Regionální funkce

Městská knihovna Nový Jičín 


Online Miniseminář k projektu Bookstart

V rámci projektu Bookstart bude 8. června v 10:00 realizován online Miniseminář pro knihovny, které uvažují o zapojení se do projektu nebo se zapojily nedávno a nemají zatím moc zkušeností. Pozvánka je na webu projektu a na facebooku je k tomu i událost. Na seminář se lze přihlásit přes google formulář: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdFrSwk67GaTZ…/viewform

Odkaz na přihlášení do platformy ZOOM vám bude zaslán pár dní před webinářem.


POZOR na podvodné volání !

 

Firma ES katalog s.r.o. https://eskatalog.cz/ telefonuje do knihoven a budí to dojem, že je to někdo z Národní knihovny. Ženský hlas oznámí, že hovor je monitorován a že potřebuje pouze zkontrolovat platnost údajů o knihovně.

Dále se dotazuje, zda souhlasí s uveřejněním údajů o knihovně v e-katalogu. Pokud volaný souhlasí, v následujících dnech je knihovně zaslána faktura na částku 12 088 Kč za zařazení do katalogu s tím, že smlouva byla uzavřena ústně a požaduje a

Se odsouhlasení.

 

Podle nové právní úpravy nelze od 6. 1. 2023 uzavřít smlouvu po telefonu. V rámci telefonního hovoru se vždy jedná o pouhou nabídku. Obchodník vám sice stále během hovoru může nabízet své zboží nebo služby, po jeho skončení vám však musí zaslat potvrzení nabídky v textové podobě, tedy například do vaší e-mailové schránky. Pokud toto potvrzení neodsouhlasíte, k uzavření smlouvy nedojde. Zákaz se však neuplatní v situaci, kdy podnikateli s úmyslem uzavřít smlouvu sami zavoláte.

 

Fakturu neplaťte, na požadavek nereagujte.

 

Viz podrobněji například https://www.dtest.cz/clanek-9937/spotrebitelska-prava-a-povinnosti-pro-rok-2023

nebo https://www.penize.cz/ochrana-spotrebitele/439249-zruseni-smlouvy-po-telefonu-musite-ji-pisemne-potvrdit-odstoupeni-je-snadnejsi

 

Buďte opatrní!!!

Vít Richter, Knihovnický institut 

Další výzva na podporu rekonstrukce knihoven v malých obcích

 

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova https://mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu/podpora-rozvoje-regionu-2023/podpora-obnovy-a-rozvoje-venkova

 

Jedná se o národní dotace MMR pro malé obce do 3000 a zvýhodněny jsou ty nejmenší do 1500 obyvatel. Dotaci mohou získat knihovny, které působí na hospodářsky a sociálně ohrožených územích (HSOÚ) a dále v kraji Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském.

Kdo spadá do HSOU viz například: https://www.olkraj.cz/hospodarsky-a-socialne-ohrozena-uzemi-hsou-cl-5685.html

 

Zásady podprogramu https://mmr.cz/getmedia/6a9466d2-b453-4a7b-a55f-c946854e1d01/_2023_vyzva_priloha_1_zasady_117D8210_final.pdf.aspx?ext=.pdf uvádí:

 

1.2. Dotační titul 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov

Budou podporovány akce zaměřené na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně, přičemž se nejedná o improvizované využití) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se o:

a) kulturní domy,

b) budovy se sídlem obecních úřadů (může být i komplex budov / areál),

c) knihovny,

d) školní budovy určené pro výuku mateřské školy, základní školy (cílem projektu není navýšit kapacitu), včetně prostor pro družinu a školní kuchyň i jídelnu (v případě školní kuchyně a jídelny může být provozovatelem pouze žadatel),

e) multifunkční domy (zahrnující využití uvedené v předchozích bodech a) až d).

 

Vyhlášení výzvy:                6. dubna 2023
Zahájení příjmu žádostí:  2. května 2023
Ukončení příjmu žádostí: 5. června 2023, do 12:00 hod. (včetně)
 
Nejzazší termín ukončení realizace akce:                      30. listopadu 2024
Nejzazší termín ukončení financování akce                   30. listopadu 2024
 
Oprávněný žadatel o dotaci (dále jen „žadatel“) je obec do 3 000 obyvatel včetně. Obec musí mít zpracovaný a zastupitelstvem schválený strategický rozvojový dokument. Strategický rozvojový dokument musí být platný k datu podání žádosti o dotaci a současně po dobu realizace akce.

 

Kontaktujte svého provozovatele.

 

Vít Richter, Knihovnický institut 

VISK 3  - výsledky dotačního řízení 2023

 

Prohlédněte si výsledky dotačního řízení VISK 3: https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023

Výsledky jsou také zde: https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni

Knihovna 21. století  - výsledky dotačního řízení 2023

Prohlédněte si výsledky dotačního řízení Knihovna 21. století : https://www.mkcr.cz/knihovna-21-stoleti-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2023.Také zde: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21.

Výzva k podávání žádostí o financování projektů SKIP

Přečtěte si příspěvek z e-konference SKIP od Mgr. Romana Giebische, Ph.D.:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí o financování projektů pro institucionální a individuální členy SKIP a pro regionální a odborné orgány SKIP. 

Cílem výzvy je podpořit knihovny, regionální i odborné orgány SKIP a jednotlivce při naplňování priorit a projektů zahrnutých v Programovém prohlášení SKIP 2022-2024 https://www.skipcr.cz/o-nas/hlavni-dokumenty/programove-prohlaseni-2022-2024 

Celková alokace finančních prostředků na podané projekty je 200 000 Kč! 

Žádost o financování projektu se podává formou online formuláře https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOkrUsny6ldl6S4_l7R-RPDUc__p3v_5-DpR_gNV5wl5OlpQ/viewform nejpozději do 28. 2. 2023 včetně.

 

Bližší informace získáte na - https://www.skipcr.cz/clenstvi/financovani-projektu-skip

 

V případě jakýchkoli dotazů se obracejte na mne :)

 

Mgr. Roman Giebisch, Ph.D.

Národní knihovna ČR


Vyúčtování projektů VISK a K21 do 15. 1. 2023!

 

Vyúčtování projektů z dotačních programů VISK a K21 je příjemce dotace povinen předložit Ministerstvu kultury, Oddělení literatury a knihoven nejpozději do 15. 1. 2023 (při podání rozhoduje datum podání do datové schránky, razítko pošty a při osobním doručení razítko podatelny MK) na formuláři zveřejněném na

https://visk.nkp.cz/

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21 

Vít Richter, Knihovnický institut, Národní knihovna ČR 

Vyhlášení dotačních programů VISK a K 21 na rok 2023

Ministerstvo kultury – Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

vyhlašuje pro rok 2023 výzvu k podávání žádostí

ve výběrovém dotačním řízení

 

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

 

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

 

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, knihoven a kreativních odvětví

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

Bližší informace: 

Mgr. Petra Miturová, tel.: 257 085 216 (VISK 1,2,4,5,6,7,8,9)

Mgr. Blanka Skučková, blanka.skuckova@mkcr.cz (K 21)

PhDr. Vít Richter, tel.: 603 223 627 (VISK 3)


!!! Uzávěrka: 10. prosince 2022 !!!

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

16. výzva IROP pro ITI na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

Dne 19. 9. 2022 byla vyhlášena 16. výzva IROP – Knihovny (ITI) – SC 4.4 (MRR, PR). Specifická pravidla pro žadatele a příjemce k 16. výzvě jsou dostupné na této adrese: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/16vyzvairop

Týká obcí v těchto městských aglomeracích:

Pražská metropolitní oblast, Ostravská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní oblast, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká aglomerace, Hradecko-pardubická aglomerace, Plzeňská aglomerace, Aglomerace Liberec / Jablonec nad Nisou, Českobudějovická aglomerace, Aglomerace Karlovy Vary, Zlínská aglomerace, ITI Mladá Boleslav, Jihlavská aglomerace

Oprávnění žadatelé

•        obce

•        organizace zřizované nebo zakládané obcemi

•        zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem

 

Projekt je zaměřen na některou z uvedených kategorií knihoven:

•        knihovny vykonávající a zajišťující regionální funkce

•        základní knihovny provozované obcí s počtem obyvatel 10 000 a výše

•        základní knihovny se specializovaným knihovním fondem

Alokace celkem: 1, 029 miliardy Kč.

