmaning var att skannern inte gav någon instruktion om att kunden behövde skanna den aktuella varan efter att ha tryckt på papperskorgen.

Observationer

Under observationen av självskanningskunder så verkade de använda sig av maskinen på ett problemfritt sätt. De gick fram till varan som de skulle handla, riktade maskinen mot varan och skannade av den utan problem. Vid ett tillfälle så hade en av kunderna problem med att radera en vara från listan och gick då fram till personal för att erhålla hjälp.

Utvecklingsförslag

Att radera en redan inskannad vara synes vara den största svårigheten för användaren. Att som idag ha två alternativa tillvägagångssätt vilka endast skiljer sig från varandra genom ett att det ena sättet innehåller ett överflödigt första steg är onekligen mindre lyckat. Därför föreslås en förenkling av den funktionen.

I syfte att förenkla för användaren bör det finnas (åtminstone) ett intuitivt sätt, med så få steg som möjligt, att radera varor på. Förslagsvis trycker användaren på soptunnan och möts då av en popup-ruta som uppmanar till att skanna den aktuella varan. Efter skanning skett bekräftas att varan raderats, varpå popup-rutan stängs automatiskt.

Diskussion

Även om både kunder och personal ser självskanning som ett smidigt hjälpmedel kvarstår alltjämt brister. Det kan inte anses som god design att personalen varje dag får samma fråga från kunderna.

User research pekade i detta fall inte bara på vad som var problematiskt utan också på vad som skulle kunna lösa problemet. Även om det såklart finns alternativa lösningar att testa (exempelvis utan ytterligare skanning av den vara som skall raderas) antyder både gjorda intervjuer och observationer att mitt utvecklingsförslag skulle fungera tillfredsställande.

Att kombinera intervjuer med observationer var passande för undersökningen. Det var ett bra sätt att se om kunderna faktiskt gjorde det som de sade sig göra (the say/do problem).


Detta var ett skolarbete för Högskolan i Kristianstad.


[designprinciper]

Uppgift

Redogör för och exemplifiera ett antal olika principer för grafisk design. Paketera resultatet i ett Indesign-dokument. Vad gäller typografi, form och layout skall särskild vikt skall läggas vid läsbarhet.

Innehåll

 • Fungerande designexempel
 • Icke-fungerande designexempel
 • Synlig och osynlig typografi
 • Typografiska begrepp
 • Designprinciper
 • Funktionell och icke-funktionell färg


Ladda ned filen som PDF för att läsa mer.


Detta var ett skolarbete för Södertörns högskola.