นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

กิจกรรมต่าง ๆ

โรงเรียนสังขะโดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน และนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33 ณห้องประชุมพระแก้ว 17 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการโรงเรียนสังขะ

วันที่ 18 กันยายน 2563 ณ โดมรวมใจสังขะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image