Regionální funkce

Městská knihovna Nový Jičín


Co je nového

Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html
Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb.

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:
· dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi čtenáři a návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem nebo návštěvníkem;
· používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu čtenáři, návštěvníky i zaměstnanci knihovny; o této povinnosti musí knihovna čtenáře a návštěvníky vhodným způsobem informovat
· u vstupu do knihovny čtenář či návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny a o povinnosti dezinfekce rukou vhodným způsobem informuje;
· pracovníci knihoven provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalšími knihovními dokumenty,
· v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů;
· zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. studovny, vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, WC apod.,
· upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu s uživateli knihovny v provozních hodinách. Preferovat návratové boxy a jiná samoobslužná zařízení při manipulaci s dokumenty.

V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf

O pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.
Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy.

Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.


Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Metodické centrum Moravské zemské knihovny připravilo
Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven
Zpracovaly Lenka Dostálová a Monika Kratochvílová
Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa.
Jedná se o metodiku Ministerstva kultury č. 209 ze dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. MK-S 5556/2020 OVV.

Metodika je k dispozici ke stažení na: http://invenio.nusl.cz/record/432048

Knihovny mohou zůstat od 12. 10. 2020 v provozu

Buďte opatrní a omezte se na základní a bezpečné služby
Vyhněte se pořádání akcí
Ochraňujte sebe i své návštěvníky

Seznamte se s novým USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

Vláda zakazuje
· hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
· kongresy a jiné vzdělávací akce,
· návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
· provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin,

Ministr zdravotnictví Roman Primula:
Provoz knihoven a knihkupectví nebude omezen
Pořad Interview ČT 24, 8. října 2020 (18:00 minuta)
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3202319-zive-ministr-zdravotnictvi-roman-prymula-komentuje-opatreni-v-interview

Vít Richter, Národní knihovna České republiky

Vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K21 pro rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/
Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!


Covid opatření - od 5. 10. - 18. 10. 2020 nouzový stav a opatření do vzdělávání dospělých

Příspěvek z konference SKIP ze dne 1. 10. 2020:

Milí členové asociace, v tomto okamžiku Vám musím sdělit, že na základě opakovaného včerejšího i dnešního telefonického ověřování na Min. zdravotnictví i hygienických stanicích ohledně interpretace krizových opatření, přijatých včerejším usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 (viz příloha). je na, aktivity "naše" tj. neškolské vzdělávání dospělých nahlíženo jako na "aktivity hromadné", které mohou být realizovány uvnitř uzavřených prostor max. do 10 osob a venku max. do 20 osob, včetně dalších opatření v rámci 3R.

Dále doplňuji:

a) Max. uvedený počet osob je celkový - tj. včetně lektora

b) Realizaci akcí ve vnitřních prostorách s počtem osob vyšším než 10 lze zajistit rozdělením, např. 15 členné skupiny v oddělených místnostech, s tím, že by se členové skupin neměly společně potkat, což v důsledku znamená tedy také 2 lektory....

Texty vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, schválených Vládou ČR 30.9. přikládáme a současně jej můžete nalézt na tomto odkaze: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-vyhlasila-na-uzemi-ceske-republiky-od-pondeli-nouzovy-stav-na-30-dnu--do-18--rijna-omezila-hromadne-akce-183879/ Informace aktualizujeme také na našich internetových stránkách.

Z pozice asociace budeme ještě usilovat dostupnými cestami o výjimku, protože naše aktivity nejsou v této době ani volnočasové ani hromadné. Nadto jsou díky prezenčním listinám "trasovatelné" a plníme také preventivní opatření.

Klidný den
Romana Nováčková
výkonná ředitelka

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. |
Karlovo náměstí 14/292 | 120 00 Praha 2
Tel.: +420 724 256 474

Web: www.aivd.cz |www.tydnyvzdelavani.cz

Nová metodická příručka Přístupné webové stránky

Knihovnický institut Národní knihovny ČR pro Vás připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky.

