นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image