นิเทศออนไลน์

by Sara

ยินดีต้อนรับสู่ชุมชนคนร่วมพัฒนาการศึกษาปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 จัดขึ้นเมื่อวันที่7-11 พฤศจิกายน 2562 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนไปแข่งขันในระดับภาค ซึ่งสำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจของเพื่อนครู ผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการจัดงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ทุกท่าน ทำให้ได้เด็กๆที่มีความสามารถเหมาะสมทุกกิจกรรม เป็นตัวแทนไปแข่งขันเรียบร้อย ตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาล ศรีวัฒนาวิทยา ผอ.ทนงศักดิ์ ชาญสมิง และคณะครูทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพและดำเนินการจัดแข่งขันกิจกรรมปฐมวัยและสาระศิลปะได้อย่างเรียบร้อย สวยงาม....

30 กันยายน 2562 นิเทศ ติตตามการจัดการเรียนรู้ไฮสโคป ระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลศรีวัฒนาวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนนำร่องและจัดการเรียนรู้ ไฮสโคป(High Scope) เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2562