Informace

Průmyslová zóna Velké Albrechtice a viadukt. Jak spolu souvisejí?

Průmyslová zóna je zanesena v územním plánu Velkých Albrechtic. Momentálně probíhá vykupování pozemků osobou, která má za úkol zcelit pozemky a připravit je k prodeji developerovi, ten má o průmyslovou zónu zájem (projekt byl několikrát představen zastupitelstvu obce). Problematickým bodem projektu je příjezdová cesta – nabízí se dvě varianty. 1. varianta - napojení silnice na dálniční přivaděč směr obec Bílov – to je spojeno s investicí několika desítek milionů korun včetně odkupu pozemků. Varianta č.2 – demolice více než 100 let starého kamenného viaduktu s propustkem a nahrazení dvousměrným železobetonovým podjezdem, přičemž stavbu bude financovat Správa železniční dopravní cesty. Lze dosledovat kroky, které vedou k variantě č.2 – byl zpracován projekt (jistě nákladný) přetavby viaduktu a prostřednictvím projektové kanceláře představil obci Velké Albrechtice - ta jej zastupitelstvem obce zamítla a zaslala své vyjádření (starosta obce však poskytuje médiím svůj náor, který podporuje odstranění viaduktu). Záměr přestavby se objevil také v plánovaných projektech SŽDC s plánem na jaro 2019 s hodnotou investice 16 mil. korun. Při projednávání dopravního generelu města Bílovce byla SŽDC dotazována, zda je projekt přestavby v plánu výstavby – ta sdělila, že stavba v plánu není. Nižší složky SŽDC však se stavbou počítají a argumentují špatným stavem či urychlením dopravy s rychlostí až 130 km/h - jednokolejná trať - Regionova – 6km s konečnou zastávkou v Bílovci se zastávkou ve Velkých Albrechticích - což je samozřejmě absurdní.

Spolek se snaží občany o věci informovat a podal návrh na prohlášení viaduktu za kulturní technickou památku – návrh byl doručen Ministerstvu kultury. Náš postoj a postupy mají širokou podporu občanů viz. sociální sítě, petiční archy, dále podporu města Bílovce a zastupitelů obce Velkých Albrechtic.

Reportáž TV POLAR.wmv
Petice.docx
Plán SŽDC-2018.pdf
informace občanům.docx
PETICE+VA konečná.docx

Viadukt