Průběžná výzva

Nejzazší datum ukončení realizace projektu 30. 6. 2029

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 


Pozvánka na online seminář

Milé kolegyně a kolegové,

 

zveme vás na tradiční seminář pro knihovníky z malých knihoven na téma Asertivita. Seminář povede paní Mgr. Soňa Plháková a bude se konat ONLINE – díky tomu se mohou účastnit i kolegové z větší dálky nebo z menších knihoven, kteří nemají na dobu vzdělávání za sebe zástup.

Seminář se koná v pátek 23. 9. 2022 od 9:00 – 14:00 na platformě MS Teams.

Na semináři si procvičíme obecná pravidla asertivní komunikace a také se zaměříme na komunikaci s problémovým klientem v knihovně - s klientem manipulátorem. Jak se asertivně v komunikaci s problémovými uživateli bránit. Seminář bude probíhat ONLINE přes platformu MS TEAMS. Před seminářem si program ukážeme a naučíme vás ho jednoduše ovládat. Je ale nutné mít webkameru a sluchátka s mikrofonem.

Přihlašovací formulář najdete zde: https://www.msvk.cz/pro-knihovny/akce-pro-knihovniky/asertivita-pro-male-knihovny-online

Těšíme se na vás.

 

Mgr. Radka Krejčí

Oddělení edukace a metodické podpory

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Blíží se vyhlášení výzev na projekty IROP na podporu výstavby a rekonstrukce knihoven

 

K dispozici jsou Obecná pravidla pro žadatele a příjemce, viz https://irop.mmr.cz/cs/irop-2021-2027/dokumenty

 

 

Další informace jsou k dispozici na https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/irop-2021-2027

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Ukrajina - podpora jazykových kurzů

V polovině června bude vyhlášena výzva, kde si knihovny budou moci požádat i o finanční prostředky na jazykové kurzy pro děti. Stávající výzva to knihovnám neumožňuje. https://cizinci.npi.cz/vyhlaseny-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/
https://www.edu.cz/vyhlaseny-2-vyzvy-msmt-na-podporu-adaptacnich-skupin-a-jazykovych-kurzu-pro-deti-cizince-migrujici-z-ukrajiny-2022/

U-linka: 234 811 246
Poradna: ukrajina@msmt.cz

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Výsledky dotačního programu Ministerstva kultury VISK 3 na rok 2022

Výsledky dotačního programu Ministerstva kultury VISK 3 na rok 2022 jsou k dispozici na https://visk.nkp.cz/visk-3-informacni-centra-verejnych-knihoven-icekni 

Na webu programu VISK nejdete již dříve zveřejněné výsledky ostatních podprogramů.

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení programu:

VISK 1, VISK 2, VISK 4, VISK 5, VISK 6, VISK 7, VISK 8/B a VISK 9 

Najdete je na stránkách Ministerstva kultury https://www.mkcr.cz/visk-verejne-informacni-sluzby-knihoven-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2022-2834.html, nebo na stránkách programu VISK https://visk.nkp.cz/ . 

Výsledky programu VISK 3 budou zveřejněny příští týden. 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

 Výsledky dotačního řízení programu K 21 – Knihovna 21 století zveřejněny

Ministerstvo kultury zveřejnilo výsledky dotačního řízení programu K 21 – Knihovna 21 století:

https://www.mkcr.cz/knihovna-21-stoleti-vyhlaseni-vysledku-na-rok-2022-2831.html 

Výsledky programu VISK budou zveřejněny počátkem příštího týdne. 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Česká knihovna 2022

V rámci letošního ročníku veřejně prospěšného projektu Česká knihovna, který vyhlašuje MZK z pověření Ministerstva kultury ČR, se mohou už nyní hlásit profesionální veřejné knihovny a vysokoškolské knihovny k nákupu nekomerčních titulů české literatury, české ilustrované beletrie pro děti a mládež nebo vědy o literatuře.

Zapojené knihovny si mohou pro své fondy letos vybírat z celkem 216 titulů od 37 nakladatelů, které byly vybrány Literární radou ve dvoukolovém hlasování.

Cílem projektu je podpora odbytu nekomerčních knižních titulů různých druhů, Každá knihovna si může z vybraného seznamu v první fázi objednat knihy v celkové hodnotě 5 200,- Kč. Nákup financuje ministerstvo kultury. Kvalitní česká literatura se tak dostane snadněji ke čtenářům knihoven a podpory se tak dostane i nakladatelům.

Termín uzávěrky pro přihlašování knihoven je 23. května 2022.

Více informací o projektu včetně podmínek pro přihlašování knihoven naleznete zde.

Převzato z webu mzk.cz


Dodatečné výběrové řízení pro rok 2022 - Granty  SKIPu Olomouckého a Moravskoslezského kraje

SKIP Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhlašuje dodatečné výběrové dotační řízení pro rok 2022 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 

Žádosti o dotace zasílejte od 28. února 2022 do 31. března 2022 elektronicky na adresu ocasek@kcbilovec.cz , vyplněnou a naskenovanou s podpisem. Není nutno posílat písemně. 

Uzávěrka přijímání žádostí je  31. 3. 2022.

Dokumenty ke stažení najdete níže - v článku Granty  SKIPu Olomouckého a Moravskoslezského kraje

Zpoždění dotačních řízení VISK a K21

 

Ministerstvo kultury zveřejnilo informaci o zpoždění dotačních řízení v souvislosti s rozpočtovým provizoriem, viz https://www.mkcr.cz/dotacni-rizeni-25.html :

 

Oddělení literatury a knihoven sděluje, že z důvodu trvání rozpočtového provizoria se zasedání odborných komisí pro výběrová dotační řízení pro rok 2022 přesunují na období po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 (předpoklad: duben). 


Výsledky grantových řízení pro rok 2022 budou zveřejněny po nabytí účinnosti zákona o státním rozpočtu na rok 2022 a po schválení výsledků panem ministrem (předpoklad: duben). 

Z ohledem na výše uvedené je nutné počítat s tím, že na realizaci projektů bude méně času. Na projektech sice lze pracovat už nyní, ale pouze s tím rizikem, že konkrétní projekt nakonec nebude schválen a náklady bude muset jako celek uhradit knihovna.

Na druhé straně výdaje realizované od 1. 1. 2022 je možno následně započítat do schváleného projektu.

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Základní provoz knihoven je od 10. 2. 2022 bez omezení

 

Mimořádné opatření, která regulovala provoz či nařizovala dodržování určitých pravidel, v případě knihoven (10 m2 na jednoho čtenáře, , odstup 1,5 m, řízení front, dezinfekce, informování a zajištění cirkulace vzduchu), byla počínaje dnešním dnem (10. 2. 2022) zrušena. Rovněž tak kontrola a prokazování bezinfekčnosti.

Viz Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN:

https://koronavirus.mzcr.cz/zruseni-mimoradnych-opatreni-screeningove-testovani-ve-skolach-testovani-zamestnancu-a-dalsich-osob-s-ucinnosti-od-18-2-2022/

 

Od 10. 2. – 18. 2. 2022 bude platit regulace pouze u vybraných aktivit, kterými jsou:

a)      umožnit v jednom čase přítomnost nejvýše 1 000 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),

b)      zajistit, aby byli všichni diváci usazeni; to neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,

 

 

Mimořádné opatření  MZDR 1518/2022-2/MIN/KAN: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-10-2-do-18-2-2022/

 

Ovšem od 19. 2. 2022 do 28. 2. 2022 dojde ke změně podmínek u regulovaných aktivit (jedná se zejména o změny v počtech osob) takto:

 

 

Mimořádné opatření MZDR 1518/2022-3/MIN/KAN: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/02/Mimoradne-opatreni-podminky-konani-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-19.-2.-do-28.-2.-2022.pdf

 

Dále došlo ke zrušení Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanovovalo povinnost povinného testování zaměstnanců na pracovištích zaměstnavatele. Tato povinnost se s účinností od 18. 2. 2022 od 23:59 hod. ruší. Předpokládám, že testy provedené zaměstnancem po tomto datu nebudou zdravotní pojišťovnou propláceny. Povinnost povinného testování zaměstnanců zůstává u poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb.

 

Povinnost ve vybraných případech nosit povinně ochranu dýchacích cest zůstává stále v platnosti. Ke změně nedošlo ani v případech nařízení karantény či izolace.

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Připomínáme vyúčtování projektů z dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K 21!

 

Vyúčtování projektů z dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K 21 je nezbytné odevzdat do 15. ledna 2022 a to datovou schránkou nebo poštou.

 

Podrobné pokyny a formuláře pro vyúčtování najdete na stránkách jednotlivých programů:

https://visk.nkp.cz/

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

https://www.mkcr.cz/formulare-pro-vyuctovani-dotaci-viska-knihovna21-stoleti-pro-rok-2021-2556.html

Provoz knihoven od 3. 1. 2022

Provoz knihoven od 3. 1. 2022 se v zásadě nemění

Nyní platí nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 29. 12. 2021, jehož účinnost je od 3. ledna 2022.

