ห้องพิเศษโรงพยาบาลหัวหิน 

Private Room Huahin Hospital

การเข้าพักห้องพิเศษ1. แพทย์เจ้าของไข้อนุญาตให้เข้าห้องพิเศษได้2. จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะเป็นผู้ตรวจสอบเองว่าท่าน Admit อยู่หอผู้ป่วยใด และเมื่อถึงคิวท่าน จนท.ประจำหอผู้ป่วยพิเศษ จะประสานงานกับพยาบาลประจำหอผู้ป่วย เพื่อรับท่านเข้าพักในห้องพิเศษ3. การจองห้องพิเศษล่วงหน้า สามารถจองได้ แต่ไม่ได้หมายความว่า เมื่อถึงวันที่ท่านมา Admit ท่านจะได้ห้องพิเศษเลย ท่านต้องผ่านกระบวนการ Admit ตามข้อ 1 และข้อ 2 ก่อน และต้องมีห้องพิเศษที่ว่าง ในวันนั้น ๆ ด้วย (ไม่มีการสำรองห้อง) โดยที่คิวท่านจะเรียงลำดับตามวันที่จองห้อง4. ผู้ป่วยต้องมีญาติเฝ้า 1 คนตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และต้องเป็นญาติที่สามารถช่วยเหลือผู้ป่วยเมื่อต้องการความช่วยเหลือจากแพทย์และพยาบาลได้ตามสมควร