เกี่ยวกับนักศึกษา

เอกสารเผยแพร่

ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก

วชช.ตากขอขอบคุณ มูลนิธิ SCG : SCG Foundation  ขอขอบคุณที่มอบทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการ Sharing the Dream ทุนละ 5,000 บาท 

วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนตาก ปีงบประมาณ 2663-2564

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทย

หลักสูตรบริการวิชาการ  "ไส้อั่วปลา"

หลักสูตรบริการวิชาการ "ข้าวแต๋นน้ำแตงงโม"

หลักสูตรบริการวิชาการ "การทำข้าวเกรียบงาดำ"ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง  จังหวัดตาก   63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร  0 5589 7063

www.takcc.ac.th