Provoz knihoven - jedna nepatrná změna, již nemusíme aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5 metru; vše ostatní platí jako doposud.

Provoz výstavních prostor, muzeí, galerií, historických nebo kulturních objektů - vše platí jako doposud - nově se však nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat bezinfekčnost, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ 

Provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6-18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním, volnočasové aktivity - vše platí jako doposud - nově se nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, před zahájením uvedené aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“. Nepodstatnou změnou bude, že v případě jednoho pozitivně testovaného účastníka se mají hygienikům předávat kontaktní údaje účastnících se osob k provedení epidemiologického šetření. Stávající předpis hovoří konkrétně o předání telefonního čísla, což je prakticky kontaktní údaj.

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních a jiných představení - vše platí jako doposud - nově se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky bezinfekčnosti, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“.

Podmínky pro vstup do vnitřních či venkovních prostor se oproti stávajícímu stavu nemění.

Shnutí: hlavní změnu oproti současné praxi spatřuji v nutnosti kontrolovat bezinfekčnost nikoliv pouze formálně, ale prostřednictvím mobilní aplikace "čTečka". 

Pokud pořádáte kulturní, vzdělávací či komunitní akce, naučte se kontrolovat certifikáty pomocí mobilní aplikace „čTečka“, návod najdete na https://ockodoc.mzcr.cz/napoveda/ctecka/cz/

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky

Granty  SKIPu Olomouckého a Moravskoslezského kraje

SKIP Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2022 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje. 

Žádosti o dotace zasílejte od 6. prosince 2021 do 31. ledna 2022 elektronicky na adresu ocasek@kcbilovec.cz , vyplněnou a naskenovanou s podpisem. 

Není nutno posílat písemně.

 

Uzávěrka přijímání žádostí je  31. 1. 2022.

Stáhněte si příslušné dokumenty:

Granty SKIP 10-vyhlášení.pdf
Granty SKIP 10-žádost.doc
Granty SKIP 10-podmínky.pdf

Provoz knihoven od 22. listopadu 2021

 

Pro základní (výpůjční) provoz knihoven platí nadále pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provoz knihoven, tj.:

 

a)  v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,

b)  aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c)   zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d)  umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)  zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f)   zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory. Viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluzby_od_22_listopadu

 

Pokud jde o provoz studoven, nejsou uvedena žádná bližší opatření. Podle místní situace a podmínek lze doporučit omezení provozu studoven. Konzultujte se zřizovatelem či hygienikem.

 

Pro kulturní, vzdělávací a komunitní aktivity knihoven platí tato mimořádná opatření proti šíření covid, viz https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-22-11-2021-4-cs4528.html

 

Při vstupu na kulturní akci musí návštěvníci splnit jednu ze dvou podmínek očkování/prodělání nemoci (dále ON):

 

RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin bude možné doložit pouze u:

a) u osob do 18 let

b) u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci

c) u osob očkovaných proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), neuplynulo 14 dní

Děti do 12 let žádné potvrzení předkládat dále nemusí

Z veřejného pojištění je možné uhradit měsíčně až 5 PCR testů


 


Podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté

 

Podmínky pro konání jiných veřejných nebo soukromých akcí

Splnění podmínek se nevyžaduje:

a) u dětí do 12 let

b) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby                          

c) pokud jde o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za určených podmínek, pokud jde o účast na svatbě, pohřbu do 30 osob)

 

Podmínky vstupu do muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů a zámků a kulturních objektů

 

Podmínky pro konání hudebních, tanečních akci, společenských klubů a diskoték 

(volně přístupné akce bez předem zakoupených vstupenek pro pevně stanovený počet diváků po celou dobu konání akce)

 

Poznámka: Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí. V případě zrušení kulturní akce by pořadatel měl vstupné vrátit a zároveň se může obrátit s žádostí o náhradu škody na Ministerstvo financí.

Náhradu škody vzniklou v souvislosti s nařízením mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví, kterou utrpěla fyzická nebo právnická osoba, tedy škodu vzniklou i v rámci omezení poskytování kulturních služeb, provozování koncertů, divadel atp., upravuje § 9 pandemického zákona (zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19)-, podle kterého se hradí škoda skutečná a škodu je nutno uplatnit v zákonem stanovené lhůtě 12 měsíců u Ministerstva financí.

 

 

Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden. Podrobněji viz https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/mimoradna-a-ochranna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#testovani_zamestnancu_a_osvc

 

 

Pro provoz knihovny doporučujeme také využít „D o p o r u č e n í p r o s l u ž e b n í ú ř a d y k p ř i j í m á n í o p a t ř e n í p r o t i š í ř e n í o n e m o c n ě n í C O V I D - 19 s ú č i n n o s t í o d e d n e 2 2. l i s t o p a d u 2 0 2 1“, viz https://www.vlada.cz/assets/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/doporuceni-uradum--cele-zneni-1035.pdf

 

Vít Richter, předseda Ústřední knihovnické rady, Národní knihovna České republiky 

Vyhlášení dotačních programů VISK a K 21 na rok 2022

Ministerstvo kultury – Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů

vyhlašuje pro rok 2022 výzvu k podávání žádostí

ve výběrovém dotačním řízení

na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů,

 

a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, ve znění platných předpisů,

jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

 

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.

 

1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK

VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,

VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků,

VISK 3 - Informační centra knihoven,

VISK 4 - Národní program ochrany knihovních fondů,

VISK 5 – RETROKON,

VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,

VISK 7 – Kramerius,

VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,

VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR

 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21

(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,

podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

 

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:

Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních a kreativních průmyslů

Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana

https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html

 

VISK též na:

https://visk.nkp.cz/

Knihovna 21. století též na:

https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

 

 

Bližší informace:                                                       

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2021 !!!

 

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Provoz knihoven od 30. 9. 2021

Od 30. 9. 2021 platí nové mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, které částečně rozvolňuje některé volnočasové aktivity, které s mohou konat i v knihovnách. Níže uvádíme pro přehlednost stručný výtah.

Nové opatření si prostudujte a zachovejte si dobrou náladu:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/09/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-maloobchodn%C3%ADho-prodeje-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-30.-9.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

 

Běžný provoz knihoven

Vše platí jako doposud, pouze se zpřesňují pravidla pro vzduchotechniku vnitřního prostoru knihovny. Nově tedy knihovny musí zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu.

 

Výstavy, muzea, galerie (článek 10)

 

Volnočasové aktivity osob ve věku do 18 let (článek 11)

 

Konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod., kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě (článek 12)

 

Spolkové, sportovní, kulturní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy (článek 13)

 

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Provoz knihoven a dalších zařízení a aktivit od 1. 9. 2021

Prostudujte si Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví platné od 1. 9. 2021:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-1-9-2021-do-odvolani.pdf

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.


VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ve všech případech platí, že ve vnitřních prostor je povinnost nosit respirátor (pokud není stanovena výjimka)

BOD I.1 - Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. V novém nařízení je kladen větší důraz na větrání:

Provozovatel knihovny

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory, 

BOD I.10 - Provoz muzeí, galerií, výstavních prostor

BOD 11 - Provoz zařízení poskytujících zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

·         neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1000 osob ve vnitřních prostorech nebo 2000 osob ve vnějších prostorech,

·         vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření,

BOD 12 - Podmínky koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě

·         organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek podle bodu I/16, kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat

BOD 13 - konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu I/12, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy


Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Kurz Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě pořádá kurz Pedagogické minimum pro knihovníky pro děti a mládež. Kurz je financován z dotačního programu VISK 2  Ministerstva kultury ČR.

Jedná se o celek 5 přednášek o celkovém rozsahu 30 hodin. Lektory jsou vyučující Pedagogické fakulty Ostravské univerzity.

 

Odkaz na přihlašovací formulář a podrobné informace k termínům a obsahu jednotlivých přednášek naleznete na tomto odkazu: https://www.svkos.cz/pro-knihovny/akce-pro-knihovniky/pedagogicke-minimum-pro-knihovniky-pro-deti-a-mladez

Elearningový kurz Knihovnické minimum od 6. září 2021.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě nabízí volná místa v elearningovém kurzu Knihovnické minimum, který bude spuštěn v pondělí 6. září 2021.