Jejím cílem je co nejsrozumitelněji představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek.

Příručka se skládá z pěti hlavních částí:

  • První částí příručky je oddíl Uživatelé webu se specifickými potřebami. V něm se seznámíte s jednotlivými typy uživatelů, pro které je přístupnost webu důležitá, a s tím, jak ji pro ně zajistit.

  • Hlavní částí příručky je oddíl Základy přístupnosti webu pro knihovníky. V něm najdete stručný úvod k problematice zákona o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a k metodice WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines 2.1), z níž zákon vychází. Především však zde jsou praktické informace o tom, co všechno má vliv na přístupnost a čemu je při tvorbě webu potřeba věnovat pozornost.

  • Část příručky nazvaná Manuál přístupné editace webu přináší na jednom místě základní informace o přístupnosti, které se týkají vkládání informací na web a práce s redakčním systémem.

  • Další část příručky Jak ověřit přístupnost obsahuje zejména kontrolní seznam pro ověřování přístupnosti webu a návody, jak pracovat s konkrétními nástroji, které mohou pomoci při přípravě přístupného webu.

  • Poslední částí příručky jsou Přílohy. Tvoří je praktické informace, které mohou být užitečné při plánování koncepce webových stránek. Jde o přehled požadavků na přístupnost při výběrovém řízení a doporučené zdroje.

Autorkou příručky je Eva Cerniňáková.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny).


Audiozáznamy přednášek z CovidCONu

Poslechněte si záznamy přednášek z CovidCONu: https://sdruk.cz/covidcon-do-ucha/

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin.

Prostudujte si nová mimořádná opatření:

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání

"e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,"

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí

"Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení."

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf


Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 10. 9. 2020

Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 10. 9. 2020: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf

"Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);"


Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2020/2021

Uzávěrka 25. září 2020 do 14:00. Více informací zde: https://osf.cz/2020/08/17/granty-pro-organizace-v-moravskoslezskem-kraji/

Provoz knihoven od 1. 9. 2020 - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Seznamte se s nejnovějšími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. S platností od 1. 9. zatím nedochází k žádnému omezení činnosti knihoven. Výjimkou jsou hromadné akce nad 100 účastníků, viz níže:

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Omezení u hromadných akcí:

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, konaných ve vnitřních prostorech staveb,

Mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani/

Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030

V pondělí 17. 8. 2020 vláda schválina "Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2021–2027 s výhledem do roku 2030." Dokument spolu s přílohami je ke stažení na: https://ipk.nkp.cz/legislativa/koncepce-strategie-deklarace


Program VISK a K21 - podklady pro vyúčtování dotace

· pokyny a formuláře k vyúčtování dotace z programu VISK Ministerstva kultury najdete na stránkách jednotlivých podprogramů na https://visk.nkp.cz/

· pokyny a formuláře k vyúčtování dotace z programu K21 najdete na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21/02_Knihovna21.htm


Aktualizované standardy pro veřejné knihovny

Národní knihovna vydala aktualizovaná vydání standardů pro veřejné knihovny . Tištěné vydání bude distribuováno obvyklým způsobem s pomocí krajských a pověřených knihoven.

V elektronické podobě jsou standardy k dispozici zde:

Standard pro dobrou knihovnu

https://ipk.nkp.cz/docs/VKIS/standard-pro-dobrou-knihovnu-2020

Služby knihoven knihovnám

https://ipk.nkp.cz/docs/RF/sluzby-knihoven-knihovnam-2020


Provoz knihoven od 1. 7. 2020

S účinností OD 1. 7. 2020 budou pro knihovny povinná tato opatření:

e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

· zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

· u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-provozoven-a-provoz%C5%AF-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

· Ruší se povinná ochrana úst a nosu.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/Zru%C5%A1en%C3%AD-mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9ho-opat%C5%99en%C3%AD-ze-dne-1.-6.-2020-k-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-7.-2020.pdf

· V celém Moravskoslezském kraji bude nadále platit povinnost nosit roušky na hromadných akcích nad 100 Ve vybraných obcích Karvinska a Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji platí povinná pokrývka úst a nosu ve všech vnitřních prostorách staveb mimo bydliště a ve veřejné dopravě.

