Over orc zolder

ontstaan

Peter Ruttens, Serge Baillieu en Rudi Caethoven richtten in april 2015 Roadhouse Classics op. Het idee spruit voort, tijdens het brainstormen van deze drie vrienden, om een meeting voor oldtimers op touw te zetten. Dit idee nam concrete vorm aan tijdens het eerste weekend van september en barst meteen uit de voegen met 81 deelnemers. Het voelt als een geslaagd project.

Op 18 september 2015 wisselt Serge het leven hier
voor de eeuwigheid na een ongeval met de motor op vakantie.

Tijdens de evaluatie van de eerste meeting lijkt het voor de aanwezigen overduidelijk dat een VZW zich opdringt. Statuten worden opgesteld en een eerste bestuur wordt gevormd uit de oprichters en vrienden - liefhebbers voor oldtimers. Op heden is de VZW uitgebreid met een team vrijwillige medewerkers.HET BESTUUR OP HEDEN

De voorzitter vormt samen de ondervoorzitter, de secretaris, de schatbewaarder en de logistiek verantwoordelijke het dagelijks bestuur.

ronald verbraeken

Voorzitter Dagelijks bestuur
Contact
Rverbraeken@proximus.be
+32(0)495/242875

Peter ruttens

Ondervoorzitter
Dagelijks bestuur

Patrick Caeyers

Secretaris
Dagelijks bestuur

Etienne Raymakers

Schatbewaarder
Dagelijks bestuur

Functie voorzitter

Verantwoordelijk voor het adequaat leiden van de club.

De voorzitter is aldus belast met:

 • de algehele leiding van de club

 • de leiding aan de bestuursorganen binnen de club

 • het leiden van bestuurs- en andere vergaderingen

 • toezicht houden op en informeren naar bestuurstaken

 • controle en bijsturing dagelijkse werking van de club

 • ziet toe en bewaakt de naleving van de statuten, en van het huishoudelijk reglement

 • zoekt naar een oplossing bij problemen, zowel binnen de vereniging als naar buiten toe,
  in samenwerking met het bestuur

 • hij is de vertrouwenspersoon van de club

 • hij is toezichthouder en eindverantwoordelijke op/van de administratieve activiteiten van de club

 • hij is het boegbeeld van de club en zorgt voor de externe contacten en contracten.

Samen met ondervoorzitter, secretaris, schatbewaarder en logistiek verantwoordelijke vormt de voorzitter het dagelijks bestuur welke prioriteiten kan stellen en ook ingrijpen in alle geledingen van de club indien dit nodig mocht blijken of deze niet naar behoren zouden functioneren.

functie ondervoorzitter

 • Bijstaan van de voorzitter en vervangen bij zijn afwezigheid.

 • Organisatie, coördinatie en opvolging van de organisaties.

 • Bestuursfunctie

Functie secretaris

 • De secretaris is belast met de ondersteuning van de voorzitter enerzijds, bijvoorbeeld door middel van voorbereiding van bestuursvergaderingen en is informatiebron van de voorzitter. Anderzijds organiseert en coördineert de secretaris de voortgang en verslaglegging van bestuursactiviteiten en de informatiestroom binnen de club.

 • De secretaris coördineert en bewaakt de interne en externe informatievoorziening/ informatiestroom. Draagt hij de verantwoordelijkheid voor de communicatie op bestuurlijk niveau en zorgt ervoor dat de juiste informatie bij de juiste personen terecht komt.

 • Bijhouden en actualiseren van ledenlijst. De secretaris heeft als enige in het bestuur de verantwoordelijkheid tot toegang en verspreiding van die gegevens en behandelt die met gepaste aandacht voor de privacy.

 • Uitnodigingen voor de vergadering. Agenda samenstellen in overleg met de voorzitter. Uitnodigingen opstellen en verspreiden.

 • Verslaggeving (beslispunten en actiepunten) van de vergadering.

 • De secretaris is beheerder en onderhouder van het archief van de club.

 • Administratieve verwerking leden.

