Carousel imageประกาศรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

เรื่องเด่นประจำสัปดาห์

วิทยาลัยชุมชนตาก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับอนุปริญญา ปีการศึกษา 2564

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรนา 2019

ประกาศโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล (U2T)

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมวิทยาลัยชุมชนตาก


ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ต.บ้านนา อ.สามเงา จ.ตาก เมื่อที่ 21-23 ธันวาคม 2563 นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก ได้มอบหมายให้บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก ปลงพื้นที่ประสานงานสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาส ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก จำนวน 5 หมู่บ้าน คือ ม.1 บ้านอูมวาบ ม.2 บ้านนาไฮ ม.3 บ้านหินลาด ม.4 บ้านโสมง และ ม.5 บ้านสันป่าป๋วย ในครั้งนี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ด้อยโอกาสที่เป็นชาวไทยและชนเผ่ากะเหรี่ยง มีความต้องการด้านความช่วยเหลือในการดำรงชีพ และการส่งเสริมอาชีพ อีกทั้งยังมีโอกาสสร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันด้านต่างๆ ในอนาคต


ลงพื้นที่สร้างทีมงาน 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย

วันที่ 8 ธ.ค. 63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ลงพื้นที่ประสานงาน 1 ตำบล 1 มหาลัย ในพื้นที่ตำบลยกกระบัตร เพื่อประสานงานสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตัวแทนผู้ผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ จากการร่วมวงสนทนาทำให้ได้แนวคิดการดำเนินงานวิจัยด้านการเกษตรอินทรีย์แบบปูพรมทั่วทั้งจังหวัดตาก สอดคล้องกับพันธกิจของวิทยาลัยชุมชนตากที่จะร่วมกันพัฒนาประชาชนในจังหวัดตาก


เวทีรับฟังความคิดเห็น ต่อร่างระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 วันที่ 1 ธ.ค.63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ในหัวข้อ “พลังพลเมืองตื่นรู้
สู้วิกฤตสุขภาพ”
ณ ห้องประชุมโกเมน เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดตาก อปท. มีประเด็นการพูดคุย 2 ประเด็น คือ 1 ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต และ 2 การบริหารจัดการวิกฤตสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีโรคระบาดใหญ่ โดยมุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีการจัดการร่วมกัน เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะชุมชนนำไปสู่นโยบายสาธารณะจังหวัด โดยได้มีกำหนดการประชุมในระดับจังหวัด ในวันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมตันติสุนทร วิทยาลัยชุมชนตาก อ.เมืองตาก จ.ตาก

วชช.ตาก MOU เรือนจำกลางตาก
ันที่ 2 ธ.ค. 63 น. นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนตาก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้ติดตาม เดินทางไปยังห้องประชุมเชียงทอง ภายในเรือนจำกลาง จังหวัดตากเพื่อร่วม "พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างวิทยาลัยชุมชนตาก กับ เรือนจำกลางตาก" โดยมี นายสำเริง สวัสดีผู้บัญชาการเรือนจำกลางตาก ร่วมลงนามในพิธีตลอดจน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน โดยมีแนวคิดที่จะขยายขอบเขตความร่วมมือทางวิชาการอีกหลายด้านในอนาคต

ศึกษาดูงานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านธงชัย ตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก
เมื่อวันที่ 29-30 พ.ย. 63 กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับ วช. ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ บ้านธงชัย ต.ด่านแม่ละเมา จ.ตาก ผลการศึกษาดูงานได้เรียนรู้การบริหารจัดการโดยชุมชน การต้อนรับนักท่องเที่ยว การบริหารจัดการที่พักมีการให้เลือกทั้งแบบบ้าน และกางเต็นท์ การกำหนดเส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น

ประชุมการสร้างความเข้าใจกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2563 วิทยาลัยชุมชนตากที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประชุมสร้างความเข้าใจกับชุมชนพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 30 คน ณ อาคารศูนย์ดูแลผู้สูงวัย ของเทศบาลตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก


วีดีโอ


ติดต่อสอบถาม

วิทยาลัยชุมชนตาก ตำบลหนองบัวใต้

อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000

โทรศัพท์ 0 5589 7060

โทรสาร 0 5589 7063

www.takcc.ac.th