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/06/mimoradne_opatreni_khs_msk_2020_11.pdf

· Roušky zcela neodloží ani Pražané, a to na vnitřních hromadných akcích nad 100 osob a v podzemní hromadné dopravě (metru).

https://www.mzcr.cz/dokumenty/od-cervence-budou-platit-prisna-protiepidemicka-opatreni-uz-jen-v-nekterych-cast_19477_1.html

Podle dostupných informací nikde není uloženo dodržování povinných rozestupů.

Souhrn informací v souvislosti s pandemií najdete na: https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus

Zdroj: Dr Richter, konference Knihovna

Nechte se inspirovat

3. 6. 2020 se uskutečnil online seminář Makerspace, laboratoře a dílny v knihovnách. Je tam záznam, podívejte se.

Vzdělávací kurzy ICT a katalogizace v MSVK Ostrava v druhém pololetí 2020

Věnujte pozornost nabídce vzdělávacích kurzů Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě. Kurzy jsou financovány z dotačního programu VISK 2 Ministerstva kultury ČR a proběhnou v druhém pololetí 2020. Termíny na webu MSVK Ostrava. Sledujte také sekci Vzdělávání a porady.

Provoz knihoven od 25. 5. 2020

E-mail Dr. Víta Richtera z Národní knihovny (diskusní konference Knihovna):

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozoven a provozů služeb stanoví pro knihovny od pondělí 25. 5. 2020 pouze dvě povinnosti:

f) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

· zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

· u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny.

U uvedeného vyplývá, že se ruší povinnost používat rukavice při práci s knihovním fondem, viz

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-2552_19252_4135_1.html

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 25. 5. 2020 do odvolání – se může dotýkat některých kulturních a vzdělávacích aktivit

https://www.mzcr.cz/dokumenty/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cests-vyjimkamis_19251_4135_1.html

1. Všem osobám se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to:

a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště,

b) v prostředcích veřejné dopravy,

c) na všech ostatních místech, kde se nacházejí alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:

i) osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení) a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu, jsou-li splněny podmínky podle bodu 3,

3. Organizátorům provádění autorského díla, tvůrcům a výrobcům audiovizuálních děl nebo pořadů, pokud vyžadují po osobě uvedené v bodu 2 písm. I) nebo j) (dále jen „umělec“), aby vystupovala při provádění autorského díla nebo při výrobě pořadu bez ochranných prostředků dýchacích cest, se s účinností ode dne 25. května 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje zajistit splnění následujících podmínek:

· mezi účinkujícími umělci a dalšími osobami konajícími v místě provádění autorského díla činnosti související s prováděním autorského díla nebo tvorbou audiovizuálního díla nebo pořadu (dále jen „spolupracovník“), umělci a diváky apod. je při provádění autorského díla nebo tvorbě audiovizuálního díla nebo pořadu dodržen odstup alespoň 2 m; tento odstup nemusí být dodržen mezi účinkujícími umělci,

· místo provádění autorského díla nebo natáčení audiovizuálního díla nebo pořadu je pravidelně dezinfikováno a v případě, jedná-li se o uzavřené prostory, jsou pravidelně větrány,

· je zajištěna dezinfekce rukou pro umělce i jejich spolupracovníky,

· v případě, že některý z umělců nebo jejich spolupracovníků má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, je zamezeno jeho přístupu do místa provádění autorského díla nebo tvorby audiovizuálního díla nebo pořadu.