 • De secretaris functioneert als klankbord voor het bestuur en is behulpzaam in het zoeken naar oplossingen. Daarnaast stelt de secretaris de bestuursleden op de hoogte van zaken die voor hen relevant zijn.

 • Bestuursfunctie vervullen. Samen met de voorzitter, ondervoorzitter, schatbewaarder en logistiek verantwoordelijke vormt de secretaris het dagelijks bestuur.

De voorzitter leidt de club naar behoren en is belast met de algehele leiding van en bestuursorganen binnen de club. Hij:

 • leidt de bestuurs- en andere vergaderingen.

 • houdt toezicht op de bestuurstaken

 • informeert, controleert en stuurt dagelijkse werking van de club bij

 • ziet toe en bewaakt de naleving van de statuten, en het huishoudelijk reglement

 • modereert bij problemen, zowel binnen de club als naar buiten toe, in samenwerking met het bestuur

 • stelt prioriteiten grijpt in, in alle geledingen van de club indien dit nodig mocht blijken of deze niet naar behoren zouden functioneren

 • is de vertrouwenspersoon van de club

 • is toezichthouder op de administratieve activiteiten van de club en draagt de eindverantwoordelijkheid

 • is het boegbeeld van de club en zorgt voor de externe contacten en contracten

Functie Schatbewaarder

 • Voeren van de financiële administratie van de club.

 • Bijhouden en actualiseren van de boekhouding. Onder boekhouden wordt onder andere verstaan: het verwerken van uitgaven en inkomsten, controle op tijdige betalingen, het opstellen van de jaarrekening en het uitvoeren van financiële transacties.

 • De schatbewaarder is belast met de taak om betalingen tijdig te laten verlopen. Zowel credit als debet. De schatbewaarder dient crediteuren op tijd te betalen.

 • De schatbewaarder onderhoudt contacten ten aanzien van de financiële zaken binnen en buiten de club. ( o.a. met de bankinstellingen, sponsors) Hij verbindt de club tegenover de bank- en financiële instellingen samen met de co-handtekening van voorzitter en/of secretaris.

 • De schatbewaarder is de enige persoon binnen de club die transacties mag/ kan verwerken in de boekhouding.

 • Bestuursfunctie vervullen. Samen met de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en logistiek verantwoordelijke vormt de schatbewaarder het dagelijks bestuur.

Het algemeen bestuur

Het dagelijks bestuur wordt met regelmaat bijgestaan door het bestuur van de algemene vergadering. Dit kan op vraag zijn van het dagelijks bestuur zelf, of van een lid van het bestuur van de algemene vergadering

leon mandiau

Logistiek verantwoordelijke
Algemeen bestuur

Benny Vandebriel

Algemeen bestuurslid

Ludo Uten

Algemeen bestuurslid

Matthy Banken &
Ilka Jeschke

Algemene bestuursleden

Contact

Voorzitter R. Verbraeken - Telefoon: 0495242875

Clublokaal

Roadhouse Classics Zolder

Roadhouse Classics
Sterrewacht 153
3550 Heusden Zolder

ORC's boekentil


Auto ingenieurs die de wereld veranderden

Eind de jaren 1800 zal de geschiedenis ingaan als een periode waar voor vele misschien de meest revolutionaire uitvinding ooit zal plaatsvinden. Zo vangt voorzitter Ronald Verbraeken van ORC Zolder zijn getuigenis aan, over de geschiedenis van de auto, meer bepaald over de ingenieurs ervan. Stoom bracht al een explosie teweeg, maar in de coulissen van menig garage, magazijn of atelier was men bezig aan DE radicale uitvinding: de verbrandingsmotor. Er zijn vele verhalen, zo schrijft hij het neer, maar een aantal waren toch echt wel bepalend voor deze tijd.

Het boekje telt zo'n 30 tal bladzijden en is momenteel nog verkrijgbaar voor €25 in het clublokaal van ORC Zolder.

Het ontstaan en de oprichting van Het Circuit van Zolder

Schrijver: Ronald Verbraeken
Voorzitter ORC Zolder