นางราตรี ฉวีวงค์

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะ ผู้อำนวการเชี่ยวชาญ

นายนพรัตน์  ทัดรอง

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