กกกCarousel image

ประกาศวิทยาลัยชุมชนตาก

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


  • พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 23 สิงหาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก วิทยาลัยชุมชนตาก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณหอประชุมอาคารส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดประเพณี สืบทอดสิ่งดี ๆ และศีลธรรมจรรยา บูชาบรมครู ทางการแพทย์แผนไทย และการมอบตัวเป็นศิษย์ ได้รับเกียรติจากท่านนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมีนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก) ผศ.พิเชฐ เวชวิฐาน จาก มทร.สกลนคร คณะทีมงานจากสภาการแพทย์แผนไทย คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยเข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 120 คน

  • วิทยาลัยชุมชนตาก จัดอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่แกนนำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ตามโครงการพัฒนานักศึกษา เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้การประกันคุณภาพและทักษะ PDCA เมื่อวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานในพิธี

  • วิทยาลัยชุมชนตาก จัดประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนตาก สำนักวิชาการจัดกิจกรรม ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หลักสูตรอนุปริญญา ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยชุมชนตาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการบริหารงานหลักสูตรและเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย อาจารย์ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก นายอารักษ์ อนุชปรีดา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนตากให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และให้กำลังใจอาจารย์ประจำหลักสูตรโดยเฉพาะอาจารย์พิเศษที่มาร่วมเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร ที่สละเวลา ทุ่มเท ช่วยดูแลและบริหารงานหลักสูตรโดยไม่มีค่าตอบแทนใด ๆ ผลผลิต/ผลลัพธ์ จากการประชุมในครั้งนี้ ทุกหลักสูตรได้แนวทางการดำเนินงานการบริหารงานหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อเตรียมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2562 ต่อไป

  • วิทยาลัยชุมชนตาก จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยชุมชนตากจัดพิธีไหว้ครู และปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 19 ก.ค.63 ณ หน่วยจัดศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว /ร.ร.ชุมชนบ้านแม่ต้าน /ร.ร.อุ้มผางวิทยาคม และห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด วันที่ 26 ก.ค. 63 ณ หน่วยจัดวชช.ตาก / มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก/ร.ร.พบพระวิทยาคม

  • วิทยาลัยชุมชนตาก เตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตาก โดยสำนักวิชาการ จัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Classroom และ Google Meet” ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2563 วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถของครูผู้สอนให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และเพื่อส่งเสริมให้ผู้สอนเปลี่ยนรูปแบบหรือวิธีการจัดการเรียนรู้เรียนรู้สู่สังคมดิจิทัล รองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในยุค New Normal ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้สอนประจำ ผู้สอนพิเศษ และบุคลากรผู้ประสานงานประจำหน่วยจัดการศึกษา จำนวน 30 คน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 4 คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พันโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์ อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล และ อาจารย์ประธาน คำจินะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ท่านอารักษ์ อนุชปรีดา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมและให้กำลังใจผู้สอนที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียนออนไลน์ต่อไป และได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการเรียนการสอนออนไลน์ของวิทยาลัยชุมชนตากให้สอดคล้องกับนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชน และจะสนับสนุน จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพต่อไป ผลผลิต/ผลลัพธ์ จากการฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้สอนมีห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom และสามารถนำไปจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2563 ได้อย่างน้อยร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม สำหรับผู้สอนที่ยังไม่ได้รับการอบรม สำนักวิชาการได้วางแผนการอบรม โดยลงพื้นที่ไปยังหน่วยจัดการศึกษา จัดอบรมให้กับผู้สอนและนักศึกษาให้สามารถ เข้าถึงห้องเรียนออนไลน์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งคาดว่าภายใน 2 ปี วิทยาลัยชุมชนตากจะขับเคลื่อนการเรียนการสอนออนไลน์ตามนโยบายของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้100 เปอร์เซ็นต์

  • กิจกรรมแห่เทียนพรรษา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ วัดท่านา หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

  • รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดินเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกิจกรรม รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำ บ้านท่าเล่ ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

  • กิจกรรม เสริมสร้าง Self Extreme เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตาก จัดกิจกรรม เสริมสร้าง Self Extreme ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ด้วยโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

  • กิจกรรม "เทคนิคและวิธีการเขียนวิจัยให้ได้ทุน" เมื่อวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มงานกิจการนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนตาก จัดกิจกรรม เสริมสร้าง Self Extreme ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ฯ เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตด้านความคิด ด้านอารมณ์ และด้านสังคม ด้วยโปรแกรมทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ณ วิทยาลัยชุมชนตาก อำเภอเมือง จังหวัดตาก

ประชุมการสร้างความเข้าใจกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนตากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชุมสร้างความเข้าใจกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 คน
ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

กิจกรรมพัฒนาการจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนบ้านปากวัง ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก
จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตากได้ติดตามละประเมินผลโครงการการพัฒนาการจัดการท่องเที่ยววิถีเกษตรเชิงนิเวศวัฒนธรรมของเครือข่ายชุมชนบ้านปากวัง
ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 15 คน

