ประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ปฏิทินการปฏิบัติงาน

คำชี้แจ้งการส่งรายงานผลโครงการ/กิจกรรม

DOC template สรุปโครงการ/กิจกรรม

ตัวอย่างรายงานโครงการ/กิจกรรมฉบับสมบูรณ์

สรุปโครงการ OPEN HOUSE 2562-2 4 ครั้ง.pdf
สรุป เล่ม โครงการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเรียน 2-62.pdf
รายงานผล โครงการค่ายสร้างเด็กสาธิตเป็นนักคิดน้อยคณิตพิชิตดาราศาสตร์.pdf

รายงานผล - การดำเนินการโครงการ/กิจกรรม

รายงานประงานประจำปีของสถานศึกษา (Self-Assessment Report: SAR ) 

ปี 2561 - 2563