เป้าหมายหลักของการดำเนินงาน

โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลของจังหวัดขอนแก่น

สร้างเครือข่ายโรงพยาบาลในสังกัดอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขทุกโรงพยาบาล

มีการดำเนินงานการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

และขยายขอบเขตไปยังโรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบบันทึก Service Plan RDU version 2561

NEW !!! แบบบันทึก ตัวชี้วัด Service plan RDU ปี 2561 กรณีเข้าถึงการบันทึกข้อมูลโปรด Click

กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เริ่มเดือนมกราคม 2561

รวมภาพกิจกรรมนิเทศ ปี 2562
NEW!! ตรวจสอบข้อมูล ตัวชี้วัด Service plan RDU กลุ่มตัวชี้วัด Click

การใช้ยา ATB ระดับโรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผ่าน Website HDC กระทรวงสาธารณสุข Click

NEW!! ตรวจสอบการรายงานตัวชี้วัด แบบรายงานเฉพาะกิจ กระทรวงสาธารณสุข Click

NEW!! แนวและแนวปฎิบัติในการสั่งใช้ยา ATB ใน 3 โรค

ระดับรพ.และรพ.สต) จังหวัดขอนแก่น Click goo.gl/2D1Bkf

Download รวมคู่มือ RDU Hospital จากส่วนกลาง Click

คู่มือ Service Plan RDU, Service Plan AMR, การใช้ยาปฏิชีวนะใน PCC , RDU curriculum

NEW !!! แบบบันทึก ตัวชี้วัด Service plan RDU ปี 2561 กรณีเข้าถึงการบันทึกข้อมูลโปรด Click

กำหนดให้ทุกโรงพยาบาลรายงานทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป เริ่มเดือนมกราคม 2561


ตัวชี้วัดการนิเทศ cup จังหวัดขอนแก่น ปี 61 Click

การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตผล KPI CUP Click

ผลการดำเนินงานด้านรายตัวชี้วัด RDU hospital Click

เข้าสู่หน้า web page Click

ตารางการนิเทศ RDU Share and Growth

เพื่อส่งเสริมการพัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ตารางและ ภาพกิจกรรม Click

เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพในโรงพยาบาล สำหรับผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวซึ่งประกอบด้วย แพทย์ เภสัชกร พยาบาล และนักเทคนิคการแพทย์ ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ โดยจัดเป็น ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคม 2561 ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร โดยท่ายสามารถ Dowload ได้ที่ Click หรือ Scan QR code

เอกสารประกอบการประชุม RDU hospital ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช Click

วันที่ 8 มกราคม 2560 ด้วยโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งทั่วประเทศได้รับการกำหนดให้เป็นโรงพยาลาบต้นแบบในการพัฒนาระบบการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในโรงพยาบาล และ ชุมชน ขอประชาสัมพันธืเอกสารประกอบการประชุม โดยท่ายสามารถ Dowload ได้ที่ Click หรือ Scan QR code

วารสารวิจัยระบบสาธารณสุข ปีที่ 11 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2560 Click

บทความเกี่ยวกับ การใช้ยายาสมเหตุผล กว่า 10 บทความ นิพนธ์ต้นฉบับ เช่น

  1. ปริมาณและมูลค่าการสั่งยาต้านแบคทีเรียแก่ผู้ป่วยนอกในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดย นพคุณ ธรรมธัชอารี และคณะ

  2. ผลการรณรงค์โดยใช้ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสื่อกระแสหลักต่อแนวคิดและบรรทัดฐานทางสังคมเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย พัชรี ดวงจันทร์ และคณะ

  3. บทเรียนจากการขยายผลสู่ความยั่งยืนของโครงการส่งเสริมการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างสมเหตุผล โดย สมหญิง พุ่มทอง และคณะ

Update 11/1/2018

ตรวจราชการรอบที่ 1 ร้อยแก่นสารสินธุิ์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงาน RDU-AMR จังหวัดมหาสารคาม

ประชุมเตรียมนิเทศ RDU จังหวัดขอนแก่น ปี 2561

วันที่ 10 มกราคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ขอนแก่น ได้จักประชุมเตรียมนิเทศการดำเนินงานด้านโรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล RDU hospital เพื่อวางแผนในการนิเทศติดตามอย่างเป็นระบบ โดยจะเริ่มนิเทศใยช่วงปลายเดือนมกราคม 2561 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยเกณฑ์และเอกสารทั้งหมดจะได้เผยแพร่ต่อไป

นพ.สสจ.ขอนแก่น ประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อน service plan RDU ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

วันที่ 9 มกราคม 2561 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ.ขอนแก่น ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน RDU จ.ขอนแก่น และชี้แจงการดำเนินงานและการควบคุมกำกับให้สาธารณสุขอำเภอทุกแห่งรับทราบ ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารใหม่ สสจ.ขอนแก่น

โดยท่านพีระ อารีรัตน์ นพ.สสจ.ขอนแก่น มอบนโยบาย RDU จ.ขอนแก่น ให้เน้นย้ำการสั่งใช้ยาปฎิชีวนะอย่างสมเหตุผลทั้งในระดับรพ.และรพ.สต. และส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรทดแทนยาปฎิชีวนะ ทั้งนี้ได้กำหนด RDU เป็น kpi ระดับCUP และให้มีการรายงานผลงานทุกเดือนในที่ประชุมกวป.ด้วย

NEW !! เอกสารประกอบการประชุม

Service plan RDU จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 8.30 -16.00 น. ห้องประชุม 2 สสจ.ขอนแก่น (ตึกใหม่) Download เอกสารประกอบการประชุมได้ที่ goo.gl/5etcQ2