Vit Richter

15. ročník projektu Benchmarkingu knihoven zahájen

Kolegyně a kolegové, byl zahájen 15. ročník projektu Benchmarking knihoven sběrem dat za rok 2019. Hledáme nové zájemce o vstup do projektu. V databázi jsou k dispozici data více než 350 knihoven z ČR i SR, se kterými se můžete srovnávat. V příštích letech čekají knihovny ekonomicky velmi složité roky. Díky srovnávání s knihovnami obdobné velikosti si může každá knihovna snadno zjistit své silné ale také slabé stránky a může sledovat svůj vývoj v delším časovém horizontu. Můžete si také porovnat své výkony se slovenskými knihovnami. Získané tabulky a grafy jsou užitečné pro zpracování výroční zprávy i pro zpracování žádostí či projektů na dotace.

Vše o benchmarkingu najdete na http://ipk.nkp.cz/odborne-cinnosti/mereni-vykonu-a-kvality-v-knihovnach-1/Benchmarking.htm

Zúčastnit se mohou všechny veřejné knihovny, podstatné je, aby byly schopny dát dohromady kvalitní statistická data, zejména ekonomického charakteru. Pro hodnocení se většina údajů přebírá ze statistického výkazu, tj. nepředstavuje to ztrátu času na vyplňování údajů.

Dr. Vít Richter, Národní knihovna ČR (zkráceno)

Doporučujeme všem knihovnám ( i těm "menším") účast na tomto projektu. Zájemci kontaktujte pracovníka oddělení RF René Lossmanna, rene.lossmann@knihovnanj.cz, tel. 737 225 173 .


Manipulace s knihami v době ohrožení koronavirem

Dbejte, prosím, na zvýšenou pozornost při manipulaci s knihami po znovuotevření knihoven. Prostudujte si informace z Národní knihovny a Odboru ochrany knihovních fondů.

Jak postupovat pri koronaviru a vraceni knih 2020 final navod.pdf

#Knihovnyprotiviru

Rozcestník elektronických zdrojů, které můžete doporučit svým čtenářům a zdarma a legálně číst, sledovat nebo poslouchat online nebo na svých čtečkách a mobilních zařízeních.

Výsledky dotačních řízení VISK a K21

Na stránkách jednotlivých dotačních programů již najdete výsledky pro rok 2020. Informace také v sekci Dotační programy

Knihozem aktivity kit

Knihozem z nakladatelství Albatros si připravila sadu pracovních listů a úkolů, které jsou zdarma ke stažení na https://www.knihozem.cz/c/doprovodny-program/

Průzkumy a dotazníky

Připravili jsme pro Vás novou sekci Průzkumy a dotazníky, ve které najdete informace, tipy a vzory pro průzkumy a dotazníky v knihovnách.

100. let knihovního zákona

Letošní oslavy 100. let knihovního zákona mají své logo. Jeho podobu a všechny formáty k použití najdete na stránkách http://koncepce.knihovna.cz/mame-viteze/

Webové stránky knihoven

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové vydala brožuru věnovanou webovým stránkám knihoven do 3 000 obyvatel. Více informací v sekci Zajímavé odkazy.

Nejlepší knihy dětem

Komise pro dětskou knihu SČKN a Česká sekce IBBY vytvořily projekt, v němž každoročně doporučují nové české knihy pro děti a mládež. Katalog pro rok 2017/2018 v odkazu níže.

GDPR

Aktuální informace k problematice Obecného nařízení o ochraně osobních údajů najdete v sekci Pro knihovny - GDPR.

Aktualizace CADR

Prosíme o aktualizaci a doplnění dat do Centrálního adresáře knihoven. Údaje o Vašich knihovnách si prosím, zkontrolujte a aktualizujte na www.caslin.cz nebo přímo v CADR. Městské knihovny mají své přihlašovací údaje a informace si aktualizují sami. Menší profesionální a neprofesionální knihovny mohou aktuality nahlásit na mail lucie.levova@knihovnanj.cz a pracovníci oddělení regionálních funkcí informace v adresáři aktualizují.

Aktuální dokumenty ke stažení

Prechod z http na https_Doporuceni_UKR_2017.pdf
2017_Standard pro dobry knih fond_DEF.pdf
standard_pro_dobrou_knihovnu.pdf