พิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทย ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยชุมชนตาก หน่วยจัดการศึกษามูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก ได้จัดพิธีไหว้ครูการแพทย์แผนไทย ได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ หัวหน้าหน่วยจัดการศึกษา และท่านบัญญัติ พุ่มพันธ์ ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนตาก มาเป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์พิเศษ และแขกผู้มีเกียรติ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 105 คน

ประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาวิทยาลัยชุมชนตาก ระยะ 5 ปี วิทยาลัยชุมชนตากจัดประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิทยาลัย บุคลากร เข้าร่วมประชุม วิทยากรกลุ่มโดยอาจารย์ดร.อดิเรก ฟั่นเขียว และคณะ ณ โรงแรมเวียงตากริเวอร์โซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก

จิตอาสาพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง วิทยาลัยชุมชนตากโดยสโมสรนักศึกษาหน่วยจัดการศึกษาเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อน้อง” เมื่อวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์นักศึกษา “มีความรู้คู่ปัญญา จิตอาสา พัฒนาชุมชน” มีอาจารย์ จำนวน 9 คน และนักศึกษา จำนวน 81 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th