AjankohtaistaYhdistyksen vuosikokous pidetään 12.2.24 klo 15-> 

Microsoft Teams -kokous

Liity tietokoneella, mobiilisovelluksella tai kokoustilan laitteella

Liity kokoukseen napsauttamalla tästä

Kokoustunnus: 351 311 937 440

Tunnuskoodi: qf2v4D

Download Teams | Join on the web

Tai liity soittamalla (vain ääni)

+358 9 85626361,,666984019# Finland, Helsinki

Puhelinneuvottelun tunnus: 666 984 019#

Etsi paikallinen numero | Palauta PIN-koodi

Lisätietoja | KokousasetuksetTulevaa koulutusta:

6.2.2024-7.2.2024 Potilasasiavastaavatoiminnan perusteet, Helsinki, FCG

30.10.2024 -31.10.2024 Valtakunnalliset potilasasiavastaavapäivät, Helsinki, FCG

Uusi laki potilasasiavastaavista ja sosiaaliasiavastaavista voimaan 1.1.24


Vuoden 2024 alussa astui voimaan uusi laki, jossa säädetään potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminnan

järjestämisestä, riippumattomuudesta, kelpoisuudesta ja tehtävistä sekä henkilötietojen käsittelystä.

Lakimuutoksen myötä nykyisten asiamies-nimikkeiden sijaan otetaan käyttöön sukupuolineutraalit

nimikkeet potilasasiavastaava ja sosiaaliasiavastaava.


Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien tehtävät vastaavat pitkälti nykyisiä potilas- ja sosiaaliasiamiesten tehtäviä.

Asiavastaavien tehtävänä on muun muassa neuvoa ja ohjata potilaita, asiakkaita ja heidän läheisiään sekä

avustaa muistutusten tekemisessä. Lisäksi asiavastaavat neuvovat, miten kantelu, oikaisuvaatimus, valitus,

vahingonkorvausvaatimus, potilas- tai lääkevahinkoa koskeva korvausvaatimus tai muu potilaan tai asiakkaan

oikeusturvaan liittyvä asia voidaan panna vireille toimivaltaisessa viranomaisessa. Potilas- ja

sosiaaliasiavastaavien tulee lisäksi seurata potilaiden ja asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä, sekä

laatia siitä vuosittain selvitys toiminnan järjestäjälle.


Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna

Uuden lain myötä potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toiminta järjestetään kokonaan julkisena palveluna.

Hyvinvointialueet vastaavat jatkossa sosiaali- ja potilasasiavastaavatoiminnan järjestämisestä alueellaan.

Hyvinvointialueen potilasasiavastaavat tuottavat jatkossa myös terveydenhuollon yksityisten

palveluntuottajien potilasasiavastaavatoiminnan.


Yksityiset terveydenhuollon palveluntuottajat eivät jatkossa järjestä potilasasiavastaavatoimintaa

toimintayksiköissään. Yksityisillä palveluntuottajilla on edelleen potilaslaissa ja sosiaalihuollon asiakaslaissa

säädetty velvollisuus tiedottaa potilailleen ja asiakkailleen muistutusoikeudesta riittävällä tavalla.

Muistutuksen tekeminen on järjestettävä potilaalle ja asiakkaalle mahdollisimman vaivattomaksi. Yksityisten

palveluntuottajien tulee käsitellä saapuneet muistutukset sekä vastata palvelujensa omavalvonnasta.

Valtio järjestää potilasasiavastaavien toiminnan valtion mielisairaaloissa, Puolustusvoimien

terveydenhuollossa ja vankiterveydenhuollossa. Lisäksi Työterveyslaitos järjestää potilasasiavastaavien

toiminnan tuottamissaan terveyden- ja sairaanhoidon palveluissa.


Uudistuksella yhdenmukaistetaan toimintaa

Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien ydintehtävä on toimia asiakkaan ja potilaan oikeuksien edistämiseksi.

Lakiuudistuksen tavoitteena on yhdenmukaistaa potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa keskittämällä se

hyvinvointialueille. Palvelu on asiakkaille maksutonta myös jatkossa, eikä hyvinvointialue peri palvelusta

maksua myöskään yksityisiltä palveluntuottajilta. Potilas- ja sosiaaliasiavastaavien toimintaa valvovat

aluehallintovirastot ja Valvira, kuten nykyisinkin. Valvira ylläpitää vuoden 2025 alusta lähtien valtakunnallista

rekisteriä potilas- ja sosiaalivastaavista.


Naantalissa 28.12.2023

Hanna Sykkö

puheenjohtaja

Suomen potilasasiamiehet ry.