นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

การติดตั้งและใช้งาน

ระบบ STUDENT CARE

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2563

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 26 - 30 ก.ค.64

ประกาศแนวทางการคืนเงินบำรุงการศึกษา

โรงเรียนสังขะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การประมูลเพื่อจัดหาผู้เช่สสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนสังขะ ประจำปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image