นายศุภชัย ภาสกานนท์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

นายบุญชาย โชยรัมย์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

นายสำราญ อยู่นาน
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขคพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์

การประชุมทางไกล สพฐ. (Live)

การศึกษาทางไกล (DLIT)

ข่าวประชาสัมพันธ์

[April 10,2020] การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ปีการศึกษา 2562 [Download

[April 17,2020] ตารางออกอากาศ DLTV ภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 [Download]

[April 20,2020] รายงานผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2562 [Download]

[April 25,2020] สถิติการประเมินคุณลักษณะฯ-การอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน ปีการศึกษา 2562 [Click]

[April 27,2020] เอกสารประกอบวาระการประุชุมประจำเดือนของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพม.32 วันที่ 28 เมษายน 2563 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ข้อ 2 กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา. [Download]

[April 28,2020] สไลด์ประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนประจำเดือนเมษายน 2563 รายงานผลการทดสอบ O-NET 2562 [Download]

[Jyly 21,2020] เอกสารประกอบการประชุมผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม [Download]

[April 22,2021] สถิติผลการทดสอบ O-NET ระดับชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563 [Click]

[June 20,2021] รายงานผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2563 [Download]

[September 25,2022] รายงานผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2564 [Download]

[September 25,2022] สถิติคะแนนการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2564 [Download]

[March 31,2023] สถิติคะแนนการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2565 [Download]

[March 31,2023] รายงานผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2565 [Download]

[March 31,2024] สถิติคะแนนการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2566 [Download]

[March 31,2024] รายงานผลการทดสอบ O-NET
ปีการศึกษา 2566 [Download]

กิจกรรมการนิเทศ

2564 :  1/2564   2/2564

2565 :  1/2565   2/2565

2566 :  1/2566  2/2566

2567 :  1/2567  2/2567

บทความ/สาส์นศึกษานิเทศก์

นายภาณุวัชร ปุรณะศิริ (2561) การสร้างเครื่องมือการนิเทศ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด ไม่มีเด็กคนใด
ถูกทอดทิ้งไว้ข่างหลัง

นายรณชัย สุขสมบูรณ์ (2562) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามนโยบาย ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง

งานวิจัย

นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ (2561) กลยุทธ์การนิเทศแบบประสานพลังครู ตามแนวคิด ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง 
นายภาณุวัชร  ปุรณะศิริ (2562) กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามแนวคิด ไม่มีเด็กคนใด ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลัง