Svensk läkemedelsepidemiologisk förening – 

SLEF

SLEF är en ideell förening som bildades 1991. Den är associerad till Svenska Läkaresällskapets Sektion för läkemedelslära. Bland föreningens medlemmar finns personer från bland annat sjukvård, universitet och högskolor, myndigheter och läkemedelsindustri.

Syftet med föreningen är att främja läkemedelsepidemiologins utveckling i Sverige och att vara kontaktorgan gentemot motsvarande föreningar i andra länder. 


Föreningens verksamhet är sedan pandemin vilande. Under 2023 planeras ett årsmöte på distans för en omstart av verksamheten med en ny styrelse. Tillfällig kontaktadress är info@nepi.net.Se också 

NorPEN – Nordic PharmacoEpidemiological Network      https://www.norpen.org/

SVEP – Svensk epidemiologisk förening     https://www.epidemiologi.nu/om/ Mer om läkemedelsepidemiologi

Läkemedelsepidemiologi handlar om att studera användning av läkemedel och effekter av läkemedelsanvändning i befolkningen. Ämnet växte fram under 1960-talet då behovet av att kunna följa upp och utvärdera riskerna med läkemedelsbehandling uppmärksammades allt mer. Idag omfattar ämnet såväl populationsbaserade beskrivningar av läkemedelsanvändning som studier av biverkningar respektive nyttan av läkemedelsanvändning i befolkningen (effectiveness studies). Av stor betydelse för denna typ av studier är förekomsten av ett flertal internationellt tillgängliga läkemedelsepidemiologiska databaser. I Sverige liksom i andra nordiska länder ger nationella register över uttagna receptbelagda läkemedel mycket goda förutsättningar för läkemedelsepidemiologisk forskning. Under senare år har även en väsentlig utveckling ägt rum avseende metoder för läkemedelsepidemiologiska studier, bland annat för att hantera problem med jämförbarhet mellan exponerade och ej exponerade grupper i icke randomiserade studier.

Med allt mer kraftfulla läkemedel, en ökande läkemedelsanvändning och ett ökat fokus på kostnader för och effekter av läkemedelsbehandling är läkemedelsepidemiologi ett forskningsområde i snabb expansion. Undersökningar av läkemedels användning, effektivitet och biverkningar efterfrågas allt mer, inte minst i samband med introduktion av nya läkemedel.

Läkemedelsepidemiologiska studier kan till exempel fokusera på: Stadgar för SLEF antagna 2012-10-03.

§ 1 Svensk läkemedelsepidemiologisk förening är en sammanslutning av personer verksamma inom eller intresserade av läkemedelsepidemiologi.

§ 2 Föreningens ändamål är att främja läkemedelsepidemiologins utveckling i Sverige och vara kontaktorgan gentemot motsvarande föreningar i andra länder.

§ 3 Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen.

§ 4 Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Medlem som trots påminnelse ej erlagt årsavgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.

§ 5 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, sekreterare och minst tre men högst åtta övriga ledamöter.

§ 6 Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om två ledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut sker genom öppen omröstning utom vid val som sker med slutna sedlar, såvida man inte enhälligt beslutar annorlunda. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.
Vid styrelsemöte skall föras protokoll som justeras av ordföranden.

§ 7 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre personer utsedda av årsmötet.

§ 8 Föreningens räkenskapsår omfattar 1 juli till 30 juni.

§ 9 Föreningens årsmöte äger rum under hösten på dag som styrelsen bestämmer. Vid årsmötet föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek, vidare väljes ordförande, sekreterare och övriga ledamöter av föreningens styrelse, samt två revisorer och en revisorssuppleant.
Kallelse delges medlemmarna minst 14 dagar i förväg.

Extra föreningsmöte skall hållas när föreningens styrelse finner detta nödvändigt eller minst 10 medlemmar för uppgivet ändamål skriftligen begär detta hos styrelsen. Även revisorerna kan skriftligen begära att styrelsen utlyser extra möte.Beslut sker genom öppen omröstning utom vid val som sker med slutna sedlar, såvida man inte enhälligt beslutar annorlunda. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten skiljer.

§ 10 Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring skickas till styrelsen minst två månader före årsmötet.
Förslag till stadgeändring skall åtföljas av styrelsens yttrande och tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet.
För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar är ense om beslutet.