ความเป็นมาของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา

         จากพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงามความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะทำการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เด็กเกิดความเครียดซึ่งจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” ซึ่งพระราชทานพระราชดำริให้ดำเนินการกับเยาวชน โดยการฝึกอบรมให้เห็นประโยชน์ ความงดงาม เกิดความปิติที่จะทำการอนุรักษ์ แทนที่จะสอนให้อนุรักษ์แล้วเกิดความเครียด โดยมี “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” เป็นสื่อการเรียนการสอน

      โรงเรียนโพนงามศึกษา  จังหวัดสกลนครได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จึงสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๒

      ปัจจุบันโรงเรียนดำเนินงานการเรียนการสอนควบคู่กับงานสวนพฤกษศาสตร์ด้วยวิธีการบูรณาการเข้าสู่ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับลำดับการเรียนรู้ ๕ องค์ประกอบ ๓ สาระ การศึกษาไปสู่ชุมชนฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยผู้เรียนปฏิบัติกิจกรรม ๙ ใบงาน โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่องและผ่านการประเมินในระดับที่สูงขึ้นตามลำดับ บนหลักการ รอบรู้ เชี่ยวชาญ สมดุล สมบูรณ์ถ่ายทอดได้ ให้เกิดผลทั้งด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญา และด้านคุณธรรมจริยธรรม  มีการบูรณาการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (GIS) ในการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้ ผ่านโปรแกรม Qgis โปรแกรม Google earth และ website ต่างๆ เกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนวิชาต่างๆ เป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุรักษ์พืชพรรณอย่างยั่งยืน ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และสมรรถภาพทางการเรียนรู้ที่ดีขึ้น    

การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา

องค์ประกอบที่ 1
การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ 

องค์ประกอบที่ 2
การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน

องค์ประกอบที่ 3
การศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ

องค์ประกอบที่ 4
การเขียนรายงานผลการเรียนรู้

องค์ประกอบที่ 5
การรายงานผลการเรียนรู้

สาระการเรียนรู้
ธรรมชาติแห่งชีวิต

สาระการเรียนรู้
สรรพสิ่งล้วนพันเกี่ยว

สาระการเรียนรู้
ประโยชน์แท้แก่มหาชน

การสำรวจและการจัดทำ
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น

พืชศึกษา

เสาวรส

ฝ้าย

ภาพถ่ายพรรณไม้

ภาพถ่ายพรรณไม้

ภาพถ่ายพรรณไม้แห้ง

ภาพถ่ายพรรณไม้เฉพาะส่วน

ภาพถ่ายพรรณไม้ดอง

ทะเบียนพรรณไม้

ทะเบียนพรรณไม้ 54 - 55.xls

ทะเบียนพรรณไม้ ปี54-55

ทะเบียนพรรณไม้2556.xls

ทะเบียนพรรณไม้ ปี56

ทะเบียนพรรณไม้2557.xls

ทะเบียนพรรณไม้ ปี57

ภาพกิจกรรม

สำรวจพรรณไม้

จัดนิทรรศการที่จ.นครราชสีมา

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

Open House 2562

ประเมินโรงเรียนพระราชทาน

ประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

แสดงนิทรรศการ

Open House 2563

ร่วมงาน"สืบสาน งานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร"ณ ม.ขอนแก่น

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นางพัสราพร คิดโสดา หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบ่งบันความภาคภูมิใจ ผลงานวิชาการพฤกษศาสตร์ ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(อพ.สธ.) ประจำปี 2566 "สืบสาน งานอนุรักษ์ โฮมฮัก รักษ์ทรัพยากร" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับรางวัล ดังนี้ -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพยนตร์สั้น -รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแต่งกลอน -รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดวาดภาพ -รางวัลชมเชยการประกวดวาดภาพ

http://www.phonngamsuksa.ac.th/gallery 

สื่อ ภาพยนตร์สั้น งานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนโพนงามศึกษา 

การดำเนินงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนโพนงามศึกษา


การประชุมวิชาการ
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หนังสั้น เรื่อง อีสานแพตชั่นฟลุต

<<< ลิงค์เว็บไซต์ที่สำคัญ >>>