กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลแพร่


ข่าวสาร กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ


- แจ้ง ประชุมคณะกรรมการบริหาร ประจำเดือนเมษายน 2561 วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. - 16.30 น. ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่


ภาพกิจกรรมก.ยุทธศาสตร์ ฯ

โรงพยาบาลแพร่


ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนมกราคม 2562

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2562

งานเกษียณอายุราชการโรงพยาบาลแพร่ ปี 2561 " ร้อยรักแทนมาลัย ร้อยดวงใจมุทิตา"

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนกันยายน 2561

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนสิงหาคม 2561

ตรวจนิเทศราชการ วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561

Service Plan วันที่ 6 มิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประชุมการจัดทำแผนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างปี 2562 วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมแก้วโกศัย ชั้น6 อาคารเฉลิมระกียรติฯ

ประชุมคณะกรรมการผู้บริหาร โรงพยาบาลแพร่ ประจำเดือนเมษายน 2561

กิจกรรมโครงการต่างๆในโรงพยาบาลแพร่

- กิจกรรมโครงการ Intermediate Care โรงพยาบาลแพร่สัญจร โรงพยาบาลชุมชน

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลแพร่