Projekto "Kokybės krepšelis" veiklos

Projektas "Kokybės krepšelis"

Klaipėdos Sendvario progimnazija 2021 – 2023 m. dalyvauja projekte „Kokybės krepšelis“ Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.

Projekto įgyvendinimui skirta 198 628,00 Eur. 

Projekto numatytos veiklos, progimnazijos veiklos tobulinimo plane, pradėtos vykdyti. 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų / Europos socialinio fondo lėšų bendrai finansuojamas projektas Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos veiklos planas

Klaipėdos Sendvario progimnazijos veiklos tobulininmo plano, patvirtinto 2022-01-14 direktoriaus įsakymu Nr. (1.3.)-V13 patikslinimas Nr. 1

KK 2022-03.pdf

Projekto "Kokybės krepšelio" veiklos plano pristatymas progimnazijos bendruomenei

2022-03-23

Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas vadovams.pptx

Projekto "Kokybės krepšelio" edukacinių priemonių ir / arba erdvių įveiklinimas ugdymo procese

2023-01

Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose. 


"Kokybės krepšelis". Kas tai?

Tai tikslinė valstybės dotacija, suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Kokybės krepšeliui iš ES struktūrinių fondų 2 metams numatoma skirti  per 24 mln. Eurų.  Lėšos skiriamos mokinių konsultacijoms, kitai mokymosi pagalbai, ugdymo aplinkai, tiriamajai ir kūrybinei mokinių veiklai organizuoti, mokytojų kvalifikacijai tobulinti ir kt.

Kodėl?

Mokinių pasiekimų skirtumai tarp skirtingų savivaldybių ar net tos pačios savivaldybės mokyklų yra gana dideli. Mūsų mokinių pasiekimų skirtumai yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje, nutolę nuo Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalių mokinių pasiekiamo vidurkio.  

Mokinių savijauta mokyklose nėra gera. 31 proc. mokinių jaučiasi vieniši, 54 proc. teigia, kad mokykloje yra patyrę patyčias.

Daugelyje šalių atlikti tyrimai rodo tą pačią tendenciją – geresnė tėvų finansinė padėtis ir aukštesnis socialinis statusas turi įtakos geresniems jų vaikų pasiekimams mokykloje. Mokykla gali labai sumažinti neigiamą nepalankaus socioekonominio konteksto įtaką ir suteikti vaikams šansą į geresnę ateitį.