personnel Administration

กลุ่มบริหารงานบุคคล

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรม กลุ่มบริหารงานบุคคล

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ในวันที่ 8 มิถุนายน 2564

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครู

เพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลารกทางการศึกษา

ตำแหน่งครูผู้ช่วย

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการ

จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการกิจกรรม 5 ส Plus1


สร้างความสามัคคีขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ผู้มาติดต่อราชการพึงพอใจในการให้บริการของกลุ่มบริหารงานบุคคล อันเนื่องจากการทำงานที่สะดวก รวดเร็ว ความมีอัธยาศัยไมตรีของเจ้าหน้าที่ สภาพแวดล้อมที่สะอาด ปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชู ยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓

 • เหรียญจักรพรรดิมาลา กระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ.ลำดับ ๑ - ๑๒๐๐๐)(รายละเอียด)

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๓

 • เหรียญจักรพรรดิมาลา กระทรวงศึกษาธิการ (ต่อ)(สพฐ.ลำดับ ๑๒๐๐๑ - ๒๔๒๓๓)(รายละเอียด)

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่า สายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายละเอียด)

 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย ๑๕ ราย

 • ตริตาภรณ์ช้างเผือก จำนวน ๑ ราย

 • ตริตาภรณ์มงกุฏไทย จำนวน ๖ ราย

 • จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย จำนวน ๒ ราย

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก รวม ๓๙,๒๒๖ ราย ลำดับ ๑ – ๑๐๐๐๐

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่า สายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ลำดับ ๑๐๐๐๑ - ๒๐๐๐๐

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ลำดับ ๒๐๐๐๑ - ๓๐๐๐๐

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก ลำดับ ๓๐๐๐๑ - ๓๙๒๒๖

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย รวม ๒๑,๕๙๕ ราย ลำดับ ๑ - ๑๒๐๐๐

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ทวีติยาภรณ์มงกุฏไทย ลำดับ ๑๒๐๐๑ - ๒๑๕๙๕

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ตริตาภรณ์ช้างเผือก รวม ๘๔ ราย ลำดับ ๑ - ๘๔

 • สพฐ. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย รวม ๑๗,๓๔๙ ราย ลำดับ ๑ - ๙๐๐๐

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ต่อ)(รายละเอียด)

 • สพฐ. ตริตาภรณ์มงกุฏไทย ลำดับ ๙๐๐๑ - ๑๗๓๔๙

 • สพฐ. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก รวม ๒ ราย ลำดับ ๑ – ๒

 • สพฐ. จัตุรถาภรณ์มงกุฏไทย รวม ๗๒ ราย ลำดับ ๑ - ๗๒

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (พนักงานราชการ) (รายละเอียด)

 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ (ลูกจ้างประจำ) (รายละเอียด)

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (รายละเอียด)

 • การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2564 (ตำแหน่งว่าง สพม.41)

รายละเอียด

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

(รายละเอียด)

 • ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระดับปริญญาโท ประเภท Premium รุ่นที่ 6 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรียนทุนรัฐบาล (รายละเอียด)

 • ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดพิจิตร)

(รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (รายละเอียด)

กลุ่มบริหารงานบุคคล

025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลัง

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในการวางแผนความต้องการอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รายละเอียด)

 • เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศธ 0206.6/ว23(รายละเอียด)

 • คำชี้แจงการจัดทำข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียด)

 • สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลัง ปีการศึกษา 2564 (รายละเอียด)

2. ด้านการสรรหา บรรจุแต่งตั้ง

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในการดำเนินการย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้สอน ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 • ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร (รายละเอียด)

3. ด้านการพัฒนาบุคลากร

การจัดทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

 • ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

 • การดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามแผนการพัฒนา(รายละเอียด)

4. ด้านการรักษาไว้

 • การบริหารทรัพยากรบุคคลในการเลื่อนเงินเดือนแนวปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(รายละเอียด)

 • การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (รายละเอียด)

 • สำรวจโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคคลแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้(รายละเอียด)

 • หนังสือแจ้งโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคคลแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้(รายละเอียด)

 • หนังสือแจ้งโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณบุคคลแห่งการเรียนรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้เพิ่มเติม(รายละเอียด)

 • เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินผลการพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพิ่มเติม (รายละเอียด)

 • เกียรติบัตรผู้ผ่านการประเมินพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(รายละเอียด)

 • การเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ(รายละเอียด)

5. ด้านการใช้ประโยชน์

1. คำสั่งมอบหมายงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม(รายละเอียด)

2. รับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 • ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 • มาตรฐานตำแหน่ง (รายละเอียด)

 • ใบสมัคร (รายละเอียด)

 • หลักสูตร กำหนดการ ตารางสอบ (รายละเอียด)

 • องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด และคะแนนความเหมาะสมกับตำแหน่ง สำหรับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่ง ประเภททั่วไป(รายละเอียด)

 • ข้อมูลบุคคล สรุปผลการปฏิบัติงานย้อนหลัง 2 ปี (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ(รายละเอียด)

 • การดำเนินการสรรหาบุคลากร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 (รายละเอียด)

 • การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว4525/ 2563 (รายละเอียด)

 • การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2564 ว1081/2564 (รายละเอียด)

 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ภาค ก และภาค ข มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2563 (รายละเอียด)

3. วิธีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ศธ04294/ว1259 ลงวันที่ 9 มิ.ย. 2564 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ว9/2564 (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ว9/2564 (รายละเอียด)

 • สรุป หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู ว9/2564 (รายละเอียด)

 • ศธ04294/ว1260 ลงวันที่ 4 มิ.ย.2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 (รายละเอียด)

 • สรุป หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ว10/2564 (รายละเอียด)

 • บันทึกข้อความ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว11/2564 (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว11/2564 (รายละเอียด)

 • สรุป หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ ว11/2564 (รายละเอียด)

 • บันทึกข้อความ ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ว12/2564 (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ว12/2564 (รายละเอียด)

 • สรุปหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ผู้บริหารการศึกษา ว12/2564 (รายละเอียด)

 • การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ว17/2563 (รายละเอียด)

 • หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ว21/2560 (รายละเอียด)

4. การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

5. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

6. มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพช(รายละเอียด)

O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี


ข้อมูลสารสนเทศ

คลังความรู้ จาก สนง.กคศ.

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 14/2563
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง