Önsöz 

Muhakkak ki herseyin dogrusunu yuce olan, tek ve bir olan Allah bilir. Biz elimizden geldigince tevhid yolunda bildiklerimizi aktarmaya calisiyoruz. Allah eksiklerimizi ve yanlislarimizi simdiden affetsin.

Sadece Allah'tan yardim dileyin ve isteyin. Allah size bu hakki vermistir.

Dualar

Sa'd b. Ebi Vakkas'tan rivayetle, bir bedevi Nebi'ye (s.a.v.) gelerek:

"Ey Allah'ın Rasulü, bana, söyleyeceğim kelimeler öğret" dedi. Allah Rasulü, şöyle buyurdu:

"Şöyle de: "La ilahe illallahu vahdehu kesira ve subhanallahi rabbi'l-alemine ve la havle ve la kuvvete illa bil-lahi'l-Azizi'l- Hakim" (Allah'tan başka ibadete layık ilah yoktur. O, birdir; ortağı yoktur ve Allah, en büyüktür. Allah'a pek çok hamd olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah, eksiklikten münezzeh ve yücedir. Güç ve kuvvet, ancak, Aziz ve Hakim olan Allah'ındır)." Bedevi: "Bunlar, Rabbim için, kendim için ne söyleyeyim?" dedi. Allah Rasulü:

"Allahummağfirli ve'rhamni ve'hdini ve afini ve'rzukni" (Allahım, beni bağışla, bana merhamet et, beni affet, beni rızıklandır de)" buyurdu. Bedevi gidince, Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Ellerini hayırla doldurdu

Ebu Davud, Salat: 139, Nesai, tftitah: 32.

——————————————————————


Abdullah b. Mes'ud (r»a.) şöyle demiştir: "Nebi (s.a.v.) akşamladığı zaman, şöyle derdi:

"Biz ve mülk (varlık), Allah için akşamladık. Hamd olsun Allah'a ki, O'ndan başka ilah yoktur. O, birdir ve ortağı yoktur. Mülk, O'nundur; hâmd da, O'nadır. O'nun, her şeye gücü yeter. Rabbim, senden, bu gecede olanların ve bu geceden sonrakilerde olanların hayrını dilerim. Bu gecede olanların ve bu geceden sonrakilerde olanların şerrinden sana sığınırım. Tembellikten ve kibrin kötülüğünden sana sığınırım. Rabbim, Cehennem azabından ve kabir azabından sana sığınırım. 1

Sabahladığı zamanda:

"Biz ve mülk, Allah için sabahladık.." şeklinde, önceki söylediklerinin benzerini söylerdi.2

[1] Ahmed: 1/440, Kenzu'1-Uyun: 3581, 4949.

[2] Müslim, Zikr: 18, Ebu Davud, Edeb: 109.

——————————————————————————


Abdullah b. Hubeyb (r.a.) şöyle demiştir:

"Çok karanlık ve yağmurlu bir gecede, bize, Nebi'nin namaz kıldırmasını isteyerek, çıktık. Ona ulaştık. Nebi:

"Söyle" buyurdu. Ben, bir şey söylemedim. O:

"Söyle" buyurdu. Ben, bir şey söylemedim. O:

"Söyle" buyurdu. Ben:

"Ey Allah'ın Rasulü, ne söyleyeyim?" dedim. Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Akşamladığın ve sabahladığın zaman, üç kere, "Kul huve'llahu ehad" ye "Muavvizeteyn (Nas ve Felak) surelerini okursun; her şeye karşı sana yeter

Tirmizi, De'avat: 20.

——————————————————————————————


Ebu Hureyre (r.a.) şöyle demiştir: "Nebi ashabına öğretir, şöyle buyururdu:

"Biriniz, sabahladığı zaman, şöyle desin: "Allahım, seninle sabahladık ve seninle akşamladık. Yaşayışımız ve ölümümüz, seninledir. Yeniden dirilişimiz, senin içindir."