 

Cílem tohoto kurzu je rozšíření dovedností pracovníků knihoven bez odborného knihovnického vzdělání v oblasti základních knihovnických dovedností. Kurz je určen také pracovníkům s dlouholetou praxí - u nich slouží jako kurz inovativní. Pro účastníky je zcela zdarma.

Kurz je složen z jednotlivých modulů, každý z nich se zabývá určitou oblastí knihovnické problematiky (akvizice, katalogizace, služby, legislativa……) Úspěšní absolventi získají osvědčení.

 

Pro zájemce je potřeba vytvořit si účet na odkaze  https://kurzy.knihovna.cz/login/signup.php Pro aktivaci po vytvoření účtu či podrobnější informace se prosím obracejte na kontakt petra.sevcikova@msvk.cz

Vzdělávací kurzy a kurzy ICT, které na podzim 2021 pořádá Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě


Vzdělávací kurzy

 

Kurzy ICT

 

Veškeré informace k jednotlivým kurzům včetně přihlašovacího formuláře, naleznete v přidaných odkazech. Kurzy se uskuteční za finanční podpory Ministerstva kultury ČR z programu VISK 2.


Připomínáme i velké celostátní vzdělávací akce: 

 

A na příští rok jako poznámka do kalendářů: 


Od 1. srpna dochází k mírnému rozvolnění v činnosti knihoven, muzeí, galerií a dalších oblastí

Viz Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

PROSTUDUJTE SI HO!

 

Počínaje tímto dnem budou pro knihovny platit následující pravidla:

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b)      aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,

c)       zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d)      umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)      zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f)       zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu.

 

V případě muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav se:

a)      nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit využití nejvýše 75 % kapacity z maximálního možného počtu návštěvníků daného vnitřního prostoru v jeden čas nebo neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, podle toho, co umožňuje přítomnost více návštěvníků, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b)      zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek podle bodu I/16 kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce.

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Plán rozvolnění kultury pro další týdny

rozklikněte

Ministerstvo kultury zveřejnilo plán rozvolnění pro další týdny:

 

Plán rozvolnění kultury pro další týdny a prázdninové měsíce, na kterém se MK domluvilo s ministrem zdravotnictví, jeho týmem a zástupci kulturní obce najdete na:

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/balicky-pro-obnoveni-kulturniho-zivota-aktualizace-21-6-2021-4-cs4305.html

 

Pro nošení roušek nadále platí dříve zveřejněná pravidla

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-8-6-2021-do-odvolani.pdf

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-7-6-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-15-6-2021.pdf

 

Provoz knihoven od 26. 6. 2021

 

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/06/Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021.pdf  

PROSTUDUJTE SI HO!

 

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:

 

Knihovny

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

 

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

------

              VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

Muzea, galerie, výstavní prostory

 

V čl. I bod 10. stanoví podmínky pro o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a)      nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b)  zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

…….

 

Zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování pro děti

 

V čl. I bod 11. stanoví podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

 

a)      nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,

VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

Vzdělávací akce, zkoušky, představení

 

V čl. I bod 12. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a)  maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b)  maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c)   v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d)  na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e)      vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

 

Testování, prokazování

 

V bodě 16. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a)      osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)       osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                                 i.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                               ii.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                              iii.            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d)      osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

e)      osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f)       osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g)      osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h)      osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativní

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 


Provoz knihoven od 26. 6. 2021

rozklikněte

Od 26. 6. 2021 bude platit nové Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/w210621a-0575.pdf   PROSTUDUJTE SI HO!

 

Dochází k mírnému rozvolnění pro aktivity knihoven, částečně se uvolňují podmínky pro kolektivní akce, níže viz výtah z nařízení:

 

Knihovny

V čl. I bod 1 se stanoví povinnost dodržovat následující pravidla:

 

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m 2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m 2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

------

              VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

Muzea, galerie, výstavní prostory

 

V čl. I bod 10. stanoví podmínky pro o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a)      nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 10 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b)  zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

ZMĚNY

 

Zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování pro děti

 

V čl. I bod 11. stanoví podmínky pro provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

 

a)      nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 500 osob ve vnitřních prostorech nebo 1000 osob ve vnějších prostorech,

VŠE OSTATNÍ ZůSTÁVÁ BEZE ZMĚNY

 

Vzdělávací akce, zkoušky, představení

 

V čl. I bod 12. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a)  maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nesmí být vyšší než 5000 osob; pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

b)  maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech, nesmí být vyšší než 2000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků než 75 % celkové kapacity míst k sezení; všichni diváci musí být usazeni,

c)   v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 50 % kapacity sedících diváků; všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,

d)  na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

e)      vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

 

Testování, prokazování

 

V bodě 16. se stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a)      osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)       osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                                 i.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                               ii.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                              iii.            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d)      osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o dokončeném očkování, za který se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi České republiky nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky (písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení) že od dokončení očkování uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců od aplikace první dávky očkovací látky, nebo

e)      osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f)       osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g)      osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h)      osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativní

 

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

rozklikněte, je to delší.


Od 1. července 2021 jsou zrušena Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se povinného testování zaměstnanců

 

Provoz knihoven od 8. 6. 2021

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:

Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 14601/2021-18/MIN/KAN; platná od 8. 6. 2021

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-8-6-2021/

 

Knihovny

Podmínky pro provoz knihoven se nemění - viz bod 1 .

 

Muzea, galerie, výstavy

10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,

a)      nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce neumožnit přítomnost více návštěvníků ve vnitřních prostorech, než je 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy, která je přístupná veřejnosti, přičemž návštěvníkům se nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do kterých je vstup regulován;

b) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky uvedených prostor nebo akce omezit celkový počet osob ve skupině včetně průvodce na nejvýše 30 osob s tím, že se zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 10 osob nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi skupinové prohlídky se nařizuje u osoby před zahájením prohlídky splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takové osobě neumožnit účast na skupinové prohlídce,

Zájmové vzdělávání a volnočasové aktivity dětí do 18 let

 

11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,

a)  nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,

b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;

c)      zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění podmínek podle bodu I/16 jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/16 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,

 

Koncerty, hudební, divadelní, filmová a umělecká představení

12. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, a to tak, že

a)      maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen „diváci“) nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst k sezení a zároveň celkový počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 2000 osob v případě, že se akce koná ve vnějších prostorech, nebo 1000 osob v případě, že se akce koná ve vnitřních prostorech; v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000 osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků,

b)      na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16; organizátor akce je povinen při vstupu osoby na akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

c)      všichni diváci jsou usazeni (nejde-li o praktickou výuku nebo zkoušku), a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu, přičemž vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

d) občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti,

Spolkové, sportovní, taneční a tradiční akce

13. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, tak, že je ve stejný čas možná přítomnost nejvýše 10 osob nebo při dodržení následujících podmínek nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; na akci se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 10 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku, podmínky stanovené v bodu I/16 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; organizátorovi akce se nařizuje u osoby před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na akci; uvedené podmínky se nevztahují na:

a)      účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,

b)      schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,

c)      shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů,

d)      sportovní přípravu profesionálních sportovců a sportovní přípravu amatérských sportovců organizovanou sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; subjektu organizujícímu sportovní přípravu se nařizuje u uvedených osob splnění podmínek kontrolovat ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a sportovci se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že uvedená osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je subjekt organizující sportovní přípravu povinen takové osobě neumožnit účast na sportovní přípravě do prokázání splnění podmínek podle bodu I/16; v případě sportovní přípravy amatérských sportovců se nařizuje subjektu organizujícímu sportovní přípravu neumožnit přítomnost více než 30 osob ve skupině; subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní příprava,

e)      na sportovní utkání v rámci profesionální sportovní soutěže nebo sportovní soutěže organizované sportovními svazy za podmínky, že sportovci, rozhodčí a členové realizačního týmu nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi sportovního utkání se nařizuje u uvedených osob před zahájením účasti na utkání splnění podmínek kontrolovat a uvedeným osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor sportovního utkání povinen takové osobě neumožnit účast na utkání; organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního utkání pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

f)   organizovanou činnost pěveckých sborů, kterou lze organizovat za dodržení podmínek, že ve skupině je nejvýše 30 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 2 metry a osoby nevykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 a, s výjimkou dětí do 6 let věku, splňují podmínky stanovené v bodu I/16; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje u osob před zahájením činnosti splnění podmínek kontrolovat a osobám se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je organizátor činnosti pěveckého sboru povinen takové osobě neumožnit účast na činnosti; organizátor činnosti pěveckého sboru vede evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,

 

Prokazování bezinfekčnosti, testování, očkování odst. 16

16. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a)      osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b)      osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c)      osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

