THIS SITE IS UNDER CONSTRUCTION


Welkom op de starterspagina voor startende ondernemers en startups in Twente. Wij zijn bezig een 'echte' starterspagina voor starters en startups in Twente te ontwerpen.

Startup Twente bestaat al heel lang. Echter: niemand had het complete overzicht wat er in Twente voor starters en startups te doen was, wat je waar kon leren/uitproberen en waar je je met je idee kon melden of vestigen.

Dat overzicht gaan we maken en actueel houden. En dat kun je hier met ingang van medio januari 2019 a.s. vinden.

Mail voor meer informatie naar info@startuptwente.nl

AGENDA


15 januari 2019, 13.30-17.30, @ Ko Wierenga, M.H. Tromplaan 28, Enschede ,

Smart Solutions Festival Saxion, voor meer informatie klik hier


17 januari 2019, Nieuwjaarsevent Startup Twente, met Frank Krake, Rampondernemer,

@Spinnerij Oosterveld, Rigtersbleek-Zandvoort 10, 7521 BE Enschede

Voor meer informatie klik hier
TEKST INTENTIE-VERKLARING STARTUP TWENTE


Wij

Cee Cee Community, Niels Moshagen (bestuursvoorzitter coöperatie Cee Cee Community u.a.);

Spinnerij Oosterveld, Peter Borkens (World of Walas, Global CCO, Vice CEO Europa);

Novel-T, Jaap Beernink (CEO Novel-T);

Start! By Saxion, André Roos (directeur Saxion Centrum voor ondernemerschap);

ROC/Ondernemerslab, Fokke Veenstra (directeur MBO College Commercie & Ondernemen);

Gemeente Enschede, Patrick Welman, wethouder, portefeuillehouder Economie, gemeente Enschede);

1. stellen samen het volgende vast:

· Wij geloven in de kracht van ondernemerschap, waarmee mensen verschil maken in de omgevingen waar ze actief zijn.

· Wij willen (startende) ondernemers in Twente zo goed mogelijk ondersteunen in hun groei en ontwikkeling, zodat zij op hun beurt de nieuwe werkgevers worden die helpen onze regio Twente (sociaal en economisch) te versterken en deze aantrekkelijk(er) te maken voor nieuwe starters.

· Dit (zie voorgaand) doen wij tot dusverre allemaal op onze eigen wijze, vanuit onze eigen aard, expertise en doelgroepen. We erkennen veel meer samen te kunnen werken en zo meer ondernemers beter ten dienste kunnen staan en helpen groeien. En dat heeft veel goeds opgeleverd: prima werkplekken op verschillende locaties, verschillende ondersteuningsprogramma’s, aansprekende evenementen en talloze nieuw opgestarte bedrijven.

· Startup Twente (dus) al lang en succesvol bestaat maar dat we het nog nooit zo genoemd hebben.

· Wij vinden dat het tijd wordt dat we samen gaan brengen wat we tot nu toe op verschillende plekken organiseerden. We realiseren ons dat we elkaar daarbij soms voor de voeten liepen, kritisch waren over elkaar en elkaar soms over het hoofd zagen. Die tijd ligt achter ons.

2. spreken samen de volgende intenties uit

· Wij willen een nieuwe manier van samenwerken in het leven roepen tussen onderwijsinstellingen, communities, ‘hubs’ en incubators die zich bezighouden met ondernemerschap in Twente.

· Wij noemen die samenwerking ‘Startup Twente’, dat moet uitgroeien tot een ‘reisgids’ voor starters en startups met een voor hen actueel, toegankelijk, logisch en afgestemd ondersteunings- en huisvestingsaanbod.

· Voor onze samenwerking geldt “Samen, tenzij…”: waar we in programmatische zin samen kunnen optrekken, doen we dat. En daar waar sprake is van specifieke vraagstukken, doelgroepen of benodigde expertise die niet voor de bij andere deelnemers aangesloten ondernemers van belang is, organiseren we dat zelfstandig.

· We bouwen voor 1 september 2018 aan een overzichtelijk ondersteuningsprogramma voor ondernemers in de vroege fase. Dit programma gaan we voeden vanuit de verschillende initiatieven die er vanuit onze organisaties beschikbaar zijn. Dit resulteert in een beter afgestemd, efficiënter en effectiever ondersteuningsaanbod voor ondernemers in de vroege fase.

· Dit ondersteuningsprogramma bestaat in ieder geval uit:

· Eén gezamenlijke agenda van evenementen ter bevordering van ondernemerschap . Deze evenementen zijn in principe open voor alle ondernemers die bij deelnemers aangesloten zijn, en veelal gevoed met activiteiten die bij deelnemers plaatsvinden, aangevuld met twee jaarlijks te organiseren gezamenlijke events.

· Een gestroomlijnd aanbod van incubatorprogramma’s dat op locatie van deelnemers zelf aangeboden kan worden, met erbij in te schakelen bemensing en waar mogelijk puttend uit kennis en ervaring van deelnemende partijen.

· Een gestroomlijnd aanbod van acceleratorprogramma’s voor kansrijke startups die zich in deze regio ontwikkelen, met bijbehorende (top)faciliteiten.

· Wij werken samen, onder de vlag van onze reisgids ‘Startup Twente’, aan profilering en positionering van ons aanbod en we ontwikkelingen een daartoe geëigend instrumentarium, online en offline. Daarmee gaan we de goede voorbeelden uitdragen, de zichtbaarheid en impact van (startend) ondernemend Twente laten zien en het inhoudelijke en huisvestingsaanbod voor startende ondernemers overzichtelijk maken. De eerste bruikbare versie daarvan willen we voor de zomervakantie gereed hebben.

· We ontwikkelen voor de aanvang van het college/hogeschool/mbo-schooljaar 2018-2019 een afgestemde communicatie- en marketingaanpak over ons aanbod richting de nieuwe lichting studenten, met - waar nodig - aandacht voor de eigen positie van onze partijen daarbinnen.

· Daarnaast ontwikkelen we samen nieuwe diensten en producten ten behoeve van een ondernemendere regio. We leggen daarvoor ook verbinding met andere Startup initiatieven in Nederland en over de grens.

· Om dit allemaal mogelijk te maken leggen wij naar draagkracht mensen en middelen bij elkaar en spreken elkaar (moreel) aan op het evenwicht tussen elkaars inbreng. Over de omvang van de bijdrage, in geld en mensen, sluiten wij voor 1 juni 2018 een formele overeenkomst.

· De gemeente Enschede voorziet in deze eerste fase, voor het jaar 2018, in capaciteit voor coördinatie en een startbijdrage. Daarbij geldt een voorbehoud in het geval van tussentijdse heroverweging van deze middelen door het College van B&W en/of Gemeenteraad.

· Op termijn moet deze samenwerking zelf in de benodigde middelen en capaciteit voorzien.

· Wij juichen het toe als andere partijen onderdeel willen uitmaken van Startup Twente. Wij zien op dat punt om te beginnen kansen, onder andere vanuit het High Tech Systems Park in Hengelo, de Technology Base bij de Luchthaven Twente, het programma van NESST en de communities en incubators zoals die vorm krijgen op het Ariënsplein, op het Universiteitsterrein en het Kennispark Twente in Enschede.

3. en spreken het volgende af:

· Wij committeren ons aan de hiervoor geformuleerde intenties, doelstellingen en aanpak

· Wij stellen vast dat de (wederzijdse) prestaties die hiervoor geformuleerd zijn, niet in rechte afdwingbaar zijn

· In ieder geval tot de inwerkingtreding van de formele overeenkomst, hiervoor genoemd, draagt elke partij de kosten voor de inzet van het eigen personeel.

Aldus ondertekend op 11 april 2018 door alle partijen