DEDprocurement
ยินดีต้อนรับสู่ Website ภายใน
การจัดซื้อ-จัดจ้าง ของกรมการพลังงานทหาร 

       กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร

       ที่อยู่ติดต่อ   กองการส่งกำลัง กรมการพลังงานทหาร 496 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

       โทรศัพท์   02-2089021 - 23  ต่อ 603 604 605 606

       โทรสาร     02-2089695  email : admin@dedprocurement.net

สำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล click 

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   Click กดที่นี่ 

 ร่างประกาศประกวดราคา e-bidding ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  Click กดที่นี่ 

ประกาศประกวดราคา e-bidding  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click กดที่นี่ 

งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click กดที่นี่ 

งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เกิน 500,000 บาท)  Click กดที่นี่ 

งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ไม่เกิน 500,000 บาท)  Click กดที่นี่ 

สรุปงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click กดที่นี่ 

การจำหน่ายด้วยวิธีขายทอดตลาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  Click กดที่นี่