หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาล่ามภาษามือ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวประชาสัมพันธ์และข่าวกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ รุ่นที่3drive.google.com/file/d/1Yuq5Efr9DG7aC5p5NPQVMU5NOA-kU-z5/view?usp=sharing

ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาล่ามภาษามือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (รุ่นที่ ๓)

ศักยภาพหลักสูตร

ClipVDO บริการเพื่อการเข้าถึงสื่อสำหรับผู้พิการทางการได้ยินและการมองเห็น : ก่อร่างสร้างสื่อ