กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลแพร่

ข่าวสารกลุ่มงาน

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนมิถุนายน 2564
เวลา 13.30 - 16.30 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting


ภาพกิจกรรมก.ยุทธศาสตร์ ฯโรงพยาบาลแพร่


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล วันที่ 18 ตุลาคม 2562

กิจกรรมโครงการต่างๆในโรงพยาบาลแพร่

- กิจกรรมโครงการ Intermediate Care โรงพยาบาลแพร่สัญจร โรงพยาบาลชุมชน

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลแพร่