งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
(เกิน 500,000 บาท)

งานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เกิน 500,000 บาท)

กลับหน้าหลัก DEDprocurement