กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก📢 ท่องเที่ยววิถีเกษตรนิเวศ  รวมไทย  

         วิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก จัด "ท่องเที่ยววิถีเกษตรนิเวศ รวมไทย สัมผัสอุ่นไอ ม่อนหมอกภูตะวัน"  ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566  ราคา 799 บาท

       จุดนัดพบ : องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา

📍 สวนศิรินทิพย์  📍 สวนอะโวคาโด้ 📍 สวนทุเรียน

📍 ศูนย์ทอผ้าบ้านพะดี  📍 ศาลาทรงงาน 📍 บ้านรวมไทย14

📍 บ้านเก้ารวมไทย 📍 กลุ่มสมุนไพร 📍 ม่อนหมอกภูตะวัน


☎️ ช่องทางติดต่อ โทร. 09 6802 9109

ประชุมอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันที่ 26 พ.ย. 2566 สำนักวิชาการวิทยาลัยชุมชนตากได้รับมอบหมายจากนายอารักษ์  อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลลัพธ์ผู้เรียน (OBE)โดยนายพจนารถ  นุกูลคาม  รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ประชุมอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2566

วันที่ 24 พ.ย. 2566 นายอารักษ์  อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรอนุปริญญา  ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2566 กิจกรรมการเขียนแผนการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งผลลัพธ์ผู้เรียน (OBE)  ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก อาคารวิทยบริการชั้น 2  อำเภอเมือง  จังหวัดตาก

การประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx

วิทยาลัยชุมชนตาก เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx เพื่อสู่ความเป็นเลิศ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 14 – 15  พฤศจิกายน  2566  ณ ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  ประธานคณะผู้ประเมิน ผศ.ดร.ตะวันฉาย  โพธิ์หอม รศ.ดร.อริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ์ และ ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ  นฤนาทวงศ์สกุล  

วันที่14 พฤศจิกายน 2566 ประชุมคณะผู้ประเมิน จัดทำ CR และประเด็นคำถามการลงพื้นที่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 สัมภาษณ์ผู้บริหาร /อนุกรรมการวิชาการ สัมภาษณ์เจ้าของกระบวนการ 

             กลุ่ม 1: ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านบริการวิชาการ

             กลุ่ม 2: ด้านการจัดการศึกษา 

             สัมภาษณ์บุคลากร 

             กลุ่ม 1: สายวิชาการ (3 คน/คละหลักสูตร/ประสบการณ์)

             กลุ่ม 2: สายสนับสนุน(3 คน/คละประสบการณ์/สายงาน)

คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการตรวจประเมินในเบื้องต้น คณะผู้ประเมินกล่าวขอบคุณต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของสถาบัน

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก

การพัฒนางานหัตถกรรมจักสานไม้ไผ่เชิงสร้างสรรค์
บนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชน 

การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (เปลือกโกโก้)

การขัดสาน ลายชะลอม  (ภาษาไทย)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

การขัดสาน ลายชะลอม (ภาษาอังกฤษ)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

ขึ้นรูปงานสาน (ภาษาไทย)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

ขึ้นรูปงานสาน (ภาษาอังกฤษ)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

การห่มสีธรรมชาติ  (ภาษาไทย)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

การห่มสีธรรมชาติ  (ภาษาอังกฤษ)
โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสู่การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของโรงเรียนเครือข่าย วชช.ตาก

เอกสารเผยแพร่ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร  0 5589 7063

www.takcc.ac.th