นายพิศิษฐ์ ไพรสินธุ์

ผู้อำนวยการโรงเรียนสังขะ

การติดตั้งและใช้งาน

ระบบ STUDENT CARE

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ปี2563

การจัดการเรียนการสอน แบบผสมผสานระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2564

รายงานผลการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา(SAR)ประจำปีการศึกษา 2563และการกำหนดค่าเป้าหมายปีการศึกษา 2564

การกำหนดค่าเป้าหมาย ประจำปีการศึกษา 2564 กดที่รูป

ผู้ชนะประกวดราคาอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสังขะประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การประมูลเพื่อจัดหาผู้เช่สสถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียนสังขะ ประจำปีการศึกษา 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมหน้าเสาธง

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image