กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลแพร่

ข่าวสารกลุ่มงาน

- แจ้ง วันประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลประจำเดือนมกราคมวันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมแพรห้อมคราม ชั้น 8 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลแพร่


นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข


ภาพกิจกรรมก.ยุทธศาสตร์ ฯโรงพยาบาลแพร่


ต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพร่ นพ.ดนัย ภัทรเธียรสกุล วันที่ 18 ตุลาคม 2562

ประชุมแผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลแพร่ ปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมโครงการต่างๆในโรงพยาบาลแพร่

- กิจกรรมโครงการ Intermediate Care โรงพยาบาลแพร่สัญจร โรงพยาบาลชุมชน

ปฏิทินการปฏิบัติงานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ โรงพยาบาลแพร่