ศึกษาดูงาน วิทยาลัยชุมชนน่าน

วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2563 ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนน่าน สภาวิทยาลัยชุมชนน่าน และบุคลากร ให้การต้อนรับและได้นำชม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการองค์กร ของวิทยาลัยชุมชนน่าน ศึกษาดูงานระบบการจัดการหออัตลักษณ์นครน่าน ศึกษาวัฒนธรรมเมืองน่าน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการที่ “ซะปะสมุนไพรสุ่มไก่” เรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชมการสาธิตการทอผ้าไทลื้อ เรียนรู้การจัดการท่องเที่ยวในอำเภอปัว เรียนรู้เรื่องการแปรรูปเครื่องเงินแบบครบวงจร

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพจัดกิจกรรมบริการวิชาการ

วันที่ 8-9 กันยายน 2563 ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ได้จัดกิจกรรม

1.ทำน้ำมันบรรเทาปวดด้วยสมุนไพรก้นครัว

2.ทำสารสกัดสมุนไพร ขมิ้นชัน ใบกัญชง

ณ บ้านซอระแตะ หมู่ที่ 4 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก

วิทยาลัยชุมชนตากร่วมกับ อบต.ด่านแม่ระเมา ปลูกป่าบ้านธงชัย

วันที่ 2 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตากและ อบต.ด่านแม่ระเมาร่วมปลูกป่าโครงการรักษ์ดิน รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมี นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ และคณะเป็นตัวแทนวิทยาลัยชุมชนตากเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้

วิทยาลัยชุมชนตากอบรมการใช้สื่อออนไลน์

วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมเพิ่มทักษะพัฒนาความรู้ด้านออนไลน์ให้กับอาจารย์พิเศษ และบุคลากร เรื่อง การจัดการเรียนการสอน google classroom และโปรแกรมเสริมด้านการจัดการเรียนการสอน นำทีมวิทยากรโดยผศ.ดร.อรนุช พันโท จาก มรภ.เชียงใหม่ มีผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 40 คน

วิทยาลัยชุมชนน่านเข้าศึกษาดูงานวชช.ตาก

เมื่อวันที่ 2-4 กันยายน 2563 นายสุเมษ สายสูง ผอ.วชช.น่าน พร้อมด้วย คณะ จำนวน 42 คน ได้เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานฯ ภายใต้บริบทพื้นที่และผู้คน ซึ่งมีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง เพื่อนำ ไปปรับปรุงหรือประยุกต์ใช้ในหน้าที่และพันธกิจของและได้เตรียมการสู่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)ระหว่าง วชช.ตาก กับ วชช.ตาก ในระยะเวลาอันใกล้นี้


วิทยาลัยชุมชนตากเครือข่ายโครงการพี่เลี้ยงภาคเหนือตอนล่าง

โครงการพัฒนาผุู้เรียนการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนในโรงเรียนเครือข่าย วิทยาลัยชุมชนตาก ณ โรงเรียนนาโบสถ์ อ.เมืองตาก จังหวัดตาก นวัตกรรมการใช้สื่อภาษาไทยรูปแบบต่างๆ เช่นแบบฝึกทักษะ แบบวีดีโอทบทวนการออกเสียงเป็นต้น โดยการคัดเลือกนักเรียนที่อ่านไม่ออกเป็นหลัก

วิทยาลัยชุมชนตากเข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ กสศ

ศูนย์ส่งเสริมอาชีพและคณะทำงานโครงการฝึกทักษะฝีมือแรงงานฯ(กสศ.)ได้เข้าร่วมงานการประชุมเชิงปฏิบัติการกับ กสศ.และ 78 โครงการทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28-29 ส.ค. 63
ณ เซ็นทรัลลาดพร้าว
พร้อมนำตัวแทนผู้ผ่านการฝึกทักษะการนวด ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ซึ่งเป็นคนพิการผิดปกติทางการได้ยินเสียงเป็นตัวแทนของภูมิภาคขึ้นเวทีแสดงความรู้สึกพร้อมนำผลิตภัณฑ์จากผลผลิตจากการสอนไปแสดงในงาน ทั้ง 3 อาชีพ(นวดไทยเพื่อสุขภาพ,ช่างเชื่อม,แปรรูปผ้าปาเกอญอ)

นิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ช่างเชื่อมเหล็กดัด

กลุ่มงานส่งเสริมอาชีพ ได้นิเทศติดตาม การจัดฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร ช่างเชื่อมเหล็กดัด รุ่น 1/63 จำนวน 75 ชั่วโมง ทำการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 15-27 สิงหาคม 2563 มีผู้เรียนจำนวน 21 คน และ ได้มอบหน้ากากอนามัย,เจลล้างมือ,สบู่เหลวล้างมือ ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 310 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชนตาก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก วิทยาลัยชุมชนตาก จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ บริเวณหอประชุมอาคารส่งเสริมอาชีพ โรงเรียนอนุบาลตาก (เก่า) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวมประมาณ 120 คน ด้รับเกียรติจากท่านนายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ดร.สิริกร มณีรินทร์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และมีนายคมสัน
คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก) ผศ.พิเชฐ เวชวิฐาน จาก มทร.สกลนคร

ประชุมชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์ วิทยาลัยชุมชนตาก
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567)

วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายและทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยชุมชนตาก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) และการแปลงไปสู่แผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยชุมชนตาก วันที่ 17-18 สิงหาคม 2563
ณ โรงแรมอีโค่อินน์ ไพร์ม แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตากเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 45 คน

วีดีโอ


ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th