phase 2 Diploma in Clinical research

5 - 6 Aug 2021 Mahasak Room, Uttaradit Hospital

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การนำเสนอผลงานวิจัยจากงานประจำสู่งานวิจัยคุณภาพ ประจำปี 2563

วันที่ 7 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม มเหสักข์

โรงพยาบาลอุตรดิตถ์

Carousel imageCarousel imageCarousel image
  • คณะกรรมการวิจัย

  • คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย

LINK

Carousel imageCarousel image
  • ขอเชิญ ส่งผลงาน "R2R ดีเด่น" รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

ประชาสัมพันธ์
งานวิจัย
งานจริยธรรมวิจัย
RCR
ทุนวิจัยและการสนับสนุน