วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพม.กำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอุดม อินทา รองผอ.สพม. กำแพงเพชรและบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมฟัง Topic: ก.ค.ศ. Forum ประเด็น : คุณวุฒิที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วยของ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ผ่าน zoom meeting ณ ห้องประชุมเพชรรพี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรม การไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ NO!! GIFT POLICY กิจกรรม"งดให้"งดรับ"       เพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 สพม.กำแพงเพชร ณ ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร


วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายสุชาติ กลัดสุข  ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร พร้อมด้วย นายอำนวย อภิชาติตรากูล , นายอร่าม ใจการุณ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาฯ ตรวจเยี่ยม / ให้กำลังใจ ผู้สมัครสอบและคณะกรรมการในการดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมเพชรพิกุลทอง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

ครั้งที่ 4/2566   วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร 

ครั้งที่ 3/2566   วันที่ 22 พฤษภาคม 2566

กลุ่มบริหารงานบุคคล

023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

O24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1. ด้านการวางแผนอัตรากำลังและการสรรหา

3. ด้านการใช้ประโยชน์

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

2. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด)

3. มาตรการในการป้องกันการรับสินบนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร(รายละเอียด) 

O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

คลังความรู้ จาก สนง.กคศ.

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา

การสอบแข่งขันตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการฯ ว 14/2563

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง