School Sport Club

Krste Misirkov Kumanovo

Училишен Спортски Клуб Крсте Мисирков Куманово

MOTTO Play, Believe & Achieve!

МОТО Играј, Верувај и Постигнувај!

ABOUT THE CLUB School Sports Club Krste Misirkov Kumanovo is the first club in the Municipality of Kumanovo, North Macedonia. Founded on 15.10.2014, it was registered as of 03.11.2014. Since then he has been working with several sports schools for the needs of the students from the first to the ninth grade or for students from 6 to 15 years of age. With students from 6 to 8 years old, there is a "Fun sports school", Mini Basket and Athletics works for students from 9 to 11 years old, for pupils from 12-15 years running Basketball and Swimming. For all students there is a Health education on the topics of nutrition, hygiene, deformities and ecology. In addition to sports and educational activities, the club, together with its students-athletes and coaches, participates in school, national and international project activities as an applicant, partner or implementer.

ЗА КЛУБОТ Училишниот Спортски Клуб Крсте Мисирков Куманово е прв клуб во Општина Куманово, Северна Македонија. Основан на 15.10.2014 година, а регистриран е од 03.11.2014 година. Од тогаш па до денес работи со повеќе спортски школи за потребите на учениците од прво до девето одделение или за ученици од 6 до 15 години. Со учениците од 6 до 8 години работи "Забавна спортска школа", за учениците од 9 до 11 години работи Мини Баскет и Атлетика, за учениците од 12-15 години работи Кошарка и Пливање. За сите ученици има и Здравствена едукација на теми исхрана, хигиена, деформите и екологија. Покрај спортските и едукативните активности клубот со своите ученици-спортисти и тренери, учествува во училишни, национални и меѓународни проектни активности како апликант, партнер или имплементатор.

VISION Sport, Health & Fun - For Everyone!

ВИЗИЈА Спорт, Здравје и Забава - за Сите!

MISSION Enable every child-student to fulfill the right to play, entertainment, sports, proper physical growth and development as well as mental and spiritual fulfillment and pleasure from physical activity.

МИСИЈА Да му се овозможи на секое дете-ученикот исполнување на правото на игра, забава, спорт, правилен физички раст и развој како и ментална и духовна исполнетост и задоволство од физичката активност.