Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรม วิทยาลัยชุมชนตาก


เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2565 วิทยาลัยชุมชนตาก ต้อนรับ ดร.สิริกร มณีรินทร์ นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน และคณะจากสถาบันวิทยาลัยชุมชน ประกอบด้วย กรรมการสภาสถาบัน นายแพทย์พิเชฐบัญญัติ นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ และนายนำชัย กฤษณาสกุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชนพร้อมด้วยบุคลากรของสถาบันวิทยาลัยชุมชนได้เข้าเยี่ยมชมสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ณ สถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย อำเภอเมือง จังหวัดตาก และประชุมติดตามผลการดำเนินงานการก่อตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย ณ ห้องประชุมกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตาก โดยมีคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก คณะผู้บริหาร อาจารย์พิเศษสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยรวมถึงบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตากเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ และบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำบทเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในยุคโควิด-19 การสร้างความเข้าใจเกณฑ์การผลิตสื่อการสอนแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ การถอดบทเรียนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ระดมความคิด เสนอความคิดเห็น สำรวจความต้องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ เพื่อนำมาพัฒนาบทเรียนออนไลน์วิทยาลัยชุมชนตากให้มีประสิทธิภาพ วิทยากร โดย นายอนุชา มูลมัย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก

วิทยาลัยชุมชนตาก จัดโครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน เมื่อวันที่ 24-28 มกราคม 2565 คณะทำงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินงานตามโครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชนโดยการลงพื้นที่สำรวจและเตรียมความพร้อมชุมชนเป้าหมายในพื้นที่อำเภอเมืองตากอำเภอบ้านตาก อำเภอสามเงา และอำเภอวังเจ้า
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2565 ได้ดำเนินการจัดประชุมแกนนำ ภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการพัฒนาศักยภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน โดยมี นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 26 คน

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนตาก ปีงบประมาณ 2663-2564

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทย

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การรำกิ่งกะหร่า"

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน
โรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนตาก (
V.Eng)

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียน
โรงเรียนเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนตาก (V.Thai)

การทำข้าวเกรียบฟักทอง
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง

การทำข้าวเกรียบฟักทอง
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์โครงสร้างพืช ep2

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์โครงสร้างพืช ep1

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์ใบเลี้ยงเดี่ยว-คู่

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th