Sävarådalens datanät ekonomisk förening

Bredbandsförening som äger fibernätet i byarna Gunnismark, Bullmark, Furunäs och Gravmark med omnejd

  Aktuellt

2024-03-11

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA

 

TID: Tisdagen 26 mars 2024, kl. 19:00

 

PLATS: Klubbstugan Bullmark

 

Dagordning

1.      Mötets öppnande

2.      Val av ordförande och protokollförare vid stämman

3.      Godkännande av röstlängden

4.      Val av två justerare tillika rösträknare

5.      Fråga att stämman blivit utlyst i behörig ordning

6.      Fastställande av dagordning

7.      Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionshandlingar

8.      Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras

9.      Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

10.  Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna

11.  Föreningens tillhandahållande av tjänster i nätet.

12.  Budget

13.  Avgifter

14.  Val av ordförande i styrelsen

15.  Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

16.  Val av revisorer och revisorssuppleant

17.  Val av valberedning

18.  Övriga ärenden

 Styrelsen hälsar samtliga medlemmar välkomna 

2023-02-02

Nu är hastigheten höjd till 300/300 Mbit/s för samtliga medlemmar.

Mediaomvandlare och egen router kan i vissa fall behövas startas om för att det ska fungera som det ska.

2023-01-04

Nytt kollektivt avtal för internetaccess är tecknat med Bredband2 och Umeå Energi Bredband kommer även fortsättningsvis övervaka och drifta vårt nät.

Hastigheten kommer att höjas till 300 Mbit/s för samtliga medlemmar den 1 Februari.

Detta kommer innebära vissa störningar under mitten/slutet Januari, se separat postutskick från Umeå Energi Bredband.