                                i.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

                              ii.            od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

                            iii.            od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d)      osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e)      osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f)       osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g)      osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č. 14600/2021-15/MIN/KAN z 7.6.2021 o omezení škol a školských zařízení od 8.6.2021

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-7-6-2021/

 

Provoz středisek volného času

bod 4) provoz středisek volného času, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na tomto zájmovém vzdělávání, s výjimkou:

a) konzultace nebo vzdělávání konané ve vnitřních nebo vnějších prostorech nejvýše v počtu 10 osob v jedné skupině,

b) konzultace nebo vzdělávání konané v počtu větším než 10 osob, nejvýše však 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech při splnění podmínky podle bodu 8,

 

Komentář: K bodu I./4 - omezení provozu středisek volného času Výjimka podle písm. a) umožňuje prezenční výuku nebo konzultaci ve skupinách o maximálně 10 osobách jak ve vnějších, tak ve vnitřních prostorech. Zlepšující se epidemiologická situace umožňuje v menších skupinkách účastníků uskutečňovat prezenčně výuku či konzultaci bez podmínky povinného testování. Výjimka podle písm. b) umožňuje konat výuku či konzultaci ve vnitřních prostorech ve větším počtu nad 10 osob do maximální kapacity 200 osob, ve vnějších prostorech pak do 500 osob. Vzhledem k tomu, že epidemiologická situace se zlepšuje, je vhodné v omezeném počtu, za dodržení dalších opatření, umožnit výuku či konzultaci ve středisku výchovné péče. Vzhledem k tomu, že účastníci nepodléhají povinnému testování na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo jeho antigenu, je nezbytné, aby účastník splnil podmínky stanovené tímto mimořádným opatřením, tj. doložil, že má aktuálně negativní výsledek takového testu. Jedná se o legitimní požadavek, jehož účelem je snížení rizika přenosu koronaviru. Zlepšující se epidemiologická situace pak umožňuje využívat vnitřní prostory, jako jsou šatny a sprchy.

 

 


Rekvalifikační kurz Knihovník v přímých službách

 

Již tradiční rekvalifikační kurz Knihovník v přímých službách, pořádá MSVK od září do listopadu 2021.

Kurz je realizován kombinovanou formou, z celkem 120 vyučovacích hodin je 48 hodin prezenční výuky v regionálním výukovém centru MSVK v Ostravě, zbytek je distanční formou v prostředí Moodle, kde si studenti stahují materiály a odevzdávají úkoly a testy. 

Stáhněte si pozvánku a přihlášku.

 

Úspěšný absolvent kurzu získá Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.

Po kurzu je možné (nikoliv povinné) se přihlásit ke zkoušce dle Národní soustavy kvalifikací na pozici Knihovník v přímých službách: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-1243-Knihovnik_v_primych_sluzbach

 

Cena kurzu je díky dotaci z projektu VISK2 pouze 1000 Kč.

 

Zájemci o kurz prosím posílejte podepsané a naskenované přihlášky do 30.7.2021 na e-mail: krejci@svkos.cz, není nutné posílat poštou.

 

Kdybyste měli jakékoliv dotazy, obraťte se na Centrum vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace v Moravskoslezské vědecké knihovna v Ostravě.

Pište na (nejlépe e-mailem): 

Mgr. Radka Krejčí

Centrum vzdělávání, vědy, výzkumu, vývoje a digitalizace

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě,

příspěvková organizace

Prokešovo náměstí 1802/9,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Tel.: 596 118 812

krejci@svkos.cz

www.svkos.cz

Provoz knihoven od 31. 5. 2021

 

Základní provoz knihoven, tj. výpůjční, informačních, kopírovací a podobné služby se nemění. Pro provoz kolektivních aktivit (vzdělávací akce, volnočasové aktivity, výstavy, oslavy) mohou knihovny využít různá pravidla určena pro provoz:


Při pochybnostech konzultujte provoz knihovny se svým zřizovatelem nebo hygienikem.

 

VÝTAH Z MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - VIZ PŘÍLOHA

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví – omezení maloobchodního prodeje a služeb s účinností od 31. 5. 2021, Č. j.: MZDR 14601/2021- 16/MIN/KAN

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-31-5-2021/

 

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Projektu Bookstart - S knížkou do života. Otevíráme další ročník.

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolujeme si Vám oznámit, že od 17. 5. 2021 se můžete registrovat a objednat si knižní sety Bookstart pro rok 2022.

Registrace bude otevřena do 15. 7. 2021.  Na základě Vašich požadavků a při vytvoření rezervy může být obnovena ještě v dalších termínech.

Vše k projektu naleznete na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pravidla-projektu-a-podminky-ucasti

Objednávejte, prosíme, na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/pro-knihovny/registracni-formular

Na rok 2022 jsou připraveny 2 typy setů:

I pro rok 2022 je cena každého setu 80 Kč, balení po 10 ks.

 

Sety pro nejmenší (0 - 3 leté)

Sety pro tříleté (3 - 6 let)

Do vyčerpání zásob je stále ještě možné si také souběžně doobjednat motivační sety na rok 2021.

Dotazy k objednávkám, fakturaci a registraci je možné řešit na adrese: objednavkybookstart@knihovnahk.cz .

Kontakty pro připomínky a dotazy k projektu, k webovým stránkám, facebooku či zpravodaji Bookstartu jsou na adrese: http://www.sknizkoudozivota.cz/kontakt

Pozor – důležitá informace pro knihovny Královéhradeckého kraje:

Díky úspěšnému jednání s Královéhradeckým krajem se podařilo pro rok 2022 s výhledem i do dalších let vyjednat v rámci prorodinných aktivit dotační podporu pro knihovny Královéhradeckého kraje! Objednávejte pomocí stejného objednávkového formuláře, faktura bude hrazena z dotace Královéhradeckého kraje. Prosíme o rychlé jednání, data za Královéhradecký kraj potřebujeme do 27. 6. 2021. V případě velkého zájmu a vyčerpání kapacity mohou být objednávky po dohodě přiměřeně kráceny.

 

S přáním příjemného dne

tým Bookstart

Zrušení doporučení k provozu knihoven od 19. 5. 2021

 

S platností od 19. 5. 2021 ruší Ministerstvo kultury své dosavadní doporučení k provozu knihoven s tím, že provoz knihoven se bude nadále řídit pravidly stanovenými dle příslušného, mimořádného, aktuálně platného opatření, vydaného Ministerstvem zdravotnictví pro oblast služeb.

 

(Vysvětlivka: Stávající doporučení MK se týkalo omezení provozu studoven, tj. provoz studoven může být obnoven v režimu 1 osoba na 15 m2.)

 

P O V I N N O S T I  K N I H O V E N

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. Č. j.: MZDR 14601/2021-10/MIN/KAN – týká se maloobchodu, obchodu a služeb – změna pro potřeby knihovnické činnosti, se kterou se budeme muset vypořádat, je uvedena v bodě č. 12:

12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 4 písm. g) a vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a pro provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a)  v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b)  aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti, Str. 6 z 23

c)   zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d)  umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)  zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f)   zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g)  jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h)  v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

2. výzva k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení VISK3

!!! Uzávěrka: 10. června 2021 !!!

Více v sekci Dotační programy

Provoz knihoven od 10. 5. 2021

 

Pro provoz knihoven od 10. 5. 2021 platí stejná pravidla a omezení jako doposud. Ústřední knihovnická rada na zasedání dne 7. 5. 2021 podpořila stávající doporučení Ministerstva kultury:

 

Viz: https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

 

ZÁKLADNÍ POVINNOSTI

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení obchodu a služeb s účinností od 10. 5. 2021

 

Odst. 12. stanovují podmínky pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

 

a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

 

b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o členy domácnosti,

 

c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

 

d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

 

e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

 

f) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

 

g) jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

 

h) v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu,

 

s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,

 

Viz: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/05/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-10.-5.-2021.pdf

 

PhDr. Vít Richter, ředitel Knihovnického institutu, Národní knihovna České republiky 

Dotace na projekty SKIP 10 2021

Vyhlášení

SKIP Olomouckého a Moravskoslezského kraje vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2021 na projekty na podporu nadstandardních knihovnických, informačních a kulturně vzdělávacích činností knihoven Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

V případě získání dotace vyúčtování nutno zaslat předsedkyni RV SKIP 10 do 15. 11. 2021.

Příslušné tiskopisy naleznete níže. 

Žádosti o dotace zasílejte od 7. května 2021 do 31. května 2021 elektronicky na adresu ocasek@kcbilovec.cz , vyplněnou a naskenovanou s podpisem. Není nutno posílat písemně.
Tomáš Ocásek, Městská knihovna Bílovec, Slezské nám. 63, 743 01 Bílovec. 

