นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

โรงเรียนสังขะจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ On hand ในช่วงวันนี้ 1-11 มิถุนายน 2564

การกำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ขอความร่วมมือให้ผู้ปกครองได้นำนักเรียนในความปกครองของท่าน หลังจากที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด ได้ กักตัว 14 วันเพื่อเฝ้าระวังและปฏิบัติตามมาตรการการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)ดูแลสุขภาพ หยุดอยู่บ้าน หยุดเชื้อ

ประชาสัมพันธ์การติดตั้งและใช้งาน ระบบ STUDENT CARE

สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image