2562 สูจิบัตรกีฬานักศึกษาวชชตาก.pdf
“อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษาและนิทรรศกาลผลงานนักศึกษา” วิทยาลัยชุมชนตากจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษาและนิทรรศกาลผลงานนักศึกษา” หลักสูตรอนุปริญญา ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษา “มีความรู้คู่ปัญญา จิตอาสา พัฒนาชุมชน”
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วชช.น่าน นายบัญญัติ พุ่มพันธุ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก คณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วิทยาลัยชุมชนตากน่านที่มาศึกษาดูงานการจัดการศึกษา และการบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนตาก เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก
“แพทย์แผนไทยใส่ใจเด็กพิเศษ” วิทยาลัยชุมชนตากโดยสโมสรนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก จัดกิจกรรม “แพทย์แผนไทยใส่ใจเด็กพิเศษ” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษา “มีความรู้คู่ปัญญา จิตอาสา พัฒนาชุมชน”

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th