Шкільний коворкінг

Слобідський навчально-виховний комплекс Новоселицької ОТГ Чернівецької області

mail: slonvk@gmail.com телефон: (03733) 51071 Веб-сторінка НВК: nvk-sloboda.novoselitsa.cv.ua

Коворкінг

Коворкінг-центри, так звані треті місця для переговорів, дискусій і дебатів, особистий мультимедійний простір поза робочим кабінетом – це сучасні тренди європейського суспільства. Модернізованій зайнятій особистості нині вже неохота працювати вдома – вона прагне все більше соціалізовуватися. Для цього у світі поширюються медіатеки ­– мультимедійні простори для роботи.

Положення про Медіатеку

Загальні положення

1.1. Медіатека є структурним підрозділом закладу і важливою складовою єдиного освітнього інформаційного середовища та інформатизації .

1.2. У своїй діяльності Медіатека керується чинним законодавством про освіту, Законом України «Про авторське право та суміжні права», постановами Кабінету Міністрів України в галузі освіти, нормативними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, регіональних та місцевих органів управління освіти, власним Положенням, розробленим на основі Примірного положення і затвердженим директором школи.

1. 3. Медіатека взаємодіє у межах своєї компетенції з державними та іншими ОТГ, що надають методичні, інформаційні, програмно-технічні, телекомунікаційні та інші послуги.

Основні напрями діяльності Медіатеки

2.1. Участь у реалізації державних програм і проектів з проблем інформатизації освіти і впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.2. Організація і проведення науково-методичної роботи і підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період з використанням мультимедійних засобів та інформаційно-комунікаційних технологій .

2.3. Надання педагогічним працівникам закладу освіти науково-методичної допомоги щодо впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

3. Функції Медіатеки

3.1. Інформаційна функція, яка передбачає наявність фонду навчальної, начально-методичної наукової та довідкової літератури, періодичної педагогічної преси, ліцензованих або вільно поширюваних програмних засобів навчального та науково-методичного призначення (електронні підручники і навчальні посібники, відеофільми, звукозаписи, комп’ютерні презентації тощо) на різних носіях.

3.2. Адресна функція, що відображає місцезнаходження у фондах примірників друкованої продукції та програмних засобів навченого і науково-методичного характеру.

3.3. Ціннісно-орієнтуюча функція, яка забезпечує створення системи баз даних, каталогів за певними напрямками, темами і проблемами.

4. Основні завдання діяльності

4.1. Збір, накопичення та розповсюдження мультимедійних матеріалів, програмно-педагогічних засобів навчального характеру тощо.

4.2. Створення та ведення електронної системи обліку книжкового фонду та електронних ресурсів, відповідно до встановлення порядку, бази даних користувачів.

4.3. Надання користувачам консультативної та практичної допомоги зі створення освітніх проектів, презентацій, інтернет-проектів тощо.

4.4. Формування у користувачів навичок самостійного, творчого пошуку й одержання інформації з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

4.5. Своєчасне забезпечення педагогічного колективу за їхніми заявками навчальними кінофільмами, медіаматеріалами.

4.6. Вивчення, узагальнення, популяризація педагогічного досвіду з питань використання кінофільмів, кінофрагментів, медіаматеріалів у навчально-виховній роботі.

4.7. Систематичне поповнення електронного, мультимедійного та друкованого документального ресурсу Медіатеки, його систематизація, зберігання та організація зручних умов для роботи користувачів.

4.8. Створення власних інформаційних продуктів, баз даних, надання користувачам вільного доступу до серверів та ресурсів мережі Інтернет з метою найбільш повного задоволення їхнього попиту на інформацію, соціокультурних і дозвіллєвих потреб.

4.9. Створення зони з медіатехнічним обладнанням для проведення корекційно-розвиткових занять;

5. Види діяльності Медіатеки

З метою виконання покладених на неї завдань Медіатека здійснює такі види діяльності:

5.1. Надання у тимчасове користування користувачам художню літературу, диски із записами уроків і навчальних занять, відеоматеріалами, які ілюструють педагогічний досвід за згодою авторів продукту.

