นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

การติดตั้งและใช้งาน

ระบบ STUDENT CARE

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2563

แนวปฏิบัติสำหรับการรับฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ณ โรงพยาบาลสังขะ

ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนโรงเรียนสังขะ

แนวปฏิบัติสำหรับการรับฉีดวัคซีนสำหรับนักเรียน ณ โรงพยาบาลสังขะ ดังนี้

การแต่งกาย#แต่งกายชุดพละเสื้อโปโลเหลืองแดง

เอกสารและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

- #บัตรประชาชน - #แบบสำรวจและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีน

- #แบบคัดกรองก่อนรับวัคซีน - #ปากกา

นักเรียนที่มีสิทธิ์รับวัคซีนในรอบนี้คือนักเรียนที่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไว้ตั้งแต่รอบที่ 1 ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อและการตอบแบบสำรวจได้ที่ ตรวจสอบรายชื่อ

สำหรับนักเรียนที่ได้แจ้งความประสงค์มาในรอบที่ 2 ให้รอการจัดสรรเมื่อได้รับการจัดสรรจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

หมายเหตุ นักเรียนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์รับวัคซีนไม่สามารถมาขอรับวัคซีนในวันฉีดวัคซีนได้

หมายเหตุสำหรับนักเรียนที่อยู่ในระหว่างการกักตัวหรือรักษาตัวให้แจ้งครูที่ปรึกษาเพื่อเลื่อนการรับวัคซีน (ทางโรงพยาบาลได้สงวนสิทธิ์ไว้ให้แล้ว)

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2563และการกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

การกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 กดที่รูป

ผู้ชนะประกวดราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังขะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การประมูลเพื่อจัดหาผู้เช่สสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนสังขะ ประจำปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image