"Biriniz, akşamladığı zaman da, şöyle desin: "Allahım, seninle akşamladık ve seninle sabahladık. Yaşayışımız ve ölümümüz seninledir. Dönüş de, sanadır

Tirmizi, İbn Mace: 3868, Ahmed 2/354.

—————————————————————————————


Şeddad b. Evs'den rivayete Nebi, şöyle buyurmuştur: Seni, bağışlanma dileğinin efendisi'ne (seyyidü'l-istiğ-

far) yönelteyim mi? (Ki o, şöyledir): "Allahım, sen Rabbimsin. Senden başka ilah yoktur. Beni yarattın ve ben, senin kulunum. Ben, gücüm yettiğince, senin ahdin ve vaadin üzerindeyim. Yaptıklarımın şerrinden, sana sığınırım. Üzerimdeki nimetini ve günahlarımı sana itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü, günahları bağışlayacak, ancak sensin. Bana merhamet et. Çünkü sen, çok bağışlayıcı ve merhamet edicisin." Bu sözleri, akşamladığı zaman söyleyip gecesinde ölen ve sabahladığı zaman söyleyip, gündüzünde ölen kimse, Cennet'e girmiştir.

Buhari, De'avat: 17

——————————————————————————


Osman b. Afvan'dan (r.a.) rivayetle Allah Rasulü, şöyle buyurmuştur:

"Her günün sabahında ve her gecenin akşamında, üç kere, "İsmi ile beraber olunduğunda, ne yerdeki, ne de gökteki hiç bir şeyin zarar veremeyeceği Allah'ın ismi ile... O, hakkıyla işiten ve her şeyi bilendir" diyen kimseye, hiçbir şey zarar veremez.

Ebû Dâvûd, Edeb, 101/5088; Tirmizî, Deavât, 13

———————————————————————————


Sevban'dan (r.a.) ve başkalarından rivayet olunduğuna göre,

Allah Rasulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Sabahladığı ve akşamladığı zaman, "Rab olarak. Allah'ı, din

olarak İslam'ı ve Nebi olarak Muhammed' kabullenip, razı oldum"

diyen kimseden Kıyamet güni razı olması, Allah'ın üzerine bir hak olur.


Tirmizi iman Bölümleri BÖLÜM: 10

—————————————————————————


Enes'ten (r.a.) rivayet olunduğuna göre, Allah Rasv lü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

"Sabahladığı ve akşamladığı zaman, "Allahım, besana, Arş'ımn taşıyıcılarına, meleklerine, kitaplarına, rasullerine ve yarattıklarının tümüne şehadet ederek sabahladım. Sen, senden

başka ibadete layık ilah olmayan Allah'sın. Sen, birsin; ortağın

yoktur. Muhammed, senin kulun ve Rasulü'ndür" diyen kimsenin,

Allah dörtte birini ateşten azad eder. Bunu, iki kere söyleyen

kimsenin, Allah, yarısını ateşten azad eder. Bunu, üç kere

söyleyen kimsenin, Allah, dörtte üçünü ateşten azad eder. Bunu,

dört kere söyleyen kimsenin, Allah, tamamını ateşten azad eder

Tirmizi, De'avat: 12.

—————————————————————————


Abdullah b. Ömer (r.a.) şöyle demiştir:

"Nebi (s.a.v.) akşamladığı ve sabahladığı zaman, şu sözlerle dua

etmeyi bırakmazdı:

"Allahım, senden, dünyada ve ahirette sağlık ve esenlik (afiyet)

dilerim. Allahım, dinimde, dünyamda, ailemde ve malımda,

bağışlanma, esenlik ve afiyet dilerim. Allahım, ayıplarımı ört ve

(kalbimi) korkularımdan emin eyle. Allahım, önümden, arkamdan,

sağımdan, solumdan ve üstümden (gelebilecek tehlikelerden) beni

koru. Altımdan gelebilecek felaketlerden de, azametine sığınırım.

Müslim, Zikr: 9, Ahmed: 2/25, lbn Sinni: 38.

—————————————————————————

Dua 1.pdf

Nazar ve Hasetten korunmak icin ayetler

eye_print.pdf