El sistema solar

El projecte de medi social del primer trimestre ha estat EL SISTEMA SOLAR. Un projecte que ens ha permès tocar moltes tecles i desenvolupar la formulació d'hipòtesis, el raonament, l'escriptura, la comunicació oral, la creativitat i el treball en equip.

ÀREES IMPLICADES

-coneixement del medi social i cultural

-llengua catalana

-llengua castellana

-ed. valors socials i cívics

-educació visual i plàstica


CONTINGUTS

-Creació de l’Univers i les galàxies

- Els planetes del Sistema Solar

- Els cossos celestes del Sistema Solar (SCIENCE)

- L’escala dels mapes

- Les coordenades geogràfiques

- Els moviments de la Terra (SCIENCE)

-Les capes de l'atmosfera

- Textos descriptius (la descripció científica)

-Textos narratius (15è premi Pilarín Bayés)

- Lectura “El Petit Príncep”

COMPETÈNCIES

-Plantejar-se preguntes complexes, dissenyar i utilitzar estratègies de cerca de dades i analitzar resultats amb coneixements científics per arribar a respostes.

-Situar i representar objectes, llocs i la pròpia posició de manera precisa en plànols i mapes de diversos tipus.

-Orientar-se i desplaçar-se amb precisió utilitzant els instruments adequats i planificar desplaçaments relacionant diferents variables.

-Conèixer els elements del Sistema Solar i les seves característiques.

-Tenir coneixement de les diferents capes de l'atmosfera i les seves característiques.

-Ser crítics amb les conseqüències de l'efecte hivernacle i el forat de la capa d'ozó.

-Mostrar-se responsable en el seu dia a dia en tenir cura del medi ambient.

-Participar en la vida col·lectiva coordinant i implicant-se en l’organització d’activitats de manera eficaç. Tenir una actitud proactiva cap a la prevenció i resolució de conflictes.

-Comprendre textos orals i escrits relacionats amb conceptes de l'Univers.

-Produir textos orals de tipologia diversa adequats a la situació comunicativa.

-Interactuar oralment d'acord amb la situació comunicativa.

-Saber expressar per escrit les característiques d'un planeta utilitzant el text científic.

-Saber utilitzar les TAC per desenvolupar l'aprenentatge, l'autonomia i l'aprendre a aprendre.

-Ser creatiu amb la composició del planeta inventat i els seus trets.