De SRCO ouderraad

Wat zijn onze doelstellingen?

De ouders aanwezig op onze laatste vergadering 11 mei 2022

Onze ouderraad is een belangrijk participatieorgaan in het schoolgebeuren van het Sint-Romboutscollege. Wij geven alle ouders een stem en brengen deze samen met de leerkrachten, schooldirectie en de andere ouders. Naast onze tweemaandelijkse vergaderingen organiseren wij ook de ontmoetingsavond voor de ouders van de eerste graad en hebben wij een aantal werkgroepen die rond belangrijke maatschappelijke thema's werken. Waar nodig bieden we ook onze hulp aan de school indien daar handen tekort worden gekomen.

Onze ouderraad werd opgericht in 2016 en werkt volgens de richtlijnen van het Vlaams participatiedecreet. Concreet betekent dit :

 • dat een onderdeel zijn van de school als participatieorgaan;

 • dat we vallen onder de verantwoordelijkheid van het schoolbestuur. We voeren geen eigen boekhouding maar houden wel een rekening aan waarmee we schoolprojecten ondersteunen en sponsoren (zie wat verder hierna);

 • dat we rechten en plichten hebben zoals vastgelegd in het participatiedecreet.


Samengevat kunnen we onze missie als volgt omschrijven :

- Belangen van de ouders kracht bijzetten;

- Ontmoetingsmomenten organiseren;

- Herkenbaar en aanspreekbaar zijn voor de volledige schoolgemeenschap;

- Meedenken, adviseren en overleggen met de schooldirectie.


Schematisch past onze ouderraad in de schoolorganisatie :

Alle SRCO-ouders kunnen onze vergaderingen bijwonen. We vragen wel een engagement om zoveel als mogelijk aanwezig te zijn op de vergaderingen en tevens bereid te zijn een handje toe te steken als er moet gewerkt worden.

Iedere ouder kan een gift doen aan de ouderraad, een vrijblijvende bijdrage. Deze fondsen besteedt de ouderraad aan kleine projecten met een grote toevoegde waarde zoals bijvoorbeeld de mede-aankoop van fluo materiaal voor de allerjongsten, ICT-materiaal voor de IT-klassen, ergonomische projecten voor het comfort van de kinderen ...

Deze bijdrage kan gestort worden op onze rekening BE43 4061 0747 5101.

Onze realisaties door de jaren heen.

Sinds haar ontstaan zijn de verschillende ouderraden erin geslaagd om samen met de school een aantal mooie projecten te realiseren. Hierna een niet-exhaustief lijstje:

 • het CLIL gebeuren werd door ouderraad aangebracht en werd samen met de school verder ontwikkeld;

 • Omvorming van OudercomitĂ© naar Ouderraad in 2016;

 • Organiseren van de Ontmoetingsavond voor de ouders uit de eerste graad;

 • Inrichting van de Ouderbar;

 • Aankoop van robotjes voor de informaticalessen, fluo hesjes voor de nieuwe leerlingen en ergonomische zitballen om in de klassen te gebruiken;

 • Organiseren van diverse lezingen;

 • Actieve werkgroep Diversiteit die op meerdere events aanwezig zijn en duidelijk maken dat diversiteit in onze school belangrijk is en blijft;

 • Aandacht voor de veiligheid aan de schoolpoort;

 • Mede nadenken met de school voor het inrichten van de skireis;

 • Opstart van onze website eind 2019 om meer visibiliteit te krijgen naar alle ouders;

 • Sponsoring drinkbusproject van het GroencomitĂ©.

Welke zijn onze vergaderdata?

Wij vergaderen vijf keer per jaar.

Voor het schooljaar 2021-2022 plannen we volgende vergaderingen van dit schooljaar :

 • 4 oktober 2021

 • 16 december 2021

 • 28 januari 2022 (geannuleerd)

 • 17 maart 2022

 • 11 mei 2022

We kunnen terug vergaderen binnen de schoolmuren : fietsen en wagens kunnen op de speelplaats worden geparkeerd, start telkens om 20:00.

Wie is wie binnen de Ouderraad?

Het kernbestuur

Voorzitter : Willem Seynnaeve

Vicevoorzitter : Ellen Stassart

Penningmeester : Tinne Truyens

Secretaris : Kevin Opdebeeck-Lauwers

Samen vormen wij het kernbestuur van onze ouderraad.

Wij vaardigen ook 3 ouders af voor de Schoolraad : Christine Bruyninckx, Ellen Stassart en Kevin Opdebeeck-Lauwers.

De andere ouders van de ouderraad kunnen jullie duidelijk herkennen aan de t-shirts die we dragen op events.