ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม

กองรังสีกรรม รพ.รร.๖ ได้รับการเยี่ยมสำรวจเพื่อการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้าตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๕ (Advanced Healthcare Accreditation Survey) โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร วันที่ ๑๓ - ๑๕ ก.ย. ๖๖

สาระน่ารู้

รู้ได้อย่างไรว่ากระดูกพรุนหรือไม่?และรู้ได้อย่างไรว่าเสี่ยงต่อการเกิดกระดูกหักหรือไม่?

ด้วยความห่วงใย จาก โครงการความรู้สู่สังคม Nuclear Medicine Care โดย สมาคมเวชศาสตร์นิวเคลียร์แห่งประเทศไทย

<<อ่านเพิ่มเติม>>

ตารางออกตรวจ

E-Learning

หน่วยงานภายใน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง