กระดานข่าว/กิจกรรมสำคัญ

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสร้าง Application

การเรียนรู้ตามระดับ การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต “all-1-app” ด้วย Glide App ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 

รายงานข้อมูลสำคัญ

โครงการดิจิทัลชุมชน DIGITAL LITERACY

จำนวนผู้เข้าเว็บไซต์ สกร.ประจำจังหวัดสระแก้ว