Спорт у школе - Расти здраво

Пројекат „Расти здраво“ започет је 2010. године, под покровитељством Градске управе Града Шапца, а у реализацији Удружења педагога физичке културе Шабац, Канцеларије за младе Шабац, Завода за јавно здравље Шабац и Спортског савеза Шабац. Пројекат има за циљ да окупи децу узраста од седам до девет година, како би кроз игру развили моторичке способности и овладали основним спортским техникама.

Пројекат је бесплатан за све полазнике и по томе је јединствен у Србији. Градска управа града Шапца у сарадњи са Спортским савезом Шапца и Удружењем педагога физичке културе у школској 2019/20. години реализује програм под називом „СПОРТ У ШКОЛЕ-РАСТИ ЗДРАВО“, намењен деци узраста од седам до десет година којим је организовано бесплатно стручно вођење физичких активности у свим школама. Покровитељ пројекта у школској 2019/20. години поред Градске управе је Савез за школски спорт Србије.

На овај начин, желимо да обезбедимо здраво детињство наших најмлађих суграђана и омогућимо правилан и здрав физички развој будућих нараштаја. Програм „СПОРТ У ШКОЛЕ-РАСТИ ЗДРАВО“ подразумева слободан одабир, надзор и стручно вођење физичке активности према индивидуалним захтевима сваког детета уз основно учење о здравом животу и укључивање родитеља кроз саветовање и информисање. Програм је прилагођен деци узраста од 7 до 10 година и укључује развој основних физичких вештина које су препоручене као припрема за каснији одабир спорта. Многобројним забавним и интересантним вежбама деца конкретно уче: савладавање простора, савладавање препрека, савладавање отпора, вежбе без реквизита, основне елементе технике са лоптом, вежбање у функцији корекције и превенције деформитета и правилног држања тела, основне елементе здраве и балансиране исхране, основне принципе хигијене. Сигурно је здрав дух врхунска, универзална вредност, али је телесно здравље неодвојив део здравог духа.

Деца која су физички активна: имају здравије и снажније кости, мишиће, лигаменте и тетиве, имају здрав развој срца и кардиоваскуларног и респираторног система, развијају координацију и равнотежу, смањују ризик од гојазности, развоја дијабетеса и високог крвног притиска у одраслом добу, јачи имуни систем, развијају самопоуздање кроз савладавање вештина и постизање успеха, уче да контролишу своје импулсе, што је битно за бављење спортом и за међуљудске односе, уче да развијају пријатељства, уче се поштењу, уче да се носе са победама и поразима, уче се сарадњи и лидерству, опуштенија су, имају бољи сан, имају бољи успех у школи и лакше подносе физички и психички стрес.

Организатор Пројекта је Спортски савез Шабац, док је Удружење педагога физичке културе Шабац задужено за надзор над стручним радом.

------------------------

English description

The project "Rasti zdravo" was started in 2010, under the auspices of the City Administration of the City of Sabac, and in the realization of the Association of Pedagogues of Physical Culture Šabac, the Youth Office Šabac, the Public Health Institute Šabac and the Sports Association Šabac. The project aims to gather children from seven to nine years of age in order to develop motor skills through the game and master the basic sports techniques.

The project is free for all participants and is therefore unique in Serbia. City Administration of the City of Šabac in cooperation with the Sports Association Šabac and the Association of Physical Education Pedagogues in the school year 2019/20. year program is implemented by the program "SPORT IN SCHOOL-GROWING HEALTHY", intended for children aged from seven to ten who organized free professional exercise of physical activities in all schools. Sponsor of the project in the school year 2019/20. In addition to the City Administration, the Association for School Sports of Serbia is sponsoring the project as well.

In this way, we want to ensure a healthy childhood of our youngest fellow citizens and enable proper and healthy physical development of future generations. The program "SPORT IN SCHOOL-GROWTH HEALTH" implies the free choice, supervision and professional conduct of physical activity according to the individual requirements of each child with basic learning about healthy life and inclusion of parents through counseling and information. The program is adapted to children aged 7 to 9 years and includes the development of basic physical skills that are recommended as a preparation for later choice of sports. A number of fun and interesting exercises children specifically learn: mastering space, overcoming obstacles, mastering resistance, exercising without requisites, basic elements of technique with a ball, exercising in the function of correction and prevention of deformities and proper body posture, basic elements of healthy and balanced nutrition, basic principles of hygiene. Surely, a healthy spirit is a supreme, universal value, but physical health is an inseparable part of a healthy spirit.

Children who are physically active: have healthier and stronger bones, muscles, ligaments and tendons, have a healthy heart and cardiovascular and respiratory system, develop coordination and balance, reduce the risk of obesity, diabetes and high blood pressure in the adult age, stronger immune the system develops confidence by mastering skills and achieving success, learning to control their impulses, which is important for dealing with sports and for interpersonal relationships, learning to develop friendships, learning honesty, learning to cope with victories and defeats , learn co-operation and leadership, they are more relaxed, have a better sleep, have better school success, and more easily tolerate physical and psychological stress.

The organizer of the Project is the Sports Association Šabac, while the Association of Physical Education Pedagogy Šabac is in charge of supervising professional work.