5.2. Організація колективних переглядів відеоматеріалів і перегляду їх в індивідуальному порядку.

5.3.Створення належних умов для зберігання матеріалів відеофонду на інформаційних носіях.

5.4.Систематичне оновлення відеофонду і мультимедійних засобів.

5.5. Своєчасне інформування закладу освіти і педагогічних працівників про надходження до фондів нових мультимедійних матеріалів, педагогічного досвіду та умови їх використання.

5.6. Ведення каталогів мультимедійних матеріалів, авторських та профільних картотек наявних відеоматеріалів.

5.7.Створення мультимедійних і програмних продуктів для використання у закладі освіти, проведення відеозйомок навчальних та інших занять, заходів виховного характеру, учнівських олімпіад, змагань, професійних конкурсів педагогічних працівників тощо.

6 Ресурсне, кадрове та матеріально-технічне забезпечення

6.1. Штатний розпис Медіатеки визначається директором школи у погоджені із засновником.

6.2. Медіатека розміщується в окремому приміщенні, яке має належні умови для:

зберігання фондів на паперових та електронних носіях;

індивідуальної творчої роботи користувачів з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних засобів із виходом в Інтернет;

проведення колективних заходів, зокрема, перегляду відеоматеріалів та проведення занять з учителями на базі медіатеки.

Розміри і планування приміщення медіатеки, устаткування його офісними меблями, освітлення відповідають діючим санітарно-гігієнічним та будівельним нормам і правилам.

6.3. Комп’ютери медіатеки поєднуються у локальну мережу з іншими персональними комп’ютерами закладу з підключенням до Інтернету.

6.4. Інформаційне забезпечення медіатеки включає:

навчальні та навчально-допоміжні документи, у тому числі, електронні енциклопедії, словники, довідники на електронних носіях (CD/DVD-дисках);

мультимедійні документи, включаючи колекції текстових кольорових графічних, аудіо-, відеоматеріалів для створення проектів і презентацій;

навчально-поширюване і рекомендоване Міністерсвом освіти і науки, молоді та спорту України програмне забезпечення;

підписні повнотекстові електронні бази даних освітянського призначення;

фахові бібліографічні бази даних власного виробництва та отримані від інших виробників;

електронні каталоги власного фонду та бібліотеки навчального закладу.

6.5.Технічне забезпечення медіатеки містить такі пристрої та засоби:

Три ‒ ноутбуки з відповідним системним і прикладним (для створення текстових, графічних, аудіо- та відеоматеріалів) засобами, які мають антивірусне, антиспамове та інше захисне програмне забезпечення;

фабрика друку;

телекомунікаційне обладнання для виходу в Інтернет;

гарнітура для індивідуального прослуховування аудіозаписів;

7. Керівництво і планування роботи

7.1. Медіатекою керує бібліотекар призначений директором школи.

7.2. Завідувач Медіатеки визначає напрями її діяльності і несе відповідальність за якість обслуговування користувачів.

7.3. Планування роботи медіатеки, облік, звітність, підготовка нормативно-виробничих та регламентуючих документів, матеріально-технічне оснащення, забезпечення належного санітарного і протипожежного стану приміщень здійснюються завідуючим медіатеки у встановленому порядку.

8. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

8.1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Медіатеки здійснюється директором школи, який надає необхідні приміщення, проводить роботи, пов’язані із зберігання фільмів, медіаматеріалів, профілактичний ремонт проекційної апаратури тощо.

8.2. Фінансування медіатеки здійснюється за рахунок місцевого бюджету в межах кошторису.

8.3. Для утримання медіатеки у належному стані можуть залучатися, крім бюджетних, позабюджетні кошти, в тому числі, передбачені п. 3.1. цього Положення, спонсорські і доброчинні внески, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.