Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์


วิทยาลัยชุมชนตาก จับมืออปท.ภาครัฐและเอกชน จัดท่องเที่ยวชุมชนสู้ภัยโควิด -19 นำร่องท่องเที่ยวระหว่างชุมชนในพื้นที่ไปก่อน เชื่อหลังโรคระบาดยุติเศรษฐกิจจะกลับมาบูมอีกครั้ง

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 ที่วัดไทยวัฒนาราม ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก วิทยาลัยชุมชนตาก ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. ภาคีการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งภาคชุมชนในพื้นที่ได้จัดการท่องเที่ยวแบบชุมชนขึ้นมา โดยมีประชาชนในพื้นที่ ต.ท่าสายลวด แม่กาษา และแม่ปะ ไปร่วมงานโดยมีวิธีการให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากตำบลหนึ่งไปยังตำบลหนึ่ง เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งได้มีโอกาสชมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณีและความเป็นธรรมชาติในท้องถิ่น ซึ่งมีจุดแข็งแตกต่างกันออกไป เช่น ที่วัดไทยวัฒนาราม นักท่องเที่ยวชุมชนได้ชมการฟ้อนรำประเพณีไทยใหญ่ การแต่งกาย และการฟ้อนรำแบบไทยล้านนา เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน นายอารักษ์ อนุปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก กล่าวว่า วิทยาลัยชุมชนพร้อมทำงานร่วมกับชุมชน เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถดูแลตัวเองได้ โดยมีการวิจัยเรื่องของชุมชนท่องเที่ยว ซึ่งมีหลายมิติ เช่น เรื่องของวัฒนธรรม พื้นที่ทางธรรมชาติ และการท่องเที่ยวเป็นเรื่องล่าสุด ชุมชนท่าสายลวดมีกิจกรรมที่หลากหลายด้านวัฒนธรรม เช่นการแต่งกาย และประเพณีต่างๆ โครงการนี้ได้บูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล องค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้องหรือททท. องค์กรภาคเอกชน และองค์กรชุมชนที่เกี่ยวข้อง

ที่มา : https://www.nationtv.tv/main/content/378827039

กิจกรรมโครงการมหาลัยสู่ตำบล U2T


โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ร่วมกับ อบต. ยกกระบัตร และ รพ.สต. ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์และสร้างความรู้ ความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาและป้องกันความรุนแรงของการแพร่ระบาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในครัวเรือน ให้กับชุมชนตำบลยกกระบัตระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน รวมทั้งสิ้น 150 คน จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถลดภาระในการซื้อปุ๋ย สร้างพืชผักปลอดสารพิษ ให้คนในชุมชนตำบลยกกระบัตรได้มีสุขภาพดี เพื่อให้เป็นทางเลือกเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานรา

โครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การเพาะเห็ดโคน) ให้กับเกษตรกร กลุ่มธนาคารต้นไม้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน รวมทั้งสิ้น 88 คน จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรธนาคารต้นไม้ เพื่อเป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่และเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก ปลงพื้นที่ประสานงานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านอูมวาบ ม.2 บ้านนาไฮ ม.3 บ้านหินลาด ม.4 บ้านโสมง และ ม.5 บ้านสันป่าป๋วย ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นชาวไทยและชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความต้องการด้านความช่วยเหลือในการดำรงชีพ และการส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันด้านต่างๆ ในอนาคต


ลงพื้นที่สร้างทีมงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 ธ.ค. 63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงพื้นที่ประสานงาน 1 ตำบล 1 มหาลัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร เพื่อประสานงานสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนผู้ผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ จากการร่วมวงสนทนาทำให้ได้แนวคิดการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์แบบปูพรมทั่วทั้งจังหวัดตาก สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตากที่จะร่วมกันพัฒนาประชาชนในจังหวัดตาก


เวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1 ธ.ค.63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้
สู้วิกฤตสุขภาพ”
ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก อปท. มีประเด็นการพูดคุย 2 ประเด็น คือ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะชุมชนนำไปสู่นโยบายสาธารณะจังหวัด โดยได้มีกำหนดการประชุมในระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

วชช.ตาก MOU เรือนจำกลางตาก
ันที่ 2 ธ.ค. 63 น. นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ติดตาม เดินทางไปยังห้องประชุมเชียงทอง ภายในเรือนจำกลาง จังหวัดตากเพื่อร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนตาก กับ เรือนจำกลางตาก" โดยมี นายสำเริง สวัสดีผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก ร่วมลงนามในพิธีตลอดจน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการอีกหลายด้านในอนาคต

ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านธงชัย ตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย. 63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ วช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านธงชัย ต.ด่านแม่ละเมา จ.ตาก ผลการศึกษาดูงานได้เรียนรู้การบริหารจัดการโดยชุมชน การต้อนรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่พักมีการให้เลือกทั้งแบบบ้าน และกางเต็นท์ การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น

ประชุมการสร้างความเข้าใจกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนตากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชุมสร้างความเข้าใจกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


วีดีโอ


ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th