Procedury

Obowiązujące procedury

Procedura współpracy z poradnią i monitorowania sytuacji dydaktyczno-wychowawczej.docx
Procedura organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.docx
Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.docx
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.docx
Procedura dostosowania wymagań edukacyjnych.docx
Pakiet Procedur w tym choroby, zagrożenia terroryzmem

Procedury uzupełniające

procedury uzupełnione dotyczące bezpieczeństwa