Uzávěrka přijímání žádostí je  31. 5. 2021.

Tiskopisy zde

Uvolnění provozu knihoven od 12. 4. 2021

příspěvek z konference Knihovna:


Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 

dovoluji si Vás informovat o závěrech, které byly schváleny na včerejším zasedání vlády a mají účinnost od 12. 4. 2021:

 

-          Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN (viz v příloze) -  týká se nošení respirátorů či zdravotnické obličejové masky, nutnost vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest – pro potřeby naší činnosti žádná změna oproti současnému stavu povinnosti nošení respirátorů, zdravotnické obličejové masky. Samozřejmě zůstalo ponecháno, že pokud jste sami v kanceláři, ochranu dýchacích cest nemusíte nosit.

 

-          Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN (viz v příloze) – týká se maloobchodu, obchodu a služeb – změna pro potřeby knihovnické činnosti, se kterou se budeme muset vypořádat, je uvedena v bodě č. 13:

 

„omezuje provoz v provozovnách podle bodu I/1, v nichž není zakázána přítomnost veřejnosti, s výjimkou vozidel taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, tak, že provozovatel dodržuje následující pravidla:

a)      v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 15 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 15 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 6 let doprovázející zákazníka,

b)      aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry, nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

c)       zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,

d)      umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,

e)      zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,

f)       zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s nasáváním venkovního vzduchu (větrání nebo klimatizace) bez recirkulace vzduchu v objektu,

g)      jsou zakázány propagační aktivity v prodejnách, u nichž je přítomna fyzická osoba zajišťující jejich průběh,

h)      v případě osoby, která veze kočárek s dítětem, nesmí provozovatel vyžadovat, aby pro nákup používala nákupní vozík, a dítě v kočárku se nezapočítá do celkového dovoleného počtu osob na prodejní plochu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,“


Podrobně, viz též:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/04/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-omezen%C3%AD-obchodu-a-slu%C5%BEeb-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-12.-4.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

 

Přeji příjemný den a jsem s pozdravem

 

Ing. Richard Ščerba, MBA

 

Ředitel odboru personální a mzdy 

Národní knihovna České republiky


doplněno 12. 4 . 2021 o doporučení Ministerstva kultury:

Doporučení Ministerstva kultury pro provoz knihoven od 12. 4. 2021

 

Ministerstvo kultury v souvislosti s uvolněním provozu knihoven od 12. 4. 2021 dle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, č.j. MZDR 14601/2021-1/MIN/KAN, bod č. 13 (viz níže) a s ohledem na složitou epidemickou situaci doporučuje:

 

 

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/doporuceni-ministerstva-kultury-pro-provoz-knihoven-od-12-4-2021-4-cs4194.html

Provoz knihoven od 1. března  2021 může zůstat nezměněn:

 

Vláda s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do dne 21. března 2021 do 23:59 hod.

II. omezuje:

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95,

Podrobněji:

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 26. února 2021 č. 217 o přijetí krizového opatření

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPY62

 

Prostudujte si další důležitá nařízení:

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 1. března.

Končí i výjimka pro zaměstnance. Ti si budou moci ochranný prostředek sundat pouze tehdy, pokud budou na svém pracovišti sami. Zaměstnavatelé však budou mít od 1. března povinnost své zaměstnance, kteří přicházejí do styku s jinými osobami, ochrannými prostředky vybavit v dostatečném počtu na každou pracovní směnu.

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/02/Mimo%C5%99%C3%A1dn%C3%A9-opat%C5%99en%C3%AD-%E2%80%93-no%C5%A1en%C3%AD-ochrann%C3%BDch-prost%C5%99edk%C5%AF-d%C3%BDchac%C3%ADch-cest-s-%C3%BA%C4%8Dinnost%C3%AD-od-1.-3.-2021-do-odvol%C3%A1n%C3%AD.pdf

 

Krizové opatření o omezení volného pohybu s účinností od 1. do 21. března.

https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUPWWU

 

Pohyb mezi okresy – cesta do zaměstnání - předpokládané dotazy:

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

 

KE STAŽENÍ: - na stránce dole

Čestné prohlášení – vzor

Formulář pro cesty mimo okres - vzor

Potvrzení zaměstnavatele na cesty do místa výkonu práce

https://www.mvcr.cz/clanek/pohyb-mezi-okresy.aspx

 

Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

Provoz knihoven od pondělí 15. 2. 2021

Vláda s účinností ode dne 15. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. 

II. omezuje: 

5. provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně; při jiném než bezkontaktním předání výpůjček se doporučuje používat respirátor bez výdechového ventilu alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

 

Podrobně viz:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-0126.pdf

 

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

Provoz knihoven se od 30. ledna NEMĚNÍ

 

Vláda s účinností ode dne 30. ledna 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod.:

 

OMEZUJE provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně.

 

Viz: USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2021 č. 78 o přijetí krizového opatření

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-a-sluzby-0078.pdf

 

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

Pokyny pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně za rok 2020 a 2021.docx

Pokyny pro vyplňování Ročního výkazu o knihovně za rok 2020 a 2021 – on-line akce

Vzhledem k situaci vzrostl počet online akcí. Podívejte se na pokyn z NK ČR k vykazování online kulturních a vzdělávacích aktivit ve statistikách KULT.


Vše nejlepší v novém roce! Doplňující informace k současné situaci.

Kdo nemá přístup ke konferenci Knihovna komunikace Dr. Richtera s MZ ČR:

 

Vážený pane Richtere,

 

t. č. účinným krizovým opatřením (usnesení vlády ČR č. 1376) se podle čl. II bodu 6. omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně, přičemž způsob výdeje/vrácení výpůjček není usnesením vlády ČR č. 1376 dále upraven.

Na základě shora uvedeného vyplývá, že právně závazným dokumentem v době trvání nouzového stavu je usnesení vlády ČR č. 1376.

Dále uvádíme, že matice PES je v současné době revidována, tedy Váš podnět k opravě byl zaevidován.

 

S pozdravem

 

   Tým Ministerstva zdravotnictví – dotazy Covid

   Ministerstvo zdravotnictví České republika

   Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2

   Tel.: +420 224 971 111, e-mail: mzcr@mzcr.cz

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý den,

 

nevím na koho se mám obrátit ve věci zmatečných informací o provozu knihoven od 27. 12. 2020. Prosím o jasné vyjádření, jak mají být od 27. 12 otevřeny knihovny a provozovány.

V nařízení vlády je jasně uvedeno:

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/maloobchod-1376.pdf

6. provoz knihoven tak, že se zakazuje provádět výdej výpůjček a jejich vracení jinak než bezkontaktně,

 

Na webové stránce MZd, respektive UZIS https://share.uzis.cz/s/tRiJL53BLWQjCGC jsou ale dvě rozporuplné tabulky PES, viz příloha, které odlišně popisují provoz knihoven v 5. stupni PES:

 

 

Ještě zmatečnější je informace na https://covid.gov.cz/situace/skolstvi/knihovny :

 

Od 27. 12. 2020 platí PES 5:

Od 27. 12. je možné knihy vracet a půjčovat si je jen bezkontaktně.

Pravidla a doporučení

Provoz knihoven je omezen. 

Zakazuje se jiný příjem a vrácení knih než bezkontaktní. Knihovny mohou fungovat například výdejním okénkem. Vypůjčit si můžete jen předem objednané knihy.

 

Česká televize již několikrát hlásila v hlavních zprávách, že knihovny mohou provozovat výdejní okenko, což je v rozporu s nařízením vlády.

 

Prosím, aby k provozu knihoven bylo vydáno jasné výjádření. Současně je nutné dát do souladu obě tabulky PES. Opravdu je možné, aby knihovny provozovali v 5. stupni výdejní okénko? V České republice působí více než 6 000 knihoven.

 

Děkuji za pomoc.

 

Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 603 223 627, 221 663 338

 


Provoz knihoven od 18. 12. 2020

 

Provoz knihoven se omezuje tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;

 

-          Usnesení vlády č. 1332 – o přijetí krizového opatření – např. zákaz návštěv a prohlídek výstav, galérií; dále omezen je provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, atd

-          Usnesení vlády č. 1334 – o přijetí krizového opatření – např. omezit pohyb na veřejně přístupných místech; nařízení zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště; doporučuje se zaměstnavatelům podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě, omezit výkon práce, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele atd. 

-          Povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách zaměstnavatele je stále platné na základě usnesení vlády č. 1293 od 8.12.2020 do odvolání.

