กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

Supervision Monitoring and Evaluation of Educational Management

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32

งานธุรการ

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา

กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา

กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

คณะผู้จัดทำ