Carousel imageCarousel imageCarousel image

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

อ่านเพิ่มเติม--->


ข่าวประชาสัมพันธ์


กิจกรรมโครงการมหาลัยสู่ตำบล U2T


โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T) ร่วมกับ อบต. ยกกระบัตร และ รพ.สต. ในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมการรณรงค์และสร้างความรู้ ความเข้าใจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด COVID-19 ระหว่างวันที่ 18 - 23 พฤษภาคม 2564 เพื่อบรรเทาและป้องกันความรุนแรงของการแพร่ระบาด ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมสู่การท่องเที่ยวโดยชุมชน

โครงการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงในครัวเรือน ให้กับชุมชนตำบลยกกระบัตระหว่างวันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2564 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน รวมทั้งสิ้น 150 คน จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถลดภาระในการซื้อปุ๋ย สร้างพืชผักปลอดสารพิษ ให้คนในชุมชนตำบลยกกระบัตรได้มีสุขภาพดี เพื่อให้เป็นทางเลือกเป็นต้นแบบในการส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานรา

โครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การเพาะเห็ดโคน) ให้กับเกษตรกร กลุ่มธนาคารต้นไม้ ระหว่างวันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านชุมชนแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน รวมทั้งสิ้น 88 คน จากการดำเนินกิจกรรม พบว่าผู้เข้าร่วมประชุมให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเกษตรกรธนาคารต้นไม้ เพื่อเป็นต้นแบบให้คนในพื้นที่และเป็นทางเลือกในการส่งเสริมอาชีพสู่เศรษฐกิจฐานราก

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก ปลงพื้นที่ประสานงานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านอูมวาบ ม.2 บ้านนาไฮ ม.3 บ้านหินลาด ม.4 บ้านโสมง และ ม.5 บ้านสันป่าป๋วย ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นชาวไทยและชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความต้องการด้านความช่วยเหลือในการดำรงชีพ และการส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันด้านต่างๆ ในอนาคต


ลงพื้นที่สร้างทีมงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 ธ.ค. 63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงพื้นที่ประสานงาน 1 ตำบล 1 มหาลัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร เพื่อประสานงานสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนผู้ผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ จากการร่วมวงสนทนาทำให้ได้แนวคิดการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์แบบปูพรมทั่วทั้งจังหวัดตาก สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตากที่จะร่วมกันพัฒนาประชาชนในจังหวัดตาก


เวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1 ธ.ค.63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้
สู้วิกฤตสุขภาพ”
ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก อปท. มีประเด็นการพูดคุย 2 ประเด็น คือ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะชุมชนนำไปสู่นโยบายสาธารณะจังหวัด โดยได้มีกำหนดการประชุมในระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

วีดีโอกิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


วีดีทัศน์แนะนำวิทยาลัยชุมชนตาก ปีงบประมาณ 2663-2564

การจัดการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา
สาขาการแพทย์แผนไทย

โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "การรำกิ่งกะหร่า"

ความคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โรงเรียนอนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า

ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง

การทำข้าวเกรียบฟักทอง
โรงเรียนบ้านโป่งแดง

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์โครงสร้างพืช ep2

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์โครงสร้างพืช ep1

โครงการพี่เลี้ยง สมุนไพร วิทยาศาสตร์ใบเลี้ยงเดี่ยว-คู่

ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th