 

Opatření v oblasti maloobchodu a služeb od 18. prosince

https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/dulezite-informace/nouzovy-stav-a-mimoradna-opatreni-_-co-aktualne-plati-180234/#maloobchod_sluzby

 

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky


Mírné rozšíření provozu knihoven od 23. 11. 2020

Vláda s účinností ode dne 23. listopadu 2020 od 00:00 hod. do dne 12. prosince 2020 do 23:59 hod.:
omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně;
Podrobněji, viz: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-maloobchodu-1201.pdf 

Vláda rozhodla o prodloužení nouzového stavu do 12. prosince 2020, další nařízení najdete na:
https://koronavirus.mzcr.cz/vlada-rozhodla-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-do-12-prosince-od-pondeli-dojde-k-dilcimu-zmirneni-nekterych-opatreni/

 Vít Richter, Národní knihovna České republiky 

Info k Covid opatřením od 16. 11. 2020

P Ř I P O M Í N Á M E
Od pondělí 16. 11. 2020 bude epidemiologickou situaci znázorňovat systém hodnocení PES (protiepidemický systém). Pro knihovny platí tato stupnice.

 Stupeň 1 - Organizační a režimová opatření.
Stupeň 2 - Omezení počtu osob (2 osoby na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, organizační a režimová opatření.
Stupeň 3 - Omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření.
Stupeň 4 - Pouze výdej předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko.
Stupeň 5 - Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček.

Celkovou tabulku najdete v příloze nebo ke stažení na:
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/PES-Matice-opatreni-131120.pdf

V týdnu od 16. 11. 2020 je epidemiologická situace hodnocena na úrovni Stupně 5, z toho vyplývá, že pro provoz knihoven platí:
Pouze bezkontaktní výdej a vracení výpůjček. 

Podrobnou informaci o systému PES najdete na:
https://koronavirus.mzcr.cz/epidemiologickou-situaci-bude-nove-znazornovat-system-hodnoceni-pes/

 Pokud se bude epidemiologická situace vyvíjet pozitivně, mohly by se knihovny otevřít nejdříve za 14 dnů na úrovni 3. stupně, tj. omezení počtu osob (1 osoba na 15m2 provozní plochy), rozestupy 2 m mezi zákazníky, režimová a organizační opatření. 

Od úterý 17. 11. 2020 se uzavírají rakouské knihovny a to do 6. 12. 2020, podrobněji na: https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:961844f8-556c-4040-93d4-5b3691c7c5fc/COVID-19-Notma%C3%9Fnahmenverordnung_-_COVID-19-NotMV.pdf 

Vít Richter, Národní knihovna České republiky

 Manuály a doporučení pro bezpečnou práci na dálku a pro videokonference

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost vydal doporučení, která se budou hodit i pro knihovny. S technickými dotazy k dané problematice se kdykoliv obracejte na René Lossmanna tel. +420 737 225 173.

Bezpečná práce na dálku - doporučení pro firmy i zaměstnance
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/doporuceni/1523-bezpecna-prace-na-dalku-doporuceni-pro-firmy-i-zamestnance/ 

Videokonference bezpečně
https://www.nukib.cz/download/publikace/podpurne_materialy/2020-07-17_Standard-pro-VTC_1.0_Priloha-1-barevne.pdf 

Bezpečnostní standard pro videokonference
https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1599-predstavujeme-bezpecnostni-standard-pro-videokonference/

Doplňujíci informace od Dr. Víta Richtera k Covid opatření od 22. 10. 2020

Kolegyně a kolegové,
dostáváme řadu dotazů, zda knihovny uzavřené pro veřejnost mohou své služby poskytovat prostřednictvím výdejového okénka, formou donáškové služby apod.

Nemohu a nechci vykládat obsah krizových opatření vlády, ale chtěl bych zdůraznit, že hlavním smyslem všech opatření je omezení pohybu a vzájemných kontaktů.

Vládní nařízení obecně zakazuje prodej a poskytování služeb v provozovnách. Kromě toho uvádí řadu výjimek (např. prodejny potravin, paliv atd.). V jediném případě, a to u restaurací uvádí výjimku, kde je možno potraviny předat pomocí výdejového okénka. Žádné jiné provozy či prodejny, ani knihovny takovou výjimku pro provoz výdejového okénka nemají.

Nařízení zakazuje volný pohyb osob na území celé ČR a uvádí výjimky, například cesta do zaměstnání, návštěva lékaře, nákup základních lidských potřeb apod. Návštěva knihovny ve výjimkách není uvedena.

Jednou z výjimek je také umožnění rozvážkové služby, viz citace níže 

„7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
c) individuální duchovní péče a služby,
d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby“ 

Obecně doporučuji, pokud uvažujete o nějakých experimentálních službách s dodáváním knih, abyste své záměry vždy konzultovali se svým zřizovatelem a ještě lépe s místně příslušným hygienikem a získali od nich souhlas. 

Na závěr zdůrazňuji: hlavním smyslem všech opatření je omezení pohybu a vzájemných kontaktů. 

Nechci být falešným prorokem, ale mám vážné obavy, že spějeme k nehezkému konci. Buďte opatrní, chraňte sebe a své čtenáře, respektujte stanovená nařízení, nesnažte se spasit svět. Virus zastavíme pouze tím, když své kontakty na určité období omezíme na minimum. 

Moc se těším na chvíli, až budu moci napsat, že knihovny jsou otevřeny. Připravujte se pečlivě na otevření knihoven :-))))))) 

Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky 

Covid opatření od 22. 10. 2020

Vážené kolegyně a kolegové,
podle dnešního rozhodnutí vlády by měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/ 

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb" https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny. 

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf 

V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,
2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu, 

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.

 PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky

Ministerstvo kultury vydalo doporučení pro provoz knihoven od 14. 10. do 3. 11. 2020
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/platna-hygienicka-opatreni-4-cs3993.html
Cílem Doporučení je zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb knihoven, zapsaných v evidenci knihoven MK dle zákona č. 257/2001 Sb. 

Je třeba důsledně dodržovat následující principy:
·         dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 m mezi lidmi, a to jak mezi čtenáři a návštěvníky vzájemně, tak mezi zaměstnanci knihoven a zejména při poskytování služeb mezi pracovníkem knihovny a čtenářem nebo návštěvníkem;
·         používat ochranné pomůcky pro zakrytí úst a nosu čtenáři, návštěvníky i zaměstnanci knihovny; o této povinnosti musí knihovna čtenáře a návštěvníky vhodným způsobem informovat
·         u vstupu do knihovny čtenář či návštěvník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny a o povinnosti dezinfekce rukou vhodným způsobem informuje;
·         pracovníci knihoven provádějí hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalšími knihovními dokumenty,
·         v knihovnách zajistit pravidelný důsledný úklid s důrazem na hygienu často dotýkaných povrchů;
·         zamezit shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. studovny, vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, WC apod.,
·         upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné, avšak při současném umožnění osobního kontaktu s uživateli knihovny v provozních hodinách. Preferovat návratové boxy a jiná samoobslužná zařízení při manipulaci s dokumenty. 

V daném období platí omezení hromadných akcí (tj. akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb nebo ve vnějších prostorech) s výjimkami viz https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/1--hromadne-akce-1021.pdf 

O  pravidlech uvedených pod odrážkami 1 - 3 je nezbytné informovat zaměstnance i čtenáře a návštěvníky knihovny, a to zejména prostřednictvím informačních letáků u vstupu do knihovny, pomocí elektronické komunikace na webových stránkách knihovny či sociálních sítích nebo jiným vhodným způsobem.
Uvedená doporučení se mohou změnit v souvislosti s aktuálním vývojem epidemiologické situace v ČR, opatřeními vlády, případně mohou být dále upřesněna orgány státní správy a samosprávy. 

Podrobnější informace k zajištění podmínek pro optimální hygienické a organizační fungování knihoven naleznete na https://ipk.nkp.cz/koronavirus-1/koronavirus 

Pravidla pro nošení roušek, omezení obchodu a služeb a další omezení mohou být nyní upravena i lokálně rozhodnutím jednotlivých krajských hygienických stanic na základě konkrétní epidemiologické situace v regionu. Pro více informací sledujte webové stránky Ministerstva zdravotnictví a webové stránky příslušné krajské hygienické stanice. Přehledné shrnutí aktuálních omezení naleznete i na https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/.


Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven

Metodické centrum Moravské zemské knihovny připravilo
Metodický pokyn pro postupy rekonstrukce knihoven
Zpracovaly Lenka Dostálová a Monika Kratochvílová
Metodika předkládá doporučené postupy a parametry pro optimální průběh rekonstrukce v knihovnách zřizovaných anebo provozovaných obcemi do 40 tis. obyvatel. Knihovny ve větších sídelních místech mohou použít uvedená doporučení přiměřeně, s přihlédnutím k aktuálnímu zaměření knihovny, také k potřebám a možnostem místa.
Jedná se o metodiku Ministerstva kultury č. 209 ze dne 24. 9. 2020, č. j. MK 57808/2020 OVV, sp. zn. MK-S 5556/2020 OVV. 

Metodika je k dispozici ke stažení na: http://invenio.nusl.cz/record/432048

Knihovny mohou zůstat od 12. 10. 2020 v provozu 

Buďte opatrní a omezte se na základní a bezpečné služby
Vyhněte se pořádání akcí
Ochraňujte sebe i své návštěvníky 

Seznamte se s novým USNESENÍM VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 996 o přijetí krizového opatření
https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/10/Usneseni-vlady-CR-ze-dne-8-10-2020-c-996-o-prijeti-krizoveho-opatreni-s-ucinnosti-od-12-do-25-rijna-2020-omezeni-hromadnych-akci-a-provozu.pdf

Vláda zakazuje
·         hromadné akce konané v počtu vyšším než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb a v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech, nejde-li o členy domácnosti
·         kongresy a jiné vzdělávací akce,
·         návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
·         provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování; tento zákaz se nevztahuje na činnost školních družin, 

Ministr zdravotnictví Roman Primula:
Provoz knihoven a knihkupectví nebude omezen
Pořad Interview ČT 24, 8. října 2020 (18:00 minuta)
https://ct24.ceskatelevize.cz/specialy/koronavirus/3202319-zive-ministr-zdravotnictvi-roman-prymula-komentuje-opatreni-v-interview 

Vít Richter, Národní knihovna České republiky 

Vyhlášení dotačních programů Ministerstva kultury VISK a K21 pro rok 2021

Ministerstvo kultury – odbor umění, literatury a knihoven vyhlašuje pro rok 2021 výzvu k podávání žádostí ve výběrovém dotačním řízení na poskytnutí dotací provozovatelům knihoven evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění platných předpisů, a pro spolky a zájmová sdružení právnických osob podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platných předpisů, jejichž hlavním účelem je knihovnická a informační činnost či jejich podpora,

na nekomerční projekty z oblasti knihoven.
1) Program Veřejné informační služby knihoven – VISK
VISK 1 – Koordinační centrum programu a implementace Koncepce rozvoje knihoven v ČR,
VISK 2 - Mimoškolní vzdělávání knihovníků v oblasti ICT,
VISK 3 - Informační centra knihoven,
VISK 5 – RETROKON,
VISK 6 - Memoriae Mundi Series Bohemica,
VISK 7 – Kramerius,
VISK 8 – Informační zdroje,

Linie B – Zpřístupnění informačních zdrojů prostřednictvím Centrálního portálu knihoven,
VISK 9 – CASLIN a Národní autority ČR 

2) dotační řízení Knihovna 21. století – K 21
(podpora práce s národnostními menšinami a integrace cizinců,
podpora všeobecné dostupnosti knihovnických služeb pro občany se zdravotním postižením, kulturní, výchovná a vzdělávací činnost, vzdělávání knihovníků)

Přihlášky a stanovené podmínky na adrese:
Ministerstvo kultury, odbor umění, literatury a knihoven
Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1 – Malá Strana
https://www.mkcr.cz/oblast-knihoven-532.html 

VISK též na:
https://visk.nkp.cz/
Knihovna 21. století též na:
https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/knihovna-21.-stoleti-k21

!!! Uzávěrka: 10. prosince 2020 !!!

Covid opatření - od 5. 10. - 18. 10. 2020 nouzový stav a opatření do vzdělávání dospělých

Příspěvek z konference SKIP ze dne 1. 10. 2020:

Milí členové asociace,  v tomto okamžiku Vám musím sdělit, že na základě opakovaného včerejšího i dnešního telefonického ověřování na Min. zdravotnictví i hygienických stanicích ohledně interpretace  krizových opatření, přijatých včerejším usnesením  vlády č. 957 ze dne 30. září 2020  (viz příloha).  je na, aktivity "naše" tj. neškolské vzdělávání dospělých nahlíženo jako na "aktivity hromadné", které mohou být realizovány uvnitř uzavřených prostor max. do 10 osob a venku max. do 20 osob, včetně dalších opatření v rámci 3R. 

Dále doplňuji:

a) Max. uvedený počet osob je celkový - tj. včetně lektora

b) Realizaci akcí ve vnitřních prostorách s počtem osob vyšším než 10  lze zajistit rozdělením, např. 15 členné skupiny v oddělených místnostech, s tím, že by se členové skupin neměly společně potkat, což v důsledku znamená tedy také 2 lektory.... 

Texty vyhlášení nouzového stavu a krizových opatření, schválených Vládou ČR 30.9. přikládáme a současně jej můžete nalézt na tomto odkaze: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-vyhlasila-na-uzemi-ceske-republiky-od-pondeli-nouzovy-stav-na-30-dnu--do-18--rijna-omezila-hromadne-akce-183879/     Informace aktualizujeme také na našich internetových stránkách. 

Z pozice asociace budeme ještě usilovat dostupnými cestami o výjimku, protože naše aktivity nejsou  v této době ani volnočasové ani hromadné. Nadto jsou díky prezenčním listinám  "trasovatelné"  a plníme také preventivní opatření.

Klidný den
Romana Nováčková
výkonná ředitelka

Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. |
Karlovo náměstí 14/292 | 120 00 Praha 2
Tel.: +420 724 256 474

Web: www.aivd.cz |www.tydnyvzdelavani.cz

Nová metodická příručka Přístupné webové stránky

Knihovnický institut Národní knihovny ČR pro Vás připravil metodickou příručku Přístupné webové stránky.

Jejím cílem je co nejsrozumitelněji představit stěžejní principy přístupnosti webových stránek.

Příručka se skládá z pěti hlavních částí:

Autorkou příručky je Eva Cerniňáková.

Příručka je k dispozici v online podobě, aby bylo možné ji podle potřeby snadno aktualizovat. Kromě prohlížení si ji lze také vytisknout a stáhnout v různých formátech (TXT, PDF, ODT, EPUB).

Příručku najdete na adrese https://prirucky.ipk.nkp.cz/ (na úvodní stránce jsou zároveň doplněny odkazy na vybrané další metodické příručky pro knihovny).


 Audiozáznamy přednášek z CovidCONu

Poslechněte si záznamy přednášek z CovidCONu: https://sdruk.cz/covidcon-do-ucha/

Ministerstvo zdravotnictví vydalo nová mimořádná opatření platná od 18. 9. 2020 od 18:00 hodin.

Prostudujte si nová mimořádná opatření: 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami, s účinností od 18. 9. 2020 od 18 hodin do odvolání 

"e) provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat následující pravidla:

- zajistit, aby pracovníci knihoven prováděli hygienu rukou se zvýšenou frekvencí při kontaktu s knihami a dalším podobným zbožím,

- u vstupu do knihovny zákazník provede dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek zajistí provozovatel knihovny,"

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-omezeni-provozoven-a-provozu-sluzeb-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

 

Mimořádné opatření – zákaz a omezení hromadných akcí 

"Od pátku 18. září od 18 hodin se s výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení."

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest, s výjimkami

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-18-9-2020-od-18-hodin-do-odvolani.pdf


Nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 10. 9. 2020

Nové nařízení Ministerstva zdravotnictví platné od 10. 9. 2020: https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/09/Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-10-9-2020-do-odvolani.pdf 

"Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);"


Nadační fond Hyundai vyhlašuje otevřené grantové kolo pro roky 2020/2021

Uzávěrka 25. září 2020 do 14:00. Více informací zde: https://osf.cz/2020/08/17/granty-pro-organizace-v-moravskoslezskem-kraji/ 

Provoz knihoven od 1. 9. 2020 - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví

Seznamte se s nejnovějšími mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví. S platností od 1. 9. zatím nedochází k žádnému omezení činnosti knihoven. Výjimkou jsou hromadné akce nad 100 účastníků, viz níže: 

Mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-noseni-ochrannych-prostredku-dychacich-cest-s-vyjimkami-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/ 

Mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani

https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-zakaz-a-omezeni-hromadnych-akci-s-ucinnosti-od-1-9-2020-do-odvolani-2/

Omezení u hromadných akcí:

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to na hromadných akcích uvedených v bodu 